CDA stelt vragen over waarborgstelling Sportpark Kranenhof.

GraverMaat: De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de waarborgstelling Sportpark Kranenhof.

Schriftelijke vragen aan het college

Waarborgstelling Sportpark Kranenhof

Aanleiding

De feiten:

– Op 16 september 2019 besluit de gemeenteraad in stemmen met het taakstellend krediet voor het nieuw te bouwen Sportpark Kranenhof in Escharen. Lid A van het door de gemeenteraad aangenomen besluit luidt als volgt:

“In te stemmen met het beschikbaar stellen van een taakstellend krediet van € 4.153.510 ten behoevevan de herinrichting van sportpark Kranenhof, onder voorwaarde dat alle financiële risico’s boven dit bedrag voor rekening en risico van de beoogde fusieverenigingen SV Estria, GVV ’57 en SCV ’58 komen.”

Met name de volgende zinsnede is van belang: “alle financiële risico’s boven dit bedrag voor rekening en risico van de beoogde fusieverenigingen SV Estria, GVV ’57 en SCV ’58 komen.”

– In de begroting zoals die is opgesteld door EGS en die deel uitmaakt van de stukken ten tijde van de besluitvorming in de gemeenteraad is een post voor een hypothecaire lening opgenomen ter waarde van 168.000 euro. De CDA-fractie had in 2019 een gesprek met een bestuurslid van EGS die de financien overzag en deze gaf aan dat deze lening in geval van tegenvallers bij de bouw van het sportpark ingezet kon worden, maar niet bij voorbaat ingezet zou worden.

– In de raadsinformatiebrief 2020-48 gedateerd op 6 oktober 2020 geeft het college van B&W een update over de gang van de zaken m.b.t. de herinrichting van het sportpark. In deze brief wordt melding gemaakt dat de bouw van het sportpark 180.000 euro duurder uitvalt t.o.v. degepresenteerde begroting aan de gemeenteraad. Citaat uit de brief (pagina 2): “EGS geeft aan deze meerkosten te
dekken uit met name sponsering én een hypothecaire lening. De bijdrage vanuit de gemeente Grave is
immers gemaximaliseerd.”

– In de besluitenlijst van college van B&W van 20 oktober 2020 is het volgende besluit opgenomen:
“Verzoek om waarborgstelling door EGS ’20
Samenvattend ambtelijk advies:
De herinrichting Sportpark Kranenhof is in volle gang. Voor de dekking van een deel van de kosten dient EGS ’20 een hypothecaire lening af te sluiten. Voor een sportclub is dit enorm lastig omdat er dan bij een hypotheek t.b.v. een woning geen onderpand is. Ondanks de lage rente zullen hypotheekverstrekkers of dit risico niet aan durven gaan óf een enorm hoge rente vragen. EGS ’20 heeft zich om deze reden gewend voor een borgstelling bij de Stichting Waarborgfonds Sport én de gemeente. De Stichting Waarborgfonds Sport is bereid om borg staan voor 50% van het benodigde bedrag onder de voorwaarde dat de gemeente Grave voor de nader 50% borg staat.

Besluit college:
Verzoek om borgstelling van EGS’20 te honoreren onder de voorwaarde dat voldaan kan worden aan de voorwaarden die Stichting Waarborg Sport stelt.”

Op 11 november 2020 heeft sportclub EGS ’20 een Algemene Ledenvergadering gehouden.

De leden zijn daarin geinformeerd over de begroting bouwkosten en hebben daarover besloten. In deze begroting is een post opgenomen ‘mogelijke hypotheek nieuwe vereniging’ ter waarde van 350.000 euro.
De in de begroting bouwkosten van EGS ’20 opgenomen hypothecaire lening is daarmee fors hoger dan die is opgenomen in de begroting ten tijde van het raadsbehandeling (350.000 euro versus 168.000 euro).

Vraag 1:

Is het college van oordeel dat het genomen college besluit aangaande de  waarborgstelling voor EGS ’20 van de hypothecaire lening in strijd is met het  genomen raadsvoorstel van 16 september 2019 wat luidde dat alle financiële risico’s bóven het taakstellend krediet van € 4.153.510 voor rekening en risico van  de beoogde fusieverenigingen SV Estria, GVV ’57 en SCV ’58 komen? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wat is dan de motivatie?

Vraag 2:

a. Wat is de reden dat EGS ’20 zich tot het college heeft gewend voor de
waarborgstelling?
b. Wat is de reden dat EGS’20 dit verzoek niet (mede) bij de gemeenteraad heeft voorgelegd?

Vraag 3:

Waarom is de gemeenteraad niet direct en vooraf door het college geinformeerd ten aanzien van dit verzoek en ook niet naderhand nadat het besluit is genomen?

Vraag 4:

Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de waarborgstelling, zowel aan de kant Stichting Waarborgfonds Sport als van de gemeente Grave? Is de waarborgstelling inmiddels verstrekt?

Vraag 5:

Is het college van B&W bereid, gezien dit genomen besluit, om voortaan in de toekomst alle medewerking te verlenen en de gemeente garant te laten staan bij hypothecaire leningen van alle sportclubs in de gemeente Grave? Zo nee, waarom
niet?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: