Leo de Vreede: Analyse raadsvergadering november 2020; deel 1.

GraverMaat: Leo de Vreede stuurde zijn analyse op. 

Analyse raadsvergadering Grave november 2020 deel 1.

Zoals in Grave vaker voorkomt kon de agenda niet in een avond worden afgewerkt. Er waren 2 onderwerpen die de aandacht vroegen. Eerst de overeenkomst met de gemeente Land van Cuijk in oprichting om gebruik te maken van de ambtenaren van die nieuwe gemeente. Daarover werd een besluit genomen. Het tweede belangrijke onderwerp is de begroting voor 2021 en volgende jaren. Daarmee werd een begin gemaakt. Hierbij mijn analyse in de pauze van die vergadering Voor de pauze ging het vooral over de overeenkomst met de nieuwe gemeente.

Unanimiteit in de Graafse raad?

Trots deelde de voorzitter van de Graafse gemeenteraad de uitslag mee van de stemming over het voorstel om vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 het ambtelijk apparaat van de nieuwe gemeente Land van Cuijk in te huren en dus geen eigen ambtenaren aan te stellen wanneer de huidige ambtenarenorganisatie CGM, die met Cuijk en Mill wordt gedeeld, ophoudt te bestaan. Het was 15:0. Daar kan je, zeker als Graafse Raad, mee voor de dag komen.
Alleen………………. Die éénstemmigheid kwam niet omdat iedereen het een goed voorstel vond. Integendeel, iedereen vond het eigenlijk een slecht voorstel. Er is gewoon geen alternatief moest iedereen tenslotte toegeven.

Coalitie.

LPG, VVD en Keerpunt 10 hadden liever nu al een eigen verzameling ambtenaren, maar wilden het laatste woord over de zelfstandigheid aan de inwoners gunnen. Dat gebeurt in de vorm van een inwonerspeiling bij de volgende parlementsverkiezing in maart 2021.

Oppositie.

CDA, VPGrave, Liberaal Land van Cuijk-Grave en D66 vonden, in afwachting van de mogelijke samenvoeging met de nieuwe gemeente op 1-1-2026, het alvast inhuren van de ambtenaren van Land van Cuijk een logische aanpak. Deze partijen hebben wel een groot bezwaar tegen de financiële regeling zoals die in het voorstel is opgenomen. Grave wil zo snel mogelijk € 750.000 per jaar minder betalen. Dat vloeit voort uit het besluit over de kadernota zoals dat op 7 juli 2021 is genomen. Die besparing speelt een belangrijke rol in de begroting die ook nog behandeld moet worden. En poging om de bepaling via een amendement uit het besluit te halen sneuvelde volgens de verwachting met 8-7. En dus stemde na dik 2 uur vergaderen uiteindelijk iedereen met verschillende tegenzin voor.

Losse eindjes

Griffie

Is er nu rust in de tent? Verre van dat. Allereerst is er een belangrijk onderdeel van de ambtelijke organisatie nog buiten de discussie gebleven. Het gaat om de griffie die de gemeenteraad in zijn werk ondersteunt. In tegenstelling tot de rest van de ambtelijke organisatie, waarvoor het college verantwoordelijk is, moet de raad zelf omvang en werkwijze van de griffie bepalen. Tot nu toe heeft niemand daar ook maar enige aandacht aan besteed. Alleen is de detacheringsovereenkomst voor de huidige griffier verlengd tot medio 2021, dus tot vlak na de inwonersraadpleging en wie dan leeft wie dan zorgt. Oneerbiedig gezegd heeft Grave dus een lease-griffier.
Grave heeft een sterke griffie nodig, zeker nodig omdat de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) het gemeentebestuur van Grave weinig speelruimte geeft. Er is wel een zogenaamd Team Grave, bestaande uit 4 ambtenaren die “ten dienste en onder feitelijke gezag van het gemeentebestuur van Grave vanuit een arbeidsovereenkomst met de gemeente Land van Cuijk” werken. Alle andere medewerkers worden aangestuurd door de leidinggevenden van de gemeente Land van Cuijk. Deze constructie brult om nadere uitwerking, waarbij de relatie met de griffie een belangrijk onderwerp is.

Dienstverlening.

Volgens de DVO zijn baliemedewerkers en bestuurssecretariaat wel in dienst van Land van Cuijk maar werken zij in het stadhuis van Grave. Dat is fijn, maar er zijn wel addertjes onder het gras denkbaar. Vervanging tijdens vakantie en ziekte is daar maar één van. Met een beetje goede wil, ook van inwonerszijde, is daar wel een goed leefbare situatie voor te vinden. Het moet wel worden besproken. “Komt goed” wordt tegenwoordig veel gebruikt. Waar, maar het gaat niet van zelf. En zeker niet omdat er nog iets speelt.

Het wordt beter en € 750.000 goedkoper!

Geen wonder dat de woordvoerder van LPG hoogst verbaasd was dat de oppositie die
€ 750.000 uit de overeenkomst wilde halen. De raad had toch unaniem bij de kadernota het college met deze boodschap naar de onderhandelingstafel gestuurd en dan moet je blij zijn met het resultaat.
En inderdaad, het kan voor de gemeente Grave € 750.000 goedkoper. Daarmee is alle overeenkomst tussen wat de raad van Grave op 7 juli vroeg en wat nu is overeengekomen ook meteen gezegd.
Bij de kadernota veronderstelden LPG en vrienden dat de besparing kon worden gevonden in kosten als overhead( algemene kosten zoals huisvesting opleidingen enz.) en efficiencyverbetering en niet ten koste zou gaan van de dienstverlening.
In de DVO staat dat Grave jaarlijks een vast bedrag betaalt (€ 8.358.000) voor alle normale diensten zoals nu via CGM gebeurt. Als tijdig wordt aangegeven welke diensten men niet meer wenst af te nemen kan inderdaad de besparing die ook in de begroting is opgenomen worden verkregen. Daarbij moeten wel de bepalingen uit de centrumregeling worden nageleefd. En daarin zit het venijn.
Volgens die regeling moet Grave voor 31 december van jaar X aangeven welke diensten men direct wil laten vervallen om in X+5 € 750.000 goedkoper uit te zijn. Om dat in 2025 te bereiken, zoals in de begroting is verwerkt, moet dus nog dit jaar aangegeven worden hoe Grave zijn afname van ambtelijke ondersteuning met 9% kan verminderen zonder de burgers tekort te doen. Dat is schier onmogelijk, want het kan niet gevonden worden in overhead en dergelijke. De raad kwam niet verder dan een tijdje langs elkaar heen praten.
Tot mijn verbazing kwam de portefeuillehouder op het laatste moment wel met de toezegging nog dit jaar met een lijst te komen om de lumpsum uiteindelijk met
€ 750.000 te verlagen. Daar was iedereen direct stil van, maar het zal bij de behandeling van de begroting ongetwijfeld nog ter sprake komen.

De begroting 2021.

Er was nog net tijd voor de fracties om hun eerste termijn uit te spreken. Dat leverde nog weinig nieuws op. Naast de € 750.000 zal in het vervolg de € 300.000 heroverweging subsidiebeleid een belangrijke rol spelen. Het college heeft daarvoor al een voorzet gegeven. Voor de bezuiniging op de bibliotheek met € 51.900 met ingang van 2022 was geen alternatief gevonden. Daarom stelt het college voor die bezuiniging alsnog te schrappen. Dat schiet lekker op.

Om positief naar het vervolg uit te kijken.

Ik begon dit verhaal vrolijk, door het melden van eenstemmigheid in de Graafse raad. Ook aan het eind kan ik dat doen. De kans is namelijk groot dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. Ik houd nog een slag om de arm want het verlies aan inkomsten zal moeten worden gecompenseerd.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: