Bezuiniging op bibliotheek op scholen wordt, in afwijking van aangenomen amendement, gehandhaafd.

GraverMaat: In de besluitenlijst van het college van 15 december trof ik het onderstaand besluit tegen. In de raad was een amendement aangenomen om de bezuiniging ongedaan te maken.

Vaststellen raadsvoorstel ‘Beleidsplan BiblioPlus 2021-2024 en bezuiniging bibliotheek op scholen’.

Samenvattend advies:

Door BiblioPlus is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Het beleidsplan vormt de beleidsmatige onderlegger voor een nieuwe 4-jarige samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus en de overige bij BiblioPlus betrokken gemeenten waarin de gemeente zich committeert aan een vast financieel kader.

De bibliotheek functioneert goed en met het nieuwe beleidsplan ‘Verder bouwen aan de bibliotheek van nu’ zet de bibliotheek de lijn voort uit het huidige beleidsplan.

In het meerjarenperspectief van de begroting 2020 is voor 2022 echter voorzien in een bezuiniging op de bibliotheek op scholen (BOS).

De raad heeft bij de behandeling van de begroting per amendement aangegeven de BOS te willen behouden en het college opgedragen alternatieve bezuinigingsmogelijkheden te bezien.

Deze zijn niet gevonden.

Tegelijkertijd is er sprake van druk op de financiële middelen vanuit het oogpunt van een sluitende meerjarenbegroting en dient er in dit kader al in 2022 voor € 300.000 aan subsidies bezuinigd te worden.

Vanuit dit perspectief is een raadsvoorstel opgesteld waarin de raad wordt voorgesteld het beleidsplan vast te stellen en in te stemmen met het aangaan van een 4-jarige samenwerkingsovereenkomst en daarnaast in afwijking van het amendement de bezuiniging op de BOS met ingang van 2022 te handhaven.

Het college wordt voorgesteld dit raadsvoorstel vast te stellen.

Besluit:

Het raadsvoorstel ‘Beleidsplan BiblioPlus 2021-2024 en bezuiniging bibliotheek op scholen’ vast te stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: