College richt Taskforce op voor herstelbegroting.

GraverMaat: Boven dit artikel een foto uit de laatste carnavalsoptocht.

In de gemeentelijke informatie vond ik onderstaande raadsinformatiebrief.

Deze zin viel me op:

Om de besparing van de K€300.000 euro op de uitgaande subsidies te realiseren zullen de verenigingen en/of instellingen uiterlijk voor 1 april 2021 geïnformeerd worden over de (eventuele) korting op de subsidies.

Inleiding

In de brief van 18 januari 2021 heeft GS van de Provincie aangegeven dat de begroting van de gemeente Grave hun goedkeuring behoeft. In de brief van 21 december jl. heeft de Provincie aangegeven dat de gemeente Grave, op basis van de begroting 2021-2024 zoals door de raad op 11 november is vastgesteld, onder preventief toezicht valt.

De gemeente Grave heeft op basis van de wettelijke termijnen tot 10 maart 2021 de tijd om bij de provincie een door de gemeenteraad vastgestelde structureel en realistisch in evenwicht zijnde begroting 2021 aan te bieden ( Herstelbegroting 2021).

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het proces van totstandkoming van deze herstelbegroting 2021.

Herstelbegroting en preventief toezicht

De Provincie zal uiterlijk 11 mei 2021 een besluit nemen over de herstelbegroting 2021. Dit kan een besluit tot goedkeuring, gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van goedkeuring zijn. Indien de herstelbegroting wordt goedgekeurd, kan de Provincie besluiten het preventief toezicht in te trekken.

De Provincie geeft aan dat een goedgekeurde herstelbegroting 2021 niet per definitie tot het intrekken van het preventief toezicht zal leiden.

Om te komen tot een goedkeuring van de Provincie zal de gemeente Grave in de herstelbegroting 2021minimaal de jaarschijven 2023 en 2024 structureel en reëel sluitend moeten krijgen.

Taskforce

Om binnen dit tijdsbestek tot een reëel en structureel sluitende begroting te komen heeft het College van de gemeente Grave een Taskforce ingericht. Voorzitter van de Taskforce is portefeuillehouder
I.Busser. In deze werkgroep zijn verder vertegenwoordigd de gemeentesecretaris, de teamleider financiën, de teamleider sociaal beleid, de senior adviseur financiën en de afdelingsmanager
bedrijfsvoering.Deze werkgroep richt zich in eerste instantie op het tijdig aanleveren van een reëel en structureel sluitende herstelbegroting 2021. Daarnaast zal de Taskforce een start maken met het begrotingsproces 2022 e.v.

Sporen

Binnen de Taskforce wordt gewerkt aan de uitwerking van een aantal sporen om te komen tot de
herstelbegroting 2021:

Spoor  1. Bezuiniging dienstverlening op basis van de Dienstverleningsovereenkomst
Spoor 2. Ombuiging Sociaal Domein
Spoor 3. kapitaallasten en investeringen.
Spoor 4. Kwaliteitsniveau onderhoudsplannen groen
Spoor 5. Begroting scan en Ontwikkelingen na 1 jan 2021

Spoor 1. Dienstverleningsovereenkomst

De DVO zelf wordt niet door de Taskforce opgepakt wordt maar volgt een separaat traject. Het wordt  wel als spoor opgenomen omdat het dispuut over de bezuiniging in de DVO deel uitmaakt van de
bevindingen van de Provincie.

U heeft een afschrift ontvangen van de brief van B&W aan Gedeputeerde Staten over bezwaar, verzoek om bemiddeling en beroep (d.d.14 januari 2021).
Daarmee bent u op de hoogte van de stappen die het College in het kader van spoor 1 inmiddels gezet
heeft.

Spoor 2. Ombuiging Sociaal Domein

In dit spoor zijn 2 onderwerpen opgenomen:

1. Besparing van K€250 binnen de budgetten sociaal domein
2. Besparing van K€300 op de uitgaande subsidies.
Voor de besparing van K€250 loopt momenteel een extern onderzoek. De eerste bevindingen worden eind januari verwacht. Ondanks dat er in de raadsvergadering van december 2020 door aanvullende  raadsbesluiten een alternatieve dekking is gerealiseerd, zal gekeken worden of dit al op korte termijn tot mogelijke besparingen kan leiden. Om de besparing van de K€300 op de uitgaande subsidies te realiseren zullen de verenigingen en/of instellingen uiterlijk voor 1 april 2021 geïnformeerd worden over
de (eventuele) korting op de subsidies.

Spoor 3. Kapitaallasten en investeringen

De Provincie heeft in haar brief van 22 december jl. een aantal kanttekeningen geplaatst ten aanzien van kapitaallasten en investeringen. Deze zullen worden uitgewerkt en meegenomen in de herstelbegroting 2021.
.
Spoor 4. Kwaliteitsniveau groen

Er zal inzichtelijk moeten worden in hoeverre de huidige meer jaren onderhoudsplannen nog kunnen worden uitgevoerd c.q. welke aanpassingen in de plannen voorzien zijn om tot de voorgenomen
besparing te komen. Dit dient nog middels een raadsbesluit bekrachtigd te worden.

Spoor 5. Begrotingsscan en ontwikkelingen na 1 januari 2021

De Provincie heeft aangeboden om een begrotingsscan uit te laten voeren. Deze scan geeft de gemeente Grave inzicht in de huidige begroting in vergelijking tot andere vergelijkbare gemeenten.
Het college heeft besloten dit aanbod te accepteren en het verzoek daartoe is inmiddels verzonden. De uitkomsten van deze scan kunnen worden meegenomen in aanloop naar de begroting 2022. Met deze begrotingsscan zal ook een start worden gemaakt met het begrotingsproces 2022, waarbij ook gekeken zal worden naar recente ontwikkelingen om te komen tot een structureel en reëel sluitende
begroting 2022-2025.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

12 januari: Ambtelijk overleg met de Provincie
12 januari: Kick off Taskforce herstelbegroting 2021

12 januari- 16 februari: Uitwerking

23 februari: Collegebehandeling herstelbegroting 2021
14 februari: Verzenden herstelbegroting aan Griffie
2 maart: Commissiebehandeling herstelbegroting 2021

9 maart: Behandeling in de raad: herstelbegroting 2021

10 maart: Indienen begroting bij Provincie

Over tussentijdse ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden.

College van B&W

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: