Provincie Noord-Brabant: Uitvoeren van preventief toezicht.

GraverMaat: De provincie Noord-Brabant heeft onderstaande brief aan de Graafse raadsleden gestuurd; er wordt o.a. om een herstelplan gevraagd.

Uitvoeren van preventief toezicht

Geachte raadsleden,

Op 11 november 2020 heeft u de begroting 2021 aan ons ingezonden. –

In onze brief van 21 december 2020 bent u in kennis gesteld van ons besluit om uw gemeente voor het begrotingsjaar onder preventief toezicht te plaatsen. Dit besluit houdt in dat uw begroting
2021 onze goedkeuring behoeft.

Verdaging besluit over goedkeuring

De goedkeuring van uw begroting 2021 kost meer tijd dan de termijn van 13 weken (na inzenddatum begroting), zoals voorgeschreven in artikel 10:31 van Bijlage(n) de Algemene wet bestuursrecht. Onder verwijzing naar bovenstaand artikel –
verdagen wij het besluit over goedkeuring van uw begroting 2021 met dertien weken. Wij zullen voor 11 mei 2021 ons besluit aan u kenbaar maken. Dit kan een besluit tot goedkeuring, gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van goedkeuring zijn.

Inzendtermijn herstelplan

Om voor goedkeuring in aanmerking te komen dient u een herstelplan vast te stellen en aan ons in te zenden voor 10 maart 2021. In dit herstelplan neemt u maatregelen om zo snel mogelijk te komen tot een reëel en structureel evenwicht. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op goedkeuring van de begroting te vergroten verdient het aanbeveling om de voorgenomen herstelmaatregelen voor besluitvorming met ons af te stemmen. Dit
zal in de meeste gevallen op ambtelijk niveau plaatsvinden, maar een
bestuurlijke afstemming behoort ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast stellen wij u nogmaals in de gelegenheid om een bestuurlijk overleg te voeren met gedeputeerde Van Pinxteren om de financiële positie van uw gemeente te bespreken.

Vóór goedkeuring van de begroting

Wij wijzen u er op dat, zolang uw begroting 2021 niet is goedgekeurd, u geen verplichtingen mag aangaan. De ‘winkel’ moet echter wel open blijven. Wij geven u daarom toestemming voor reguliere uitgaven tot het niveau van 5/12e C2272035/4819364
van de jaarschijf 2021 van de begroting 2020. Dit om de reguliere
bedrijfsvoering, de uitvoering van wettelijke taken en uitvoering van het (bestaand) beleid niet onnodig te verstoren.

Tot slot
Voor informatie over het financieel toezicht verwijzen wij u naar het
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader en onze website
www.brabant.nl/financieeltoezicht.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en wethouders gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: