Reacties van Louis Sparidans en Marion Hulsebosch op “alternatieve feiten” LPG.

GraverMaat: Louis Sparidans en Marion Hulsebosch reageren op de twee artikelen van de LPG die ik als “alternatieve feiten” heb omschreven. 

En dan nu even de interpretaties,

In reactie op “En dan nu even de feiten (1)” van de LPG

1. De  Lokale Partij Grave (LPG) stelt dat de oppositie partijen “er alles aan doen om de gemeente Gave af te breken”. Bij de begrotingsbehandeling bleek dat het juist de oppositiepartijen waren die tegen de afbraak waren (en nog steeds zijn) van de voorzieningen voor de inwoners; dat de oppositiepartijen tegen de bezuinigingen zijn op de sociaal culturele subsidies, de verhoging van OZB. Dat juist de oppositiepartijen de hondenbelasting willen afschaffen. We zien met de huidige begroting die met 8 tegen 7 stemmen is aangenomen dat het financiële vooruitzicht voor de gemeente Grave ons vooral treurig stemt. Te weinig vet op de botten om de voorzieningen in stand te houden, in de afgelopen jaren zijn door het college onverstandige besluiten genomen en we zijn met handen en voeten gebonden aan harde afspraken die tot in lengte van jaren gevolgen hebben (onder andere project Sportpark Kranenhof). Er is geen rekening gehouden met risico’s die op ons afkomen (onder andere consequenties afwikkeling Scheepswerf).
2. De LPG schrijft: “Een meerderheid van de inwoners van Grave is vóór zelfstandigheid”. Oh ja? De uitgebrachte stemmen wijzen uit dat de meerderheid voor een of andere vorm van samengaan is. Dat is een kwestie van interpretatie. Maar wat ons echt frustreert: We zijn door het college, noch door de voorzitter van de raad, noch door de coalitiepartijen ooit in de gelegenheid gesteld om samen het debat aan te gaan over: * Hoe zien wij de toekomst van onze gemeente? * Wat voor gemeente willen wij zijn? * Wat is werkelijk van belang voor onze inwoners? * Hoe zorgen we ervoor dat het voorzieningenniveau op peil blijft? Wij voelen ons dan ook niet aangesproken als zouden we het belang van de inwoners niet laten meetellen.
3. De LPG schrijft: “de oppositiepartijen roepen dat er in Grave geen bestuurskracht is”. Zie onder 2: Het feit dat het college in navolging van de coalitiepartijen alleen reageert op de waan van de dag, en volkomen visieloos stuurt op cijfers die voor de accountant moeten kloppen, maakt dat wij vinden dat de bestuurskracht in Grave ver onder maat is.
4. De LPG vindt dat de oppositie onwil of onkunde toont door te stellen dat wij niet begrijpen dat Grave er financieel zo geweldig voor staat. Hier verschillen wij van mening. Waarom moet er dan zoveel bezuinigd worden? Volgens COELO is Grave voor de inwoners de duurste gemeente in het Land van Cuijk.
5. De LPG schrijft: “Het Ministerie heeft laten weten de keuze van Grave om zelfstandig te blijven te respecteren”. Even fact-checking: Het Ministerie schrijft dat – als de volksraadpleging uitwijst dat de meerderheid van de inwoners voor zelfstandigheid blijkt te zijn, deze keuze gerespecteerd zal worden”.
6. De LPG schrijft “dat de oppositiepartijen bewust chaos creëren in plaats van te begrijpen hoe democratie werkt”. De oppositiepartijen voelen zich wel degelijk verantwoordelijk als gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van onze hele gemeente. Daarom worden kritische vragen gesteld, daarom willen wij onze controlerende taak serieus nemen, daarom kunnen we niet instemmen met een beleid dat Grave financieel nog verder in de problemen brengt.
7. De LPG vraagt voor welke gemeente de 7 (oppositie-) raadsleden eigenlijk in de raad zitten. Wij zitten in de raad om de belangen van de inwoners van de hele gemeente, dus Escharen, Velp, Gassel en Grave, te behartigen.
8. De LPG schrijft dat de gemeenteraad niet bewust verkeerd geïnformeerd is. Feit is dat de gemeenteraad niet tijdig, niet volledig en op momenten zelfs onjuist geïnformeerd is.
9. “Jammer, heel jammer, terwijl we in een prachtige gemeente wonen!” zegt de LPG, en daar zijn we het volmondig mee eens.

En dan nog even een reactie op “en dan nu de feiten”(2) van de LPG

De LPG zag waarschijnlijk wel in dat hun “en dan nu even de feiten”(versie 1) niet echt een feitenrelaas was, maar meer een treurige opsomming van frustraties. Dus is er een herziene “feitenversie 2 gepubliceerd. Hoe graag we ook mee zouden willen gaan in het als goed nieuws bedoelde relaas, onze inzichten en ervaringen zijn op andere feiten en inzichten gebaseerd.

De LPG legt de “schuld” van de financiële problemen bij de gemeente volledig bij het Rijk. Veel gemeenten hebben last van het feit dat de kosten in het Sociaal Domein oplopen. Klopt! Veel gemeenten hebben er last van dat er minder middelen toegerekend worden uit het gemeentefonds. Klopt ook!

Maar wat is er in Grave gebeurd? Er wordt al jaren op rij een onverantwoorde greep gedaan in de Algemene Reserves. Er worden onverantwoord grote duren projecten opgetuigd (Sportpark Kranenhof). Er wordt in de onderhandelingen met de Stuurgroep Gemeente Land van Cuijk (in oprichting) een bezuiniging op het ambtenarenapparaat van E750.000,- meegenomen. Er wordt intussen in alle talen gezwegen over wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Grave. Er wordt gezwegen over de stijging van de jaarlijkse lasten voor de inwoners vanaf 2022 (OZB en gemeentelijke legeskosten). Er wordt ook gezwegen over de gevolgen van de bezuinigingen van 300.000 op de subsidies voor stichtingen en verenigingen in onzegemeente. Stichtingen en verenigingen die jaar in jaar uit hun stinkende best doen om de leefbaarheid in onze mooie gemeente op peil te houden. Er wordt gezwegen over de consequenties voor de kunst- en cultuursector, over de gevolgen van het niet uitvoeren van onderhoud en de klimaatmaatregelen. Sterker nog: de LPG schrijft: “de inwoners gaan profiteren van dit beleid”. Hoe verhoudt zich dit tot de bezuinigingen?

En de LPG schrijft: “we laten niemand in de kou staan….”. Wij houden ons hart vast als de geplande bezuinigingen op de Wmo en de Participatiewet straks doorgevoerd worden. De gevolgen voor de inwoners die een beroep moeten doen op inkomensondersteuning of schuldhulpverlening, de gevolgen voor mantelzorgers die overbelast raken, de gevolgen voor zorgvrijwilligers op wie een onevenredig groot beroep zal worden gedaan.

Zien wij als oppositie het belang van de inwoners van Grave niet meer? Wij zijn in de volste overtuiging dat we bezig zijn met het behartigen van de belangen van onze inwoners. Niet alleen die inwoners die ons democratisch gekozen hebben maar alle inwoners van de gemeente in Escharen, Velp, Gassel en Grave. Dat we hierover van mening verschillen moge duidelijk zijn. Dat deze meningsverschillen in Grave echter zo bepalend zijn geworden voor de verhoudingen tussen coalitie en oppositie betreuren wij oprecht. Tekenend voor het ontbreken van enig begrip of respect is de LPGuitspraak in haar stuk: “deze raadsleden verdienen het niet om raadslid te zijn”. Enig begrip van wat democratie is, zou hier toch op zijn plaats zijn.

Zijn de oppositiepartijen verblind door het doel “herindelen”? Zien wij de belangen van inwoners daardoor niet meer? Wij zien dat anders.

Zijn de coalitiepartijen verblind door dat ene doel: ”zelfstandig blijven”? Zelfs als dat ten koste gaat van de financiële draagkracht van de gemeente en er sprake is van afbraak van het voorzieningenniveau? Laten we zeggen: het lijkt er op.

We hebben de afgelopen weken in verband met de begrotingsbehandeling regelmatig het college horen zeggen: “we zijn met de stofkam door de begroting gegaan”. Inderdaad, het is het college gelukt om ruimte te vinden om enkele (niet alle) gaten in de begroting éénmalig te dichten.

Wij denken inmiddels: was het maar waar, dat van die stofkam!

Wat er nu gebeurt, is dat het college geen stofkam maar een sloophamer hanteert voor de begroting, de voorzieningen, de bezuinigingen en het toekomstperspectief van Grave. Er blijft op die manier bar weinig over om op termijn nog “zelfstandig” overeind te houden. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Namens VPGrave

Marion Hulsebosch

En dan nu even de échte feiten

Heeft u ook de twee verhalen gelezen van de LPG onder dezelfde titel? Schaamteloos, om niet te zeggen leugenachtig. Een kat in het nauw maakt rare sprongen!

De LPG houdt u graag voor de gek, onder het motto ‘in het belang van de Graafse inwoners’.

Maar niet heus!

De LPG ziet haar aanhang slinken en probeert het weer opnieuw op te pompen. Dat is haar goed recht, maar dan moet je wél de waarheid vertellen.

Ik volg de Graafse politiek al geruime tijd en neem al lang waar hoe het er in feite aan toe gaat. De LPG acht zich heer en meester in Grave, daarin volledig ondersteund door het college van burgemeester en wethouders. Dat past niet in een normale democratie.

Ik zal een aantal zogenaamde ‘feiten’ van de LPG in het volgende weerleggen. Vanaf hun eerste verhaal. Daarna ga ik nog in op hun tweede verhaal. Minstens zo schandalig!

Te beginnen met hun eerste ‘feit’: al dan niet een zelfstandig Grave?  

Al in 2018 was er een officiële opiniepeiling, mede op aandringen van de LPG. Slechts amper 40% liet toen weten voor een zelfstandig Grave te zijn, maar die uitslag zinde de LPG niet.Vandaar dat de bevolking wordt gevraagd zich volgend jaar nóg eens uit te spreken. Dat is de werkelijkheid! Het zal mij benieuwen of ze die 40% dan nog wel halen.

Tweedens: de financiële situatie van de gemeente.

Ondanks alle loftuitingen van de LPG voor Rijk, Provincie en accountant, is de werkelijkheid compleet anders. Bijvoorbeeld: de Provincie waarschuwde de gemeente Grave al een jaar geleden door te zwaaien met een rode kaart. Het gaat zeker niet de goede kant uit.

Het eigen vermogen van onze gemeente daalde in enkele jaren dramatisch. Daarmee werd in het verleden een deel van de eigendommen van de gemeente gefinancierd. Geen probleem denken burgemeester en wethouders: dan gaan we gewoon in de plaats daarvan schulden aan. Aanvankelijk hadden we nog geen enkele schuld, maar intussen zijn die opgelopen tot bijna 40 miljoen euro, terwijl we eind volgend jaar nog maar ca. 4 miljoen eigen vermogen denken te hebben.

De gemeente leeft ‘gewoon’ op de pof. Daarom dreigt de Provincie met de rode kaart!

In de derde plaats: er worden geregeld feiten achter gehouden, die zeker met de gehele raad zouden moeten worden gedeeld. Het heet net geen liegen, maar iets verzwijgen wat wél gezegd moet worden, valt daar zonder twijfel eveneens onder. ‘Niet de waarheid vertellen’.

Het stelt de gemeente in een kwaad daglicht. Dat zien ook de andere gemeenten in het Land van Cuijk. De LPG vindt dat niet zo’n probleem en schuift de zwarte piet dan graag door naar de oppositie. Zo ook in hun beide zogenaamde ‘feitenrelazen’ zoals gepubliceerd in de Arenaresp. de Arena-site.

Ik kom op het tweede verhaal nog terug. Het wordt nóg erger!

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: