LPG: Gemeente Grave zelfstandig. Investering in de nieuwe sportaccommodatie. Reactie Politiek Grave .

GraverMaat: Op de website van de LPG trof ik weer een bericht aan in het kader van de campagne voor de opiniepeiling in maart over de bestuurlijke toekomst van Grave na 2026!!!

Er wordt ingegaan op de investering in  de nieuwe sportaccommodatie van EGS’20.

Het huidige raadslid Ben Litjens was mordicus tegen de forse uitgave en stemde tegen dat betreffende raadsvoorstel.

Maar nu is hij gedoogpartner van dit college en…

Grave Politiek reageert op dit artikel dat, zoals gebruikelijk goed onderbouwd is. 

Gemeente Grave zelfstandig.

Brengt de investering in de nieuwe sportaccommodatie van EGS’20 de gemeente financieel in de problemen?

Integendeel, dit burgerinitiatief levert de gemeente alleen maar goeds op.

De nieuwe sportaccommodatie van de gefuseerde voetbalverenigingen wordt een prachtige, moderne, duurzame en multifunctionele accommodatie waar naast de voetbalvereniging EGS’20 ook de hockeyvereniging, een BSO, een biljartvereniging en een fysiotherapiepraktijk een onderkomen krijgen.

De gemeentelijke bijdrage aan de totstandkoming van dit burgerinitiatief is ca. 4,1 miljoen euro. Om dit bedrag te kunnen financieren betaalt de gemeente geen jaarlijkse privatiseringssubsidie meer aan de 3 voetbalverenigingen ( ca. 85.000 euro per jaar). De kosten voor de gemeente komen daardoor op 7500 euro per jaar.

Daarnaast krijgt de gemeente de kans om van de vrijkomende ca. 40.000 vierkante meter grond van sportpark De Bikkelkamp en HC Grave (bouw)plannen te ontwikkelen wat ze vele miljoenen kan opleveren.

In alle opzichten is dit initiatief dus een verrijking voor onze gemeente. We zijn trots op alle vrijwilligers die dit soort burgerinitiaitieven mogelijk maken.

REACTIE GRAVE POLITIEK.

Wij hebben het artikel van de LPG over de miljoeneninvestering in het EGS’20 sportpark ‘De Kranenhof’ op je website met interesse gelezen en willen daar (kort) op reageren.

1. Burgerinitiatief?

In de Arena van zaterdag 14 september 2019 stelde wethouder Joosten over het EGS-project dat er sprake was van een burgerinitiatief. Letterlijk liet hij optekenen: “Dit is een burgerinitiatief”. Hij voegde daaraan toe dat het uniek was in zijn soort.

Op 17 september 2019 vroegen wij via een WOB-verzoek aan de raadsgriffier of er werkelijk sprake was van een burgerinitiatief. Het antwoord van de griffier kwam snel en luidde:

In het geval van EGS is er geen sprake van een burgerinitiatief zoals bedoeld in de verordening burgerinitiatief. (…..) Het voorstel dat aan de raad is voorgelegd is een collegevoorstel dat gezamenlijk met EGS is opgesteld”.

Conclusie: Het burgerinitiatief-argument in het EGS’20 verhaal klopt niet en is misleidend.

2. Jaarlijkse privatiseringssubsidie van ca. €85.000.

De LPG stelt in het artikel dat de voetbalclubs vóór de fusie een zogenaamde privatiseringssubsidie ontvingen. Maar daarvan is nooit sprake geweest. Wel van een erfpachtregeling (maart 2006) van de afzonderlijke voetbalverenigingen (Estria, GVV’57 en SCV’58) waar, in een 30-jarig notarieel contract, een vergoeding van de gemeente werd overeengekomen voor het onderhoud van (alleen) de velden met een daarom-heen-liggende strook van 1 meter.

Het waren de coalitiepartijen LPG en VVD, bij monde van raadslid Heemskerk, die met stellige zekerheid suggereerden dat als uitvloeisel van de erfpachtregeling van 2006 er sprake zou zijn van een verplichting voor de gemeente om 40 jaar lang een bijdrage van meer dan € 80.000 per jaar (met daarop ook nog de bijkomende inflatie-indexeringen) aan EGS’20 te verstrekken (Arena van zaterdag 16 februari 2019). Eensuggestie die niet gebaseerd is op de werkelijke gang van zaken van het Sportpark-project, getuige de teksten in de laatste versie van de Realisatieovereenkomst tussen de gemeente Grave en EGS.

In de overeenkomst staat onder meer (art. 6.3. Blz. 15):

Partijen komen overeen dat met gereedkoming van het Sportpark de bestaande privatiseringsovereenkomsten met de clubs eindigen, van de bestaande erfpachtrechten voor de huidige clubaccommodaties van de verenigingen afstand wordt gedaan en deze worden doorgehaald en de verplichting van de gemeente om bij te dragen in de exploitatielasten komt te vervallen”.

In gewone mensentaal staat er dat EGS’20 geen verplichtende rechten heeft op 40 X € 80.000 en dat de gemeente niet zal bijdragen aan de exploitatie van het Sportpark.

Wel is het zo dat ter verkrijging van een subsidie van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) de door de LPG/VVD niet bestaande verplichting van 40 X € 80.000 ingebracht werd als financiële werkelijkheid. Immers in het door de gemeente uitgevoerde SWS-onderzoeksrapport (H2019 008) staat op pagina 5 onder opmerkingen en aandachtspunten a en b het volgende:

(a). In de financiële uitwerking is rekening gehouden met de jaarlijkse dotatie van 84.000 euro aan de onderhoudsvoorziening. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat de voorziening ook volledig liquide beschikbaar is. Op basis van de ontvangen cijfers lijkt dit haalbaar.
(b).Verdere harde afspraken over de overeenkomst blijken nog te ontbreken. SWS gaat er in haar beoordeling van uit dat er sluitende afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en verenigingen over de wijze waarop met de voorziening worden omgegaan en de voorwaarden die de gemeente hieraan stelt.

Conclusie: Aangezien, volgens de Realisatieovereenkomst van 21 augustus 2019 er geen sprake kan zijn van een 40-jaarlijkse dotatie van € 80.000 dan wel € 84.000 (SWS), lijkt het ons dat vanuit het politiek bestuur en EGS’20 er misleidende informatie is verstrekt aan SWS. Dat zou een kwalijke zaak zijn.

De LPG/VVD combinatie beschouwt de bouw van het Sportpark als een verrijking voor onze gemeente. Ze zijn trots op alle vrijwilligers die dit soort (zogenaamde) burgerinitiatieven mogelijk maken.

De vrijwilligers van de Stichting Kunst in het Kerkje krijgen echter een schop onder hun achterste van dit college en raadsmeerderheid. Hun zeer (succesvolle) en professionele initiatieven ter bevordering van de naamsbekendheid van Grave op het gebied van kunst en cultuur schijnen voor dit college en raadsmeerderheid (helaas) geen verrijking te zijn voor onze lokale gemeenschap.

Hans Satter, Wil Baaijens.

www.gravepolitiek.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: