De Gelderlander: Land van Cuijk laat armlastig Grave in de steek.

GraverMaat: De Gelderlander bericht dat de fuserende buurgemeenten niet akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Grave.

Ter aanvulling heb ik twee brieven geplaatst. Vandaag stond deze brief op de website. En een oudere brief van de stuurgroep  van 11 december en geeft al aan wat er aan de Graafse voorstellen ontbreekt.

De kop had eigenlijk moeten luiden: De Graafse coalitie van LPG, VVD en Keerpunt 2010 stort Grave in het ravijn.

Wie gaat er dadelijk nog samenwerken met zo’n gemeente??  Zie afvalverwijdringsplan?

De fuserende gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill gaan niet akkoord met bezuinigingsvoorstellen van buurgemeente Grave. Dat blijkt uit een brief van de stuurgroep Land van Cuijk aan Grave, die in handen van deze krant is. De gevolgen voor Grave zijn groot.

Grave komt nu naar alle waarschijnlijkheid onder financieel toezicht van de provincie te staan en moet dan voor iedere uitgave goedkeuring vragen in Den Bosch.

Eerder al wezen de vier gemeenten een voorstel van Grave af om 750.000 euro te bezuinigen op de inhuur van ambtenaren van de fusiegemeente. Mede daardoor wees de provincie de begroting van Grave voor de komende jaren af: een handtekening van de stuurgroep onder de overeenkomst voor de inkoop van werkzaamheden door Grave bij Land van Cuijk is noodzakelijk.

Grave heeft die inkoop nodig. De gemeente doet niet mee met de herindeling per 1 januari 2022, maar houdt door die herindeling geen eigen ambtelijk apparaat meer over. Grave werkt nu nog samen met Cuijk en Mill, maar die gaan straks dus over naar de nieuwe gemeente, waarmee de huidige ambtelijke samenwerking komt te vervallen. Land van Cuijk in oprichting wil precies weten hoe en waar Grave wil bezuinigen. Dat is nodig om een goed ambtelijk apparaat voor de nieuwe gemeente op te kunnen zetten. Grave heeft de bezuiniging nodig om een tekort op de begroting weg te kunnen poetsen en had tot afgelopen vrijdag de tijd om bij de provincie een verbeterde begroting in te leveren, inclusief overeenstemming met Land van Cuijk. Maar het nieuwe voorstel is dus nog steeds niet concreet genoeg.

‘Consequentie hiervan is dat de bezuinigingsopgave van de gemeente Grave een heel jaar opschuift, waarbij de totale bezuiniging van 750.000 euro pas in 2026 wordt gerealiseerd’, schrijft de Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar als voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk. Het jaar 2026 is tevens het jaar waarin Grave alsnog kan aansluiten bij Land van Cuijk, mocht het daartoe besluiten.

De Graafse wethouder Anja Henisch wilde gisteren nog niet ingaan op de brief van Hillenaar. Ze wil dinsdag eerst ruggespraak houden met haar collega’s in het college van burgemeester en wethouders.

Als Grave ieder dubbeltje moet gaan verantwoorden, komt wellicht het besluit om uit de regionale afvalsamenwerking te stappen onder druk te staan.

Afgelopen week besloot de gemeenteraad, met de kleinst mogelijke meerderheid, om niet meer mee te doen met de buren. Gekeken wordt of Grave met het afval kan aansluiten bij de DAR in Nijmegen of bij Oss. Maar, zo bleek vorige week uit uitleg van wethouder Theo Lemmen, het is niet duidelijk wat dat gaat kosten. Dat kan een risico zijn en het is maar de vraag of Den Bosch dan akkoord gaat.

Briefwisseling van stuurgroep met Grave . 

Recente brief.

Onderwerp

uw bezuinigingsvoorstel d.d. 17 december 2020

18 december 2020

Geachte college,

De stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk i.o. heeft kennis genomen van uw brief
d.d. 17 december 2020.

Voorbehoud
In uw brief maakt u een voorbehoud ten aanzien van de fasering waarop de voorgestelde reductie van de werkzaamheden zal ingaan. Dit is voor de stuurgroep niet aanvaardbaar.

De centrumregeling gaat er expliciet vanuit dat vanaf 1 januari 2022 alle diensten zoals die nu door de werkorganisatie CGM worden aangeboden, worden afgenomen van de nieuwe gemeente
Land van Cuijk.

U wenst de afspraken al voor de inwerkingtreding aan te passen. De stuurgroep heeft zich bereid verklaard hieraan mee te werken, maar dan wel zoals de bepaling in artikel 4 van de centrumregeling
is bedoeld. Uw college hanteert in de brief van 17 december jl. een uitleg die haaks staat op de gemaakte afspraken met de stuurgroep.

Bezuiniging

Ten aanzien van uw bezuinigingsvoorstellen, die niet wezenlijk afwijken van de twee voorgaande voorstellen, kan de stuurgroep niet anders dan concluderen dat de onderbouwing in het algemeen
onvoldoende is en het voor de stuurgroep niet mogelijk is om concreet te bepalen welke werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Grave niet meer door de gemeente Land van Cuijk
worden uitgevoerd. Desgewenst kunnen wij voor u een gedetailleerd overzicht opstellen met onze bevindingen ten aanzien van de door u aangedragen bezuinigingsvoorstellen. Wij betreuren het dat er door u geen gebruik is gemaakt van de aangeboden ambtelijke ondersteuning en overleg op dit onderwerp.

Consequentie hiervan is dat de bezuinigingsopgave van de gemeente Grave, zoals vermeld in artikel 12 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst, conform de afgesproken afbouwregeling, een heel jaar opschuift, waarbij de totale bezuiniging van € 750.000,- pas in de jaarschijf 2026 wordt
gerealiseerd.

Hoogachtend,

Wim Hillenaar
Voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.

De oudere brief.

Gemeente Grave
College van Burgemeester en Wethouders
Arnoud van Gelderweg 71
5361 CV Grave

uw bezuinigingsvoorstel d.d. 8 december 2020

11 december 2020

Geacht college,

De stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk i.o. heeft kennis genomen van uw voorstel d.d. 8 december jl. voor een bezuiniging om tot een vermindering van de structurele vergoeding van
de gemeente Grave aan de gemeente Land van Cuijk te komen.

We hebben u eerder verzocht voor 1 december aan te geven wat de voorstellen zouden zijn voor de taakvermindering. Uw voorstel is naar de mening van de stuurgroep onvoldoende onderbouwd. Op
grond van artikel 4 van de Centrumregeling verwachtten wij een concreet voorstel te ontvangen op productniveau, waarbij duidelijk moest zijn welke diensten Grave niet langer wenst af te nemen en tot
hoeveel minder af te nemen uren dat moet leiden. Alleen een vermindering van de uren is niet afdoende, omdat het voor de gemeente Land van Cuijk duidelijk moet zijn op welke diensten minder  uren kunnen worden ingezet. Dezelfde dienstverlening tegen minder uren is immers niet mogelijk.

In uw voorstel geeft u aan om alle uren voor beleidsadvies Sociaal Domein te schrappen. Wij wijzen  erop dat dit betekent dat er dan in het geheel geen werkzaamheden voor Grave meer worden
uitgevoerd op dat terrein. Geen beleidsadvies betekent heel concreet dat er geen sprake meer is van voorbereiding van portefeuillehoudersoverleggen, opstellen van collegevoorstellen, beantwoorden van vragen van portefeuillehouders, raad en commissie, budgetbeheer, planning en control cyclus,
deelname aan regionale overleggen, wettelijke taken zoals voorbereidingen voor nieuwe wetgeving etc. etc. Dit is een fundamenteel andere werkwijze dan tot nu toe het geval is.

Voor de onderwerpen Recreatie en Economische Zaken geeft u aan dat het grootste deel van de uren kan komen te vervallen zónder aan te geven welke concrete taken kunnen komen te vervallen.

Uitgangspunt in de dienstverleningsovereenkomst is de lumpsumfinanciering: voor de huidige bijdrage aan de werkorganisatie CGM ontvangt de gemeente Grave de diensten zoals die nu ook worden geleverd door CGM.

De vermindering van de bijdrage aan Land van Cuijk kan alleen gerealiseerd  worden als concrete taken en producten worden aangegeven. In uw voorstel is het halveren van de  BOA-uren op controle en handhaving wel een goed voorbeeld, omdat dit enkel betrekking heeft op de  taak toezicht. Dit betekent dat Land van Cuijk daadwerkelijk minder BOA-capaciteit hoeft te leveren en dit voorstel leidt dan ook tot een daadwerkelijke bezuiniging zonder dat het principe van de lumpsumfinanciering wordt aangetast.

Gelet op bovengenoemde punten kan de stuurgroep niet instemmen met uw voorstel van 8 december jl.

Wij hebben in ons overleg van heden met u afgesproken dat er – als laatste mogelijkheid – uiterlijk donderdag 17 december 2020 12.00 uur een voorstel van uw zijde ligt wat op taakniveau herleidbaar is tot een bezuiniging van € 750.000,-.

Hoogachtend,

W. Hillenaar
Voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: