Ombuigingen subsidies programmabegroting 2021-2014. Veel subsidies worden stopgezet.

GRAVERMAAT: Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de geplande ombuigingen.

Onder deze inleiding staat een lijst van verenigingen en andere clubs of stichtingen die getroffen worden door beëindiging van de subsidie vanaf 2022, 2023 en 2024.

Ze staan op een groene lijst als bijlage voor de stukken van de vergadering van de auditcommissie op 2 maart.

Agendapunt Herstelbegroting.

De bedragen die in de groene lijst staan heb ik vanmorgen toegevoegd.

Totaal groen: 3 x 132.397 euro.

Raadsinformatiebrief ombuigingen subsidies programmabegroting 2021-2024:

Aanleiding

In de oorspronkelijke programmabegroting 2021 waarover in november 2020 besluitvorming heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad is een ombuiging op subsidies opgenomen van €300.000.

Ook in de herstelbegroting 2021 die de gemeente Grave heeft opgesteld n.a.v. het preventief toezicht van de provincie Noord-Brabant is deze ombuiging op subsidies opgenomen.

In deze  Raadsinformatiebrief informeren wij u over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze ombuiging.

Inhoud

Bij de invulling van de ombuiging op de subsidies is uitgegaan van de in 2020 uitgekeerde subsidies door de gemeente Grave. Voor al deze subsidies is bekeken of er een wettelijke grondslag van toepassing is of dat er mogelijkheden zijn om op de subsidie te bezuinigen.

Hier zijn uiteindelijk vijf categorieën uit naar voren gekomen, die in de bijlage inzichtelijk zijn gemaakt. Op iedere categorie zal een andere werkwijze van toepassing zijn. Hieronder lichten wij deze werkwijze per categorie kort toe.

Groene categorie

Bij de groen gearceerde subsidies uit de bijlage is geen sprake van een wettelijke verplichting. Er is daarom voor gekozen om deze subsidies met ingang van 1 januari 2022 volledig te beëindigen.

Oranje categorie

De oranje gearceerde subsidies betreffen subsidies waarop bezuinigd kan worden. Bij deze subsidies is echter sprake van enkele wettelijke of contractuele verplichtingen, waardoor niet de gehele subsidie afgebouwd kan worden. Er is daarom voor gekozen om 30% op deze subsidies te korten. Op de korting van deze subsidie zal een afbouwperiode van toepassing zijn in het kader van behoorlijk bestuur (dit
omdat voor verschillende organisaties de afbouw in de subsidie ook personele consequenties met zich mee zal brengen).

In 2022 zal 15% bezuinigd worden, vanaf 2023 zal de bezuiniging van 30%
geëffectueerd worden. Hoe deze korting exact wordt ingevuld bij enkele grote ketenpartners (bijv. Sociom) zal in gesprekken met de ketenpartner nader worden bezien.

Paarse categorie

Er is voor gekozen om enkele subsidies uit te zonderen van de bovenstaande groene en oranje categorie. Dit betreffen de volgende subsidies:

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zal subsidie blijven ontvangen gezien het belangrijk is dat kinderen uit minimagezinnen wel kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De subsidie aan Stichting Leergeld wordt bijgesteld tot €11.000,-. Dit is het bedrag dat in de afgelopen jaren daadwerkelijk door Stichting Leergeld is uitgekeerd aan voorzieningen in natura voor kinderen in minimagezinnen.

Ouderenwerk (Sociom en Welzijn Ouderen Grave)

Uit de financiële verantwoording 2019 is gebleken dat Welzijn Ouderen Grave een deel van het subsidiebedrag  niet heeft ingezet. Besloten is daarom om in het eerste jaar (2022) al een generieke korting toe te passen van €25.000,-. De subsidie wordt daarnaast in 3 stappen van 10% in 3 jaar afgebouwd, met een uiteindelijke korting van €36.508,10.

Dezelfde werkwijze wordt toegepast op de subsidie aan Sociom t.b.v. het ouderenwerk, gezien de huidige 16 uur per week die Sociom aan het ouderenwerk besteedt te ruim wordt bevonden.

Stichting Doejemee

De subsidies die Stichting Doejemee ontvangt in het kader van cultuureducatie zullen in zijn geheel worden beëindigd per 1 januari 2022.

Wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden zullen het bedrag dat zij voorgaande jaren aan contractsubsidie ontvingen behouden. Hier zal een nieuwe subsidie voor toegekend worden omdat deze bedragen noodzakelijk worden geacht om het wijk- en dorpsradenwerk te kunnen voortzetten.

De idopsubsidies zullen per 1 januari 2022 geheel worden beëindigd. Er zijn in 2020 4 wijk- en dorpsraden geweest die een Idopsubsidie hebben ontvangen, deze zijn opgenomen in de categorie paars. De overige wijk- en dorpsraden zijn opgenomen in categorie rood gezien voor hen t.o.v. 2020 geen korting op de subsidie zal plaatsvinden.

Stimuleringssubsidie

De stimuleringssubsidie zal per 1 januari 2022 geheel worden beëindigd.

Blauwe categorie

Er is besloten om een bedrag van €30.000 beschikbaar te houden voor subsidies aan een aantal verenigingen en organisaties:

Jeugdledensubsidie aan sportverenigingen, muziekverenigingen en
jeugdverenigingen/scoutingen
De bovengenoemde verenigingen zullen een nieuwe subsidie ontvangen in de vorm van jeugdledensubsidie. Dit vanwege het belang dat wij hechten aan het stimuleren van de activiteiten die deze verenigingen ondernemen voor de jeugd. Wel zal de jeugdledensubsidie worden teruggebracht van € 20,- per jeugdlid naar €12,50 per jeugdlid.

Stichtingen gericht op folkloristische kinderactiviteiten
Deze stichtingen zullen een nieuwe subsidie ontvangen ter hoogte van het bedrag dat zij voorheen ook aan subsidie ontvingen. Dit ook vanwege het belang dat we hechten aan activiteiten voor de jeugd.

Harmonieën en muziekverenigingen
Harmonie ‘Meer Vreugd’, Harmonie stad Grave en muziekvereniging Eendracht zullen een nieuwe subsidie ontvangen. De nieuwe subsidie is gelijk aan het vaste bedrag voor de gehele harmonie/muziekvereniging plus de jeugdledensubsidie (waar wel de korting op van toepassing is zoals hierboven beschreven). Deze subsidie wordt noodzakelijk geacht voor de instandhouding van de harmonieën, gezien de subsidiebedragen ook aangewend worden voor de aanschaf van instrumenten.

Esters Welzijn
Esters Welzijn zal een nieuwe subsidie ontvangen ter hoogte van het bedrag dat zij eerder ook aan subsidie ontvingen, gezien het belang van de ondersteuning die zij bieden aan kwetsbare doelgroepen, waardoor de leefbaarheid in het dorp wordt versterkt.

EHBO
De EHBO vereniging zal een nieuwe subsidie ontvangen ter hoogte van het bedrag dat zij eerder ook aan subsidie ontvingen, gezien hun bijdragen bij diverse activiteiten in de gemeente Grave.

Rode categorie

Op deze subsidies vindt geen ombuiging plaats omdat sprake is van wettelijke verplichtingen of doeluitkeringen.

Procedurele informatie

Om bovenstaande ombuigingen te effectueren zijn aanpassingen noodzakelijk in de Nadere Regel Basissubsidie en Nadere Regel Contractsubsidie. Na goedkeuring van de herstelbegroting door de gemeenteraad zullen deze Nadere Regels gewijzigd worden en voorgelegd worden aan het college ter besluitvorming.

Groene categorie; de volgende verenigingen enz. staan in de lijst om te stoppen met subsidie vanaf 2022. Dus ook in 2023 en 2024. 

Jeugdvereniging “Uutdekluute” 3 x 1476 euro
Jeugdvereniging De Bosrakkers 3 x 1782 euro
Melser 3 x 400
Stichting Halt 3 x 5775 euro
Stichting Scoutinggroep Mgr. De la Geneste 3 x 5322 euro
Blaaskapel “De Deurdouwers” 3 x 2862 euro
Carnavalsstichting De Pieperknallers 3 x 500 euro
Carnavalsvereniging “De Ezels” 3 x 500 euro
Christelijke Gemengde Zangvereniging Cantate Deo 3 x 500 euro
Cloveniersgilde 3 x 500 euro
Graafse Carnavalsvereniging “Pothuusburg” 3 x 500 euro
Harmonie “Meer Vreugd” 3 x 4.770 euro
Harmonie Stad Grave 3 x 4896 euro
Karnavalsvereniging “De Zandkruiers” 3 x 500 euro
Muziekvereniging Eendracht 3 x 5346 euro
Schipperskoor De Maessanghers 3 x 500 euro
Schuttersgilde St. Jan 3 x 500 euro
Seniorenorkest De Havenmuzikanten 3 x 2700 euro
Stadskoor Grave 3 x 500 euro
Stichting De Esterse Minipers 3 x 405 euro
Stichting De Kneep 3 x 300 euro
Stichting Folkloristiche Kinderfestiviteiten Gassel 3 x 710 euro
Stichting Folkloristische Festiviteiten Velp 3 x 750 euro
Stichting Gassels Heem 3 x 405 euro
Stichting InDeBan 3 x 1215 euro
Stichting Kinderfolklore Grave 3 x 1800 euro
Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 3 x 2106 euro
Stichting Velps-Heem 3 x 360 euro
Stichting Werkgroep IVN Grave 3 x 500 euro
Thompson Bridge Band 3 x 2700 euro
Toneelgroep Velp 3 x 500 euro
Merletcollege 3 x 2500 euro

Stichting DOEJEMEE 3 x 19860 euro

Stichting Techno Promo 3 x 3181,89 euro

Badmintonclub Grave 3 x 2403 euro
Basketballvereniging Grave 3 x 2655 euro
Bridgeclub Dummy Grave 3 x 2025 euro
Bridgevereniging Gassel 3 x 1800 euro
Clubhuis HC Grave 3 x 1926 euro
Graafse Voetbalvereniging 1957 3 x 2808 euro
Jeu de Boulesclub Grave Superieur 3 x 2025 euro
Judokwai Arashi Grave 3 x 3123 euro
Lawn Tennisvereniging “Een Door Onze Sport” 3 x 828 euro

Paarden- en Ponyvereniging ‘t Raamdal 3 x 567 euro
S. C.V. ’58 3 x 1242 euro
Senioren Bridgevereniging ‘Fit’ 3 x 1800 euro
Sportvereniging Estria 3 x 2160 euro

Stichting Hippisch Festijn Grave 3 x 300 euro
Stichting Shaolin Kempo Grave 3 x 2160 euro
Stichting Sportservice Noord-Brabant 3 x 2129,60 euro
Tennisvereniging Esteren 3 x 1161 euro
Tot Heil Onzer Spieren 3 x 1611 euro
TWC Grave 3 x 3700 euro
Voetbalvereniging Gassel 3 x1134 euro

Esters Welzijn 3 x 1000 euro

Totaal groen: 3 x 132.397 euro

Dit zijn alle bezuinigingen zoals ze beschreven zijn in het collegevoorstel. In de auditcommissie komt dit ter sprake.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: