Wat me opviel in de stukken op iBabs.

GRAVERMAAT: In IBabs zag ik enkele opmerkelijke zaken voorbij komen: 

1. Laco kreeg een forse exploitatiebijdrage.

2. De aanpassingen van de straat enz. Lunette worden anders. 

1. Overzicht openstaande vragen/toezeggingen commissie Inwoners en bestuur 09-02-2021

Wethouder Lemmen gaat na waarom er sprake is van een exploitatiebijdrage aan Laco van € 277.000,-. Dit is veel meer dan enkele jaren geleden.

2. Voortgang herinrichting Trompetterstraat en omgeving.

Zoals u weet wordt momenteel gewerkt aan een herinrichting van het gebied Trompetterstraat, Poternen, Ravelijn en Bagijnenstraat. Directe aanleiding is de aanleg van een regenwaterriool om de wateroverlast bij extreme neerslag in de binnenstad van Grave te voorkomen. Om dit regenwaterriool aan te brengen moest de weg worden opengebroken; een mooie aanleiding om ook bovengronds een herinrichting door te voeren. Bij herinrichtingswerkzaamheden in een al bebouwde omgeving – zeker in een historische stad als Grave – treden vaak tegenvallers op. Die zijn van invloed op de voortgang van het werk. Archeologische vondsten hebben nieuw inzicht in de historie van Grave gegeven. Tegelijkertijd heeft het werk hierdoor vertraging opgelopen. Tijd dus om u bij te praten.

Inhoud

Naast de aanleg van het regenwaterriool voorziet de herinrichting in het volgende. De toegang naar de Trompetterstraat krijgt vanaf de N324 een meer groene uitstraling. De weg, parkeerplaatsen en de voetpaden worden vernieuwd. Er komt zo meer ruimte voor voetgangers waarbij de automobilist als het ware gast wordt in de openbare ruimte. Vanaf de Ravelijn wordt het profiel uit het centrum al opgepakt. Daarmee wordt het stadse karakter teruggebracht. Ook wordt vanaf de Ravelijn alles bijna op gelijke hoogte gebracht zodat voetgangers zich makkelijk binnen dit gebied kunnen bewegen. Er worden meer natuurlijke materialen toegepast die beter aansluiten bij de overige bestrating in het centrum. Tot slot is er meer aandacht voor groen zonder dat het ten koste gaat aan parkeergelegenheid in het centrum.

Procedurele informatie

De werkzaamheden aan de Trompetterstraat zijn begonnen in september 2020 en verkeren momenteel – met uitzondering van de aanleg van het groen – in een afrondende fase. Nu al is te zien dat de openbare ruimte een mooie impuls heeft gekregen.
Tijdens het werk is ter hoogte van de inrit naar het parkeerterrein Arsenaal een flink stuk muur gevonden, naar verluidt een muur uit de zeventiende eeuw en behorend bij het kasteel van Grave. Vanwege de hoge archeologische waarde, is besloten om dit stuk muur voor het publiek zichtbaar te maken door het bovengronds in de naastgelegen groenstrook te plaatsen. We onderzoeken nog de mogelijkheid om er een informatiebord bij te zetten.
Ook ter hoogte van de Poternen en de Hoofschsestraat is archeologisch onderzoek verricht. Hier betrof het – naast muurresten – een oude beerput, een waterput en funderingen van woningen. Deze vondsten zijn in kaart gebracht, gedocumenteerd en gefotografeerd.

De archeologische vondsten hebben de kennis over de historie van Grave verrijkt. Een nadeel is dat de het archeologisch onderzoek en veiligstelling het voortgaande werk heeft vertraagd met ongeveer zestien dagen.
Wat ook een vertraging heeft opgeleverd is de gevonden verhoogde concentratie benzinedamp ter hoogte van het benzinestation. Hierdoor moesten voor wat betreft de werkomstandigheden speciale maatregelen worden getroffen. Daarnaast zijn er ook enkele ‘onwerkbaar-weer-dagen’ geweest.
Al met al lag het werk een eind voor de jaarwisseling zo’n vier weken achter op de planning. Inmiddels is daar al weer een week van ingelopen door in de week voorafgaand aan Kerstmis door te werken. Door opschaling van de werkploegen wil de aannemer de overige drie weken ook weer inlopen zodat het totale werk toch begin juni gereed is. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van nieuwe, onvoorziene omstandigheden.

Poternen, Ravelijn, Bagijnenstraat, Lunette

Om dit moment wordt gewerkt aan de Poternen. Ook hier wordt een regenwaterriool gelegd waarna ook deze straat opnieuw ingericht wordt. Daarna komen de Ravelijn en de Bagijnenstraat aan de beurt. Lunette – de weg inclusief aanleg regenwaterriool en een voetpad langs de drive-in woningen – wordt vooralsnog niet onderhanden genomen. We hebben besloten daar nu van af te zien. De herinrichting van Lunette brengt een investering met zich mee van ongeveer 200.000 euro. Door de gunstige aanbesteding was dit bedrag beschikbaar maar inmiddels zijn er door de begeleiding rond met name de archeologische opgraving meerkosten ontstaan. Daar komt bij dat nog niet duidelijk is of de aannemer eventuele meerkosten kan claimen gelet op de andere factoren die tot vertragingen hebben geleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: