Nettorama wil uitbreiden. Hoe komt het supermarktlandschap er in Grave uit te zien?

GRAVERMAAT:  In de agendacommissie agenda zag ik deze brief van Nettorama van december 2020.

De uitbreiding staat in de agenda gepland van de bijeenkomst van de agendacommissie.

Boven deze brief schreef ik: Hoe komt het supermarktlandschap er in Grave uit te zien?

Benieuwd hoe de ontwikkelingen van de supermarkten in Grave vorm gegeven gaan worden.

Wat gaan Lidl, Albert Heyn en Jumbo doen? Er is officieel nog niets over bekend maar er wordt wel met de supermarkten overlegd was elders te lezen rond het opstellen van de detailhandelsvisie. 

Supermarktlandschap Grave

Geacht college,
Sedert de zomer van 2018 zijn wij met u in contact over de uitbreiding van ons filiaal in
Grave, met daaraan gekoppeld een voiledige nieuwbouw op eigen teirein.
Op 23 oktober 2018 heeft u een principe akkoord gegeven op ónze plannen, waarbij
onder andere gesteld werd dat een uitbreiding van onze winkel uitsluitend binnen de
kaders van het huidige bestemmingsplan zou mogen plaatsvinden. ln het verlengde
daarvan hebben we vervolgens het buurpand aan de Arnoud van Gelderweg 91
verworven om onze plannen te kunnen realiseren.

Het nodige tekenwerk heeft uiteindelijk geleid tot een eindplaatje, waarbij wij onze winkel willen vervangen door een nieuwe winkel, met ruim parkeren. Dit om (voor zover in deze situatie mogelijk, aangezien we normaal circa 1900m2 BVO bouwen) klaar te zijn voor detoekomst.

ln deze plannen hebben we rekening gehouden met het thans geldende bouwvlak
conform het huidige bestemmingsplan van 1520m2 BVO (dus inclusief magazijn, sociale ruimte, etc.).

De discussie waar we nu tegenaan lopen is dat het bestemmingsplan weliswaar 1520m2 BVO toelaat, maar dit bouwvlak nu voor een klein gedeelte in de
bestemmingsplan tekening een overlap heeft met een niet te bebouwen zone van 3
meter.

Voor ons zijn de 1520m2 BVO echt essentiële meters, waardoor we nu een zo
ideaal mogelijke winkel kunnen bouwen. Met onze nieuwbouwplannen, houden we
uiteraard wel rekening met de zone van 3 meter en zullen daar niet op gaan bouwen.
Belangrijk is dat de opgestelde concept vísie van Stec uw principe akkoord hierin ook
onderschrijft:

Binnen het huidige bouwvlak is in het bestemmingsptan nog uitbreidingsruimte
aanwezig. De vorm van het bouwvlak is echter minder geschikt voor een goede
bedrijfsvoering. Aanpassing van het bouwvlak is daarom mogetijk, waarbii het
totaalopperulak van het bouwvlak niet wordt verruimd.

De beperking van het bouwvlak met de ‘3 meter zone’ is hier verder buiten beschouwing gelaten.

De discussie die nu in Grave leeft met betrekking tot de ontwikkelingen van Jumbo, Lidl en in mindere mate Albert Heijn, zou voor onze positie dus eigenlijk niets uit moeten maken. zowel het tijdperk ‘voor stec’ als ‘na stec’ geeft ons de ruimte die we nu nastreven.

Zoals in de Teams meeting ook aangegeven, zien wij een ontwikkeling van Jumbo en
Lidl niet als bezwaar. Albert Heijn kan daarnaast op de huidige plek ook (beperkt; Net alsNettorama) uitbreiden.

Het allergrootste belang zit hem in de positie van de stad Grave zelf. ln de dorpen om
ons heen (Reek -> Aldi, Overasselt -> nieuwe ruime Plus, Wijchen Zuiderpoort ->
toevoeging supermarkt?) zijn er serieuze ontwikkelingen gaande. Als er nu in Grave niet gereageerd en geacteerd wordt, dan zal Grave achter de feiten aan gaan (en blijven) lopen en haar regionale trekkracht verliezen.

Mijn punt is dat er niet gewacht moet worden totdat alle initiatieven van de
supermarktpartijen in Grave een plekje hebben gekregen. Met name de te lopen
uitgebreide procedures kunnen immers nog jaren duren. Begin met de’makkelijke’
gevallen.

Voor de volledigheid heb ik in de bijlage van deze brief een situatieschets van onze
plannen gevoegd. Theoretisch kan deze winkel er in 2021 staan.
Na ruim 2 iaar hoop ik dat we een volgende stap kunnen gaan maken en te zorgen voor een frisse entree van Grave, in de vorm van een moderne, nieuwe en ruime Nettorama!
Met vriendelijke groet,
BV NETTORAMA VERBRU I KERSMARKTEN
OOSTERHOUT (N.Br.)
C.M.H. Vandermeule

RAADSVOORSTEL VOOR DE VERGADERING IN MAART. 

De raad van de gemeente Grave
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021
gehoord het advies van de commissie Ruimte d.d. 9 maart 2021
besluit
1.
De principe-bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de Nettorama en hiervoor de volgende uitgangspunten aan te geven:

vloeroppervlak maximaal 1.520 m2 (dit betreft het bvo);
de bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan een andere situering van het bouwvlak en een andere inrichting van het bijbehorende terrein, waarbij ook de naastgelegen percelen (beide naast in principe mogen worden ingezet (het is in eerste instantie aan Nettorama om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiertoe –waarbij er voldaan zal moeten worden aan alle wettelijke voorschriften waaronder de gemeentelijke parkeernorm, de regelgeving op het gebied van de milieuaspecten, de wateropgave, archeologie, geluid
etc.);
2.
er een geluidsafscherming wordt gerealiseerd binnen de eerder aangegeven
stedenbouwkundige uitgangspunten (groene inpassing, behoud bepaalde ‘doorzichtigheid’);
er een overeenkomst wordt getekend ter afwenteling van eventuele verzoeken om planschade.Te besluiten de, d.d. 14 december 2010 vastgestelde, lijst van categorieën van gevallen bij
ruimtelijke projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad (artikel
6.5, lid 3 Bor) nodig is aan te vullen met het project dat ziet op het geheel of gedeeltelijk
vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden (tot 1.520 m2 bvo) van de gevestigde supermarkt met bijbehorende voorzieningen aan de Arnoud van Gelderweg 87 te Grave met benutting van
beide naastgelegen percelen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering
van 23 maart 2021.
De raad voornoemd,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: