Leo de Vreede: Dit is het einde, dat doet de deur dicht!

GraverMaat: van Leo de Vreede ontving ik onderstaande bijdrage n.a.v. de recente ontwikkelingen in Grave. De bijgeplaatste foto is uit 2017. Leo spreekt hier in. 

Dit is het einde, dat doet de deur dicht!

Introductie

Carnaval wordt dit jaar overgeslagen en dus moet voor carnavalsteksten een nieuwe bestemming worden gevonden. Bovenstaande tekst leek mij toepasselijk op de situatie na de ingelaste raadsvergadering op 5 januari 2021, waarbij alle inhoudelijke agendapunten van de agenda werden afgevoerd.

De bijeenkomst werd daardoor zinloos. Voor mij is het nu de vraag aan welke kant van de deur ik terecht kom. Binnenkort is voor de kiesgerechtigden in Grave een belangrijke rol weggelegd: zich uitspreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Blijkbaar durven onze daarvoor gekozen vertegenwoordigers het niet zonder die uitspraak aan. Ik geef graag mijn mening over bestuurlijke zaken, maar ik voel er niets voor alleen als rugdekking voor bestuurlijk onvermogen te dienen.

Daarom een aantal vragen aan de drie bestuursorganen.

Aan:
Gemeenteraad van Grave;
College van burgemeester en wethouders van Grave; Burgemeester van Grave.

De vergadering van 5 januari

Situatie afwijzen bespreken Stand van zaken.

Democratie is meer dan dictatuur van de meerderheid. In de spelregels voor gemeenteraden zijn daarom bepalingen opgenomen ter bescherming.Één daarvan is de bepaling in de gemeentewet dat een minderheid een raadsvergadering kan bijeenroepen. Voorwaarde daarbij is dat wordt aangegeven waar het over moet gaan. Aan die voorwaarde werd voldaan. De vergadering moest er komen, maar dan moet de reden van die vergadering natuurlijk wel op de agenda staan en blijven staan
De gemeentewet geeft geen regels voor het van de agenda afvoeren van voorstellen. Het reglement van orde in Grave bevat evenmin regels voor het alsnog van de agenda afvoeren. De mogelijkheid van terugtrekken (door de indiener) bestaat in Grave wel want in art 30 is bepaald dat het college een voorstel als het eenmaal op de agenda voor de raad staat alleen kan worden teruggetrokken als de raad dat goed vindt. En dat is de achtergrond van agendapunt 2 “vaststellen agenda”. Dat is niet bedoeld om een raadvergadering bijeengeroepen door een minderheid te saboteren.

Mijn reactie

Het afvoeren van dit agendapunt is derhalve niet gebaseerd op regelgeving. Het is wel in strijd met, in ieder geval, de bedoeling van de gemeentewet. Het eigen reglement van orde stelt alleen dat een college voorstel alleen met toestemming van de raad kan worden ingetrokken (art 30). Er is wel een artikel 35 dat luidt: “In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.” Daarmee wordt het hele reglement naar de prullenmand verwezen, en het steunt mijn al dikwijls herhaalde stelling dat de werkwijze van het gemeentebestuur niet deugt.

Hier was dus sprake was van sabotage van een democratisch recht van een minderheid. Maar het is wel een feit en daar heb ik er nog wel een paar vragen over.

Vragen afvoeren agendapunten

• Wat is voor de coalitie de werkelijke reden om nu niet te willen overleggen over de situatie waarvoor de vergadering bijeen is geroepen? Dat er nog allerlei overleg gaande zou zijn is eerder een reden om er juist wel breed overleg over te hebben. Uit de weinige informatie die ons burgers bereikt blijkt dat er wel sprake is van juridische adviezen, eventueel rechtszaken, schending van afspraken, wel behoefte aan toelichting van de accountant maar niet van de provincie als toezichthouder en zo meer. De beschikbare informatie wijst dan ook meer op vechten dan op constructief overleggen.

• Waarom heeft de oppositie gekozen voor een raadsvergadering en niet voor een openbare werkbespreking? En, eenmaal gekozen voor de raadsvergadering, waarom is die dan niet beter voorbereid? Een raadsvergadering moet iets opleveren.

• Waarom is ook het collegevoorstel voor Escharen, nota bene op voorstel van de coalitie, doorgeschoven? Niemand heeft er iets op tegen dat er weer een poging wordt gedaan die kwestie aan te pakken. Dat het college een niet bestaand “principebesluit” voorstelde vindt zijn oorsprong in de al eerder genoemde gebrekkige werkwijze en had eenvoudig in de commissie kunnen worden verbeterd.

• Waarom is de motie ingediend door Keerpunt 2010 over eerherstel niet ingediend of op zijn minst ondersteund door LPG?

• Is, nu uit de bijgevoegde stukken blijkt dat de ondernemer al in 2019 met zijn plan is gekomen, niet duidelijk dat er geen sprake is van integriteitschending? Als dit vast te stellen is zou de nu aangehouden motie overbodig zijn.

Inwonersraadpleging

Situatie

De gemeenteraad van Grave heeft nog steeds geen uitspraak gedaan over het voorstel van september 2017 de 5 gemeenten in het Land van Cuijk samen te voegen tot één gemeente waarvan de naam inmiddels bekend is: gemeente Land van Cuijk. Inmiddels is het proces doorgegaan met als resultaat de volgende situatie:

• Een voorstel voor een gemeente Land van Cuijk met 4 gemeenten is bij de Tweede Kamer in behandeling. Het is in de vaste commissie behandeld en daarbij zijn vooral vragen gesteld over de positie van de gemeente Grave. Er lijken 3 scenario’s denkbaar als uitkomst van de kamerbehandeling.

o Dit scenario is verwerkt in het voorstel aan de Kamer. Grave blijft vooralsnog autonoom en kan niet eerder aansluiten dan 1 januari 2026;

o De kamerbeslissing wordt uitgesteld tot na de uitspraak van de gemeenteraad van Grave over de raadpleging. Dit zou tot uitstel van de fusie tot 2023 kunnen leiden en daar zullen de andere gemeenten mee moeten instemmen of in ieder geval genoegen nemen.

o De Kamer besluit dat mede gezien de financiële positie van Grave, die gemeente alsnog aan de fusie toe te voegen. Ook daar zullen de ander gemeenten moeten meewerken.

• De raad van Grave heeft besloten een inwonersraadpleging te houden op 17 maart 2021, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De vraagstelling ligt vast: “Bent u voor behoud van de gemeente Grave”. Het antwoord kan zijn: “ja” of “nee”. Voor het opkomstpercentage is een minimum vastgesteld dat neerkomt op circa 65 %.

Overweging

Het Nederlandse bestuurssysteem kent geen bindend referendum. De gemeenteraad van Grave moet dus zelf besluiten en wel volgens artikel 27 van de gemeentewet “zonder last”. Inmiddels hebben de fracties in de raad allen al een duidelijk standpunt en hebben dit de afgelopen tijd zowel binnen als buiten de raad verdedigd. Het plan nogmaals een inwonersraadpleging te houden op een moment dat nog kon worden aangesloten bij het huidige proces is een keer afgewezen. De huidige vorm is vastgesteld op 18 februari 2020 met een uitvoeringsdatum van 14 mei 2020. Vanwege de coronacrisis is de raadpleging uitgesteld en wordt nu ondanks de coronacrisis op 17 maart 2021.

Met de vraag wordt natuurlijk bedoeld: ”Bent u tegen deelname aan de herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk”. Deze wijze van vragen is niet objectief en de redactie ervan suggereert dat de fusie een bedreiging is. Ik vind dat het voor het behoud van Grave nodig is dat er in het land van Cuijk één gemeente komt, maar moet daarvoor “néé” aankruisen!

Vragen

• Waarom bij de raadpleging deze vraagstelling? Is die door deskundigen getoetst?
• Is het toevoegen van de raadpleging aan de verkiezing geen complicatie voor de organisatie. Wordt schriftelijk en digitaal stemmen mogelijk? De peiling is al enkele malen juist om die reden uitgesteld.
• Waarom wilt U na alles wat er is gebeurd en de standpunten vastliggen toch nog een raadpleging die duidelijk het karakter heeft van een referendum?
Tot nu toe is er niets gebeurd om de kiezers inhoudelijk te informeren, zodat men zelf een mening kan vormen. Vooralsnog ga ik er daarom vanuit dat de raadpleging alleen is bedoeld om steun voor uw eigen standpunt te verwerven.
• Hoe wordt het resultaat van de raadpleging bepaald?
• Wat houdt “beslissen op 23 maart” in.
Bij een opiniepeiling is “geen mening” een antwoord dat meetelt. Die mogelijkheid ontbreekt op het formulier. In dit geval zou het verschil tussen aantal kiesgerechtigden en opkomstcijfer als “geen mening” moeten meetellen
Van wie komt het voorstel? Vanwege artikel 27 van de gemeentewet kan de uitslag van de raadpleging niet als basis dienen.
• Als de uitkomst duidelijk is en in strijd is met uw eigen standpunt gaat u dan overstag en hoe verantwoordt u dat aan uw kiezers?
• Wat gebeurt er als de uitkomst niet duidelijk is?

Slot

Deze vragen allemaal op tijd beantwoorden in één aan mij gerichte brief is onmogelijk. Ik verwacht wel van zowel burgemeester, college en fracties activiteiten waar ik dan zelf wel de antwoorden op mijn vragen vindt.

Een gedachte over “Leo de Vreede: Dit is het einde, dat doet de deur dicht!

  • 14 januari 2021 om 21:53
    Permalink

    Blijkbaar is er niemand die daadwerkelijk wil besturen!
    Ger Brouwer oud-raadslid CDA-Grave.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: