College stelt nader regel incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19.

GraverMaat: In de B & W besluitenlijst trof ik het onderstaande artikelen aan:

Vaststellen Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave

Samenvattend advies:

De gemeente ontvangt via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds middelen om culturele verenigingen en instellingen (hierna aangeduid als instellingen) die in 2020 financiële gevolgen ondervinden als gevolg van het COVID-19 virus financieel te ondersteunen.

Inmiddels hebben er enkele instellingen bij de gemeente een beroep gedaan op financiële ondersteuning die te linken zijn aan cultuur. De
beoordeling van deze aanvragen vraagt om een toetsingskader en nadere afbakening.

Hiertoe is de Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave opgesteld, een uitvoeringsregeling gekoppeld aan de Algemene subsidieverordening.

Voorgesteld wordt deze nadere regel vast te stellen. Vanuit het oogpunt van pragmatisme c.q. efficiency wordt tevens voorgesteld de beslissing op de aanvragen op grond van deze nader regel te mandateren aan de portefeuillehouder Cultuur.

Tot slot wordt voorgesteld de raad over deze regeling te informeren en de hiertoe opgestelde raadsinformatiebrief vast te stellen.

Besluit:

1. De Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave vast te stellen.
2. De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de subsidieaanvragen op grond van deze nadere regel te mandateren aan de
portefeuillehouder cultuur.
3. De kosten tot een maximum van € 70.000,- ten laste te brengen van de stelpost corona.
4. Het budget van € 70.000,= met deze bestemming over te hevelen naar 2021.
5. Termijn van indiening te bepalen op uiterlijk 1 april 2021.
6. De raadsinformatiebrief subsidieregeling culturele infrastructuur in verband met COVID-19 met aantekening van het collegebesluit
vast te stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: