Nu is het definitief: Grave staat onder curatele bij de provincie, voor iedere uitgave is toestemming nodig.

GraverMaat: Op de website van de Gelderlander schrijft Herman Wissink behalve over het einde van de schoolbiebs ook over het onder financieel toezicht plaatsen van Grave door de provincie.

Ook Binnenlands Bestuur schrijft over het besluit van de provincie. Grave is de enige Brabantse gemeente die onder curatele is gesteld. 

Op bovenstaande foto trekken de oppositieleden gezamenlijk al de rode kaarten. 

Op dinsdagavond komt de raad op verzoek van het CDA bij elkaar. 

De Gelderlander 

GRAVE – Geld uitgeven door de gemeente Grave? Dan zal eerst toestemming moeten worden gevraagd op het provinciehuis in Den Bosch. Grave is namelijk, zoals al in de lucht hing, definitief onder financieel toezicht geplaatst.

De gemeente was daar vorige maand door de provincie al voor gewaarschuwd, maar kreeg de kans om in de begroting van 2021 een aantal wijzigingen door te voeren. Dat is, is nu het oordeel van de provincie, onvoldoende gelukt. Er is een tekort en er is onvoldoende zicht op verbetering. 

Of in de bewoordingen van de provincie: ‘De begroting 2021 is niet structureel en reëel in evenwicht. Het is voor ons ook onvoldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming hersteld wordt.’

Het besluit werd op 21 december vorig jaar per brief aan de gemeente kenbaar gemaakt, maar komt nu pas naar buiten.

Niet gelukt

Volgens de provincie is de onderbouwing van de bezuinigingen op de inhuur van ambtenaren bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk onvoldoende. Het is Grave, na diverse pogingen, niet gelukt om een handtekening van die nieuwe gemeente onder een overeenkomst te krijgen. Ook bij de stuurgroep Land van Cuijk, die de weg naar de nieuwe gemeente moet effenen, bleven er te veel onduidelijkheden over de beoogde bezuinigingen.

Daarbij, oordeelt de provincie, is het niet duidelijk hoe 250.000 euro bezuinigd gaat worden op de zorg. Volgens de provincie bedraagt het tekort in Grave in 2023 375.000 euro en het jaar daarna altijd nog 300.000 euro.

De burger van Grave is de dupe

Openbaar groen

Wat volgens Den Bosch ook niet deugt is de bezuiniging op openbaar groen.  ‘Het totale budget voor het onderhoud groen is door deze ombuiging niet meer in overeenstemming met het vigerende door u vastgestelde kwaliteitsniveau.’

Vanavond, dinsdag 5 januari, wordt er door het college van B en W toelichting tijdens een extra, digitale, gemeenteraadsvergadering gegeven op de ontstane financiële situatie en de reactie van de stuurgroep Land van Cuijk op de voorgestelde bezuinigingen en de gevolgen daarvan op de begroting.

Reacties

Inmiddels worden de eerste reacties op het toezicht door de provincie gegeven. ‘Provincie Noord-Brabant veegt de vloer aan met aangepaste begroting van de gemeente Grave’, laat oppositiepartij CDA op Facebook weten.

‘VPGrave heeft altijd gezegd dat de financiële toestand van Grave beroerd is!  En deze gemeente wil zelfstandig blijven?’

Geert-Jan Derks, voorzitter van de afdeling Cuijk van de Industriële kring: ‘Het was te verwachten. En dankzij LPG VVD en partij Litjens is de burger van Grave de dupe. De burgemeester (Roolvink gaf deze week aan te stoppen als burgemeester van Grave, red.) geeft de strijd op en we zijn dus overgeleverd aan een stelletje, en nu bewezen, bestuurders die er niets van hebben gebakken. Ik had het in 2012 reeds hardop in de krant gezegd en ik neem er geen woord van terug.’

Binnenlands Bestuur

De gemeente Grave valt dit jaar onder verscherpt toezicht van de provincie. Daartoe heeft het Brabantse college van Gedeputeerde Staten besloten omdat de ingediende meerjarenbegroting structureel en reëel niet sluit.

De provincie meldt de gemeente het niet aannemelijk te achten dat het vereiste evenwicht tussen inkomsten en uitgaven uiterlijk in 2024, het laatste jaar van de meerjarenraming, wordt hersteld.

Sociaal domein

Grave was op 11 december 2020 door de provincie gewaarschuwd dat de begroting niet voldeed. De aanvullende besluiten die de gemeente vervolgens nam, zijn volgens de toezichthouder onvoldoende om te kunnen spreken van een structureel en reëel evenwicht. Zo heeft de provincie twijfels over de onderbouwing van een aantal opgevoerde bezuinigingen, onder andere die van een kwart miljoen euro in het sociaal domein.

Kritiek heeft de provincie ook op de manier waarop de gemeente de bezuiniging op het onderhoud van groen verwerkt. Het totale budget voor het onderhoud groen is door die ombuiging namelijk niet meer in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau. De provincie verwacht dat de gemeenteraad in 2021 het kwaliteitsniveau van het onderhoud groen bij raadsbesluit opnieuw vaststelt.

Aanzienlijke tekorten

De provincie verlangt van de gemeente eveneens dat werk wordt gemaakt van het ‘fors’ pakket ombuigingsmaatregelen om de ‘aanzienlijke’ tekorten in de begroting weg te kunnen werken. Tijdige realisatie van al die ombuigingen is van essentieel belang. ‘De realisatie van de maatregelen vormt een belangrijk toetspunt bij ons onderzoek van de begroting 2022’, zo waarschuwt de provincie.

De toezichthouder maakt de gemeente er ook op attent rekening te houden met de loonstijgingen en prijsontwikkeling. Grave hanteert, in tegenstelling tot de circulaire gemeentefonds, de nullijn bij de raming van budgetten in het begrotingsjaar. Dat kan volgens de provincie tot knelpunten leiden.

Twijfels zijn er ook over de omvang van de algemene reserves in relatie tot de risico’s en het weerstandsvermogen van de gemeente. Een aantal risico’s blijkt namelijk niet gekwantificeerd.

Van 8 naar 12

Grave is de twaalfde gemeente die in 2021 om financiële redenen onder preventief toezicht is gesteld. Eerder berichtte Binnenlands Bestuur al dat het verscherpte toezicht ging gelden voor Borsele, Brummen, Castricum, Delft, Haaksbergen, Montfoort, Stadskanaal, Vijfheerenlanden, Vlissingen, Westervoort, en Woudenberg. Vorig jaar ging het nog om in totaal acht gemeenten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: