Gemeente Grave stuurt brief naar Gedeputeerde Staten over bezwaar, verzoek om bemiddeling en beroep.

GraverMaat: In iBabs is bij de ingekomen stukken een brief te lezen van burgemeester en wethouders ondertekent door loco-burgemeester mevr. Henisch en de secretaris a.i.

Hieronder de tekst.

Geacht College,

Tussen het gemeentebestuur van Grave ter ene zijde en de gemeentebesturen van Cuijk en Mill en Sint Hubert aan de andere zijde zijn verschillen van inzicht gerezen over de uitleg en de toepassing van de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM. In het verlengde daarvan is discussie ontstaan tussen ons college en de stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk (in oprichting) over de effectuering van een bepaling uit de gemeenschappelijke regeling die de verhouding tussen de gemeente Grave en de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk regelt. De ontstane discussie speelt een belangrijke rol bij uw beoordeling van de financiele situatie in Grave en kan daarom niet los worden gezien van uw besluit deze gemeente onder preventief toezicht te stellen. Wij zijn het met die laatste beslissing – in afschrift toegevoegd – oneens en maken daartegen bij dezen inleidend bezwaar. Wij doen dat vooralsnog alleen om de termijn veilig te stellen. Uw ontvangstbevestiging zien wij gaarne tegemoet. 

Gezien de hiervoor aangeduide verwevenheid tussen het bestreden besluit en de discussie die is ontstaan over de uitvoering van de eerdergenoemde regelingen, zien wij in deze fase vooral een bemiddelende rol weggelegd voor uw college. Wij ondersteunen van harte het verzoek van de voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk i.o. aan uw adres om te bevorderen dat onder leiding van een bemiddelaar een bespreking wordt belegd die tot doel heeft de verschillende betrokken belangen waar mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Wat ons betreft vindt zo’n gesprek op de kortst mogelijke termijn plaats. Over de vraag welke deskundige en onafhankelijke bemiddelaar wordt ingezet denken wij zo mogelijk graag mee.

Omdat op voorhand niet met zekerheid is te zeggen waar ons verzoek een bemiddelingspoging te ondernemen toe zal leiden, zien wij ons met het oog op het belang van de gemeente Grave, genoodzaakt te voorkomen dat beslissingen die reeds zijn genomen en die ingrijpen op het financiële belang van Grave onherroepelijk worden. Om die reden zien wij aanleiding evenzeer ter bewaring van rechten voorziening te vragen tegen de besluiten van de colleges van respectievelijk Cuijk en Mill en Sint Hubert tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling CGM, evenals tegen het besluit van de stuurgroep Land van Cuijk i.o.  over de toepassing van artikel 4 van de Centrumregeling.

Al deze besluiten zijn in afschrift gevoegd. Wij doen dat met verwijzing naar artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Ook voor zover u zou menen dat tegen een of meer van de hier bedoelde besluiten een andere voorziening open staat, dient deze brief ertoe de termijn waarbinnen dat rechtsmiddel moet worden aangewend veilig te stellen. Behandeling c.q. doorzending van dit geschrift in formeel-juridische zin kan wat ons betreft voorlopig worden aangehouden, in afwachting van de uitkomst van de hiervoor bedoelde bemiddelingspoging. Datzelfde geldt voor het bezwaar tegen uw besluit de gemeente Grave onder preventief toezicht te stellen.

Zo nodig worden wij graag in de gelegenheid gesteld dit verzoek om voorziening inhoudelijk te onderbouwen. Op voorhand zien wij ook niet af van het recht ons standpunt mondeling nader uiteen te zetten.

Voor de goede orde melden wij u dat een afschrift van deze brief per gelijke post is verstuurd aan de voorzitter van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.

Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw nadere berichten,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Grave

Loco Burgemeester A.M. Henisch-Hulsman     Secretaris a.i. Th.M.M.Hoex

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: