CDA wil einde aan schimmigheid over kosten sportpark ‘Kranenhof’, desnoods via Rekenkamer

GraverMaat: Het Graafse CDA heeft op haar Facebookpagina  het onderstaand artikel geschreven over de schimmigers van de kosten van sportpark “Kranenhof”.
Het LPG-college weigert duidelijkheid te geven over de financiering van sportpark ‘Kranenhof’. De raad wil al maanden het naadje van de kous weten. Ook LPG-fractievoorzitter Astrid Bannink wilde volledige openheid van zaken. Het college zegde dat toe, maar kwam uiteindelijk niet met helderheid. Fractievoorzitter Alex van Megen (CDA) wilde dat het college in de toegezegde notitie inging op de vragen en stellingen vanuit de bevolking. Het LPG-college wees dat verzoek af. CDA-raadslid Roland Eijbersen vroeg om het betaalschema. Ook dat kwam er niet. 

Wat is er in Grave aan de hand? Wat mag de raad niet weten? Wat heeft het LPG-college te verbergen?

Om het college te helpen openheid van zaken te geven, heeft fractievoorzitter Alex van Megen namens het CDA schriftelijke vragen gesteld. Hierin zijn de stellingen vanuit de constructief-kritische burgerij verwerkt. Binnen een maand moet het LPG-college met de billen bloot. Wat kost sportpark ‘Kranenhof’ de gemeenschap wérkelijk?

LPG moet met een overtuigend verhaal komen

Op de laatste vraag na zijn volgen deze schriftelijke op de stellingen en vragen van de heer W. Baaijens, per e-mail aan alle college- en raadsleden toegestuurd op 5 januari jl. De heer Baaijens volgt het Graafse gemeentebestuur al jaren en stelt bij voortduring kritische vragen. Het is belangrijk dat hierop antwoorden komen. Op basis daarvan kan een oordeel over een thema, zoals de gemeentefinanciën of de financiering van sportpark ‘Kranenhof’, worden bijgesteld. Het weigeren van antwoorden maakt e.e.a. schimmig. De LPG stelt consequent dat Grave financieel gezond is. De provincie, de oppositie en vele anderen denken daar anders over. Het is aan de LPG om met een overtuigend verhaal te komen, met feiten en controleerbare cijfers onderbouwd. Als dat niet kan, is het goed om de Rekenkamer Land van Cuijk te vragen een onderzoek te doen naar het besluitvormingsproces en de financiering van het project-Kranenhof.

Vraag 1
“De gemeentelijke financiële lasten ten behoeve van het Kranenhof-project, zijn, behoudens de dubieuze egalisatiereserve van € 1.300.000, niet in de begrotingen van 2020 en 2021 verwerkt.”
Is deze conclusie juist? Zo ja, waarom zijn deze niet in de begrotingen verwerkt?
Zo nee, waar zijn deze – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 2
“De gemeentelijke bijdrage aan de totstandkoming van dit burgerinitiatief [Kranenhof] is ca. 4,1 miljoen euro. Om dit bedrag te kunnen financieren betaalt de gemeente geen jaarlijkse privatiseringssubsidie meer aan de 3 voetbalverenigingen (ca.85.000 euro per jaar)”. De kosten voor de gemeente komen daardoor op € 7.500 euro.”
Is deze stelling juist? Zo ja, waaruit blijkt dat?
Zo nee, waar zijn de juiste kosten – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 3
“Volgens de accountant (auditcommissie van 28 januari 2020 ) zal de gemeente het taakstellend  krediet  van € 4.153.510 moeten gaan lenen. We praten dan over een krediet van € 4.153.510 met een looptijd van 40-jaar, zoals raadslid Heemskerk dat propageert. Met een geschatte rente van 2.26% (kan ook meer zijn) zal dat de gemeente, ca. € 6.077.900 aan kapitaallasten (schulden)  gaan kosten.  Met een gemiddelde kapitaallast van ca. € 151.948 per jaar. Voor de periode 2020 t/m 2026 is dat gemiddeld ca.€ 190.667 per jaar.”
Is deze stelling juist? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de aan de Raad verstrekte ‘transparante’ informatie?
Zo nee, waar zijn de juiste kosten dienaangaande – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 4
“De […]egalisatiereserve-subsidie van € 1.300.000, die in de programmabegroting 2021-2024 herdoopt is in “Bestemmingsreserve kapitaallasten sportpark Kranenhof” zal  gefinancierd moeten worden met een 30-jarige lening van €1.300.000. Met een geschatte rente van 2,26%., zal dat de gemeente ca. €1.742.000  aan kapitaallasten gaan kosten. Met een gemiddelde kapitaallast van ca. € 58.0667  per jaar. Voor de periode 2020 t/m 2026  is dat gemiddeld  ca. €69.799 per jaar.
Is deze stelling juist? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de aan de Raad verstrekte ‘transparante’ informatie?
Zo nee, wat zijn de juist kosten en waar zijn deze  dienaangaande – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 5
“We  hebben ook nog een kortlopende lening van €2.255.000, ten behoeve van EGS’20 sportaccommodatie. die n.a.v. vragen van de CDA-fractie, omgezet moet worden in een langlopende lening van 30 jaar. Met een geschatte rente van 2,26% zal dat de gemeente  ca. €3.044.824 aan kapitaallasten gaan kosten.  Met een gemiddelde kapitaallast van ca. € 101.494 per jaar.  Voor de periode 2020 t/m 2026  is dat gemiddeld ca € 121.031 per jaar.”
Is deze stelling juist? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de aan de Raad verstrekte ‘transparante’ informatie?
Zo nee, wat zijn de juist kosten en waar zijn deze  dienaangaande – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 6
“Tellen we alles bij elkaar op dan hebben we momenteel aan kapitaallasten (schuld) voor de EGS’20 sportaccommodatie  ca.€ 6.077.900 + ca.€ 1.742.000 + ca.€ 3.044.824 = ca.€10.864.724 opgebouwd . Voor de periode 2020-2026 gemiddeld ca. € 381.497 per jaar.”
Is deze stelling juist? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de aan de Raad verstrekte ‘transparante’ informatie?
Zo nee, wat zijn de juist kosten en waar zijn deze  dienaangaande – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 7
“Lezen we de cijfers op bladzijde 115 van de programmabegroting 2021-2024 goed dan staat er voor de komende jaren voor  als “Bestemmingsreserve kapitaallasten sportpark Kranenhof” jaarlijkse dotaties genoteerd van € 85.000 (plus 1,5% CPI-indexering ) voor het EGS’20 project.  De afgeronde dotatie- cijfers (X € 1000): 85, 86, 88 en 89  komen overeen met de geel gemarkeerde cijfers in onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat de gemeente  wel degelijk jaarlijks op basis van €85.000 (plus CPI-indexatie ) het EGS’20 sportpark subsidieert.”
Is deze stelling juist? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de aan de Raad verstrekte ‘transparante’ informatie?
Zo nee, wat zijn de juist kosten en waar zijn deze  dienaangaande – voor iedereen transparant – te vinden?

Vraag 8
“In art.7 van de in 2006 gesloten privatiseringsovereenkomst die geldt voor de periode van 1 maart 2006 tot 1 april 2036 (30 jaar) zijn richtlijnen opgesteld voor de exclusieve besteding van de gemeentelijke bijdragen voor het veldonderhoud van GVV’57, Estria en SCV’58.  In de privatiseringsovereenkomsten staan geen aanwijzingen dat na beëindiging van de overeenkomstperiode of bij tussentijdse beëindiging van voetbalactiviteiten, zoals bij GVV’57, er blijvende rechten zouden zijn op gelden/financiën voor veldonderhoud op een andere locatie.”
Waaruit blijkt klip en klaar dat dat als uitvloeisel van de privatiseringsovereenkomst van 2006 de fusieclub EGS’20 recht heeft op 40 jaarlijkse dotaties van € 85.000 (plus een CPI- indexatie van 1,5%)?

Vraag 9
“In het onderzoeksrapport van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat te lezen dat in het uitwerkingsplan van het Kranenhof-project rekening is gehouden met een jaarlijkse dotatie van € 84.000. Een tijdsduur noch een onderbouwing voor goedkeuring van de  jaarlijkse dotaties van €84.000 wordt door SWS niet gegeven. Ook aan de financiële risico’s van het Kranenhof-project wordt te weinig aandacht besteed terwijl die toch aanmerkelijk zijn. Werd de SWS door de gemeente en/of de ‘Stuurgroep Samenwerking Estria/GVV’57/ SCV’58, de EGS’ verkeerd voorgelicht?”
Zo ja, hoe is dat mogelijk? Zo nee, waaruit blijkt dat?

Vraag 10
In het SWS-rapport is sprake dat  EGS’20 in haar plannen uitgaat van een bancaire lening die in 30 jaar lineair zou worden afgelost. Over welke lening en bedrag gaat het dan?

Vraag 11
“De gemeente draagt middels dotaties bij aan de exploitatielasten van EGS’20 hetgeen tegenstrijdig is met de afspraken in de Realisatieovereenkomst tussen de gemeente en EGS’20. De jaarlijkse dotatie van ca. €85.000 (plus een CPI-indexatie van 1,5%) zoals dat in de begroting van 2021-2024 op blz. 115 wordt aangegeven roept vragen op. In het kader van lastenegalisatie doteert de gemeente volgens de begroting van 2021-2024 (zonder onderbouwing) jaarlijks een bedrag van € 85.000 (plus CPI-indexering) in de onderhoudskosten van het veldonderhoud. Dat was wel overeengekomen in de privatiseringsovereenkomst van 2006, maar niet in de huidige samenwerkingsovereenkomst met de EGS. Toch worden de  dotaties jaarlijks als lasten op de gemeentelijke balans geboekt als ‘Bestemmingsreserve kapitaallasten sportpark Kranenhof’. Dat is opmerkelijk, want dat zou betekenen dat de gemeente bijdraagt aan de exploitatielasten/-kosten voor het veldonderhoud van EGS’20. Dat is tegenstrijdig met de afspraken in de realisatieovereenkomst Sportpark De Kranenhof tussen de gemeente en EGS’20 van 21-08-2019.”
Is deze stelling juist? Zo ja, waarom is de Raad hierover niet transparant geïnformeerd?
Zo nee, waaruit blijkt dat?

Vraag 12
Wanneer ontvangt de Raad het eerder door het CDA gevraagde betalingsschema?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: