Leo de Vreede: Wie A zegt moet ook B zeggen.

GraverMaat: Leo de Vreede stuurde mij de volgende reactie over het “permanent moddergevecht” in Grave. Op de foto boven dit artikel spreekt Leo nog in tijdens een gewone raadsvergadering.

Wie A zegt moet ook B zeggen.

Dus moet iemand die zoals ik deel 1 boven zijn artikel zet ook deel 2 schrijven. Dat doe ik dus maar.

Besturen van Grave begint al heel wat trekken van een permanent moddergevecht te krijgen. De raadsvergadering is inmiddels afgelopen en de nodige besluiten zijn genomen maar het gevecht gaat door in de “Arena”. Dat is op zich natuurlijk een uitstekende plaats voor zo’n gevecht, maar daar hebben we de gemeenteraad toch niet voor gekozen?

En wat zijn de wapens voor het moddergevecht ? Niet de betekenis van het te nemen besluit en de consequenties ervan voor de bevolking. Nee de wapens waarmee men elkaar bestookt zijn vooral citaten uit eigen stukken en van anderen en daarmee wordt geprobeerd het eigen gelijk te onderbouwen en dus dat van de ander van tafel te vegen. En als dat wapen niet werkt sla je met een motie van wantrouwen indienen, terwijl je weet dat je in de minderheid bent, een modderfiguur en pas je dus goed in de sfeer. Dat gebeurt dan in de hoop op ingrijpen van boven, waarmee men de provincie bedoelt.

In de Bijbel staat letterlijk “Er is geen God”. Maar even ervoor staat: “De dwaas zegt in zichzelf:

“ In het Google-fragment waaruit ik deze wijsheid heb staat dan ook de raadgeving een mening niet alleen op een citaat te baseren maar op de hele tekst.

Het is zinloos nu voorbeelden te bespreken. De Arena staat er toch al vol van. De raad heeft nu eenmaal besloten en daar zullen we het mee moet doen.

Allereerst zal nog dit jaar bekend worden hoe op 1 januari 2021 kan worden volstaan met voor € 750.000 minder ambtelijke ondersteuning zonder dat de burgers er hinder van ondervinden. Grave houdt alleen een griffier in eigen dienst. De gemeentesecretaris en de twee beleidsambtenaren die uitsluitend voor Grave werken zijn in dienst van Land van Cuijk.

De samenwerking van dit team Grave met de rest van de organisatie van Land van Cuijk is gebaat bij een vergaande harmonisatie van het beleid van Grave en LvC.

Dat heeft ook de woordvoerder van LPG in de raadsvergadering aangegeven. In de praktijk zal wel blijken of die harmonisatie gewoon betekent dat Grave het beleid van LvC volgt.

Respect hebben voor een besluit en een besluit respecteren zijn twee tegengestelde uitdrukkingen.

Om te weten hoe de minister werkelijk denkt over het besluit van Grave niet mee te doen aan deze herindeling moet je uit de volledige tekst afleiden. Mijn interpretatie is dat de minister erkent dat het nemen van stomme beslissingen het democratisch recht van de gemeente Grave is, en dat zij het besluit dus moet respecteren en als feit accepteren. Grave draait zelf op voor de consequenties.

En die zijn niet gering. Om te beginnen hebben we een ogenschijnlijk sluitende begroting. Normaal is een gemeentebegroting een financiële vertaling van bestaand beleid, waar mogelijk aangevuld met nieuw beleid of/en waar nodig met te schrappen beleid.

Dit jaar is wel de vertaling geleverd van het bestaande beleid. Om dat dit niet tot de door de provincie gewenste structureel sluitende begroting leidde is wel alvast de financiële vertaling van te schrappen beleid geleverd, maar moet de invulling nog komen.

Het is waar dat deze opzet letterlijk genomen geheel conform is met het bij de kadernota unaniem genomen besluit om het college op te dragen met een sluitende begroting te komen.

Begrijpelijk dat oppositie een andere bedoeling had. Ik moet ook nog zien dat de provincie met deze reactie op de brief van 20-12-2019 genoegen neemt. Ik weet niet wat erger is; dat de provincie het Grave laat waarmaken of dat men er wel genoeg van heeft.

Wel denk ik dat het verstandig is om voortaan voorzichtig te zijn met het college een unanieme opdracht of machtiging te geven.

In de volgende vergadering liggen 2 van die voorstellen voor. Ik bedoel de aanpak bij Litjens en de vuilinzameling. Twee interessante ideeën waarvan het begrijpelijk is dat het college wel wil weten of de raad er iets in ziet maar de raad wel de consequenties moet weten alvorens voor of tegen te stemmen.

Helaas kent de raad van Grave geen procedure meer om de raad in fasen een oordeel te laten geven. Het is hard nodig daar iets aan te doen om nog iets van zelfstandigheid tot 2026 of nog langer overeind te houden. Tot nu toe ziet men de noodzaak daar niet van in.

Wat men wel noodzakelijk vindt is het houden van een inwonersraadpleging tegelijk met de Kamerverkiezingen. Daar zie ik het nut niet van in. Grave blijft hoe dan ook autonoom tot 1 januari 2026. Als de uitkomst is meedoen met LvC moet tot die datum worden gewacht. Als de uitslag is autonoom blijven zit Grave voor ambtelijke ondersteuning tot die datum vast aan de DVO met LvC.

In 2022 zijn er weer raadsverkiezingen. Wat is er logischer dan autonomie inzet van die verkiezingen te maken? Er is dan ook tijd voor gedegen voorbereiding en betrokkenheid van inwoners. Tegen die tijd zijn we ook beter ingespeeld op leven met Corona dan over 4 maanden.

Over de inhoud van de peiling hoeven we het al niet meer te hebben. Het is een duidelijk voorbeeld van een kruisje in het vakje zetten.

Op naar de volgende raadsvergadering.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: