Leo de Vreede: Kijk niet verder dan je neus lang is.

GraverMaat: Leo de Vreede stuurde dit bericht. Ik plaats zijn scherpe analyse hier onverkort:

Kijk niet verder dan je neus lang is.

Dat was het dringend advies waarmee de ingelaste raadsvergadering opende. Het is ook het omgekeerde van het advies dat ik van mijn vader kreeg als ik te snel uit de beschikbare informatie een conclusie trok. Ik moest juist verder kijken dan mijn neus lang is en dat advies van mijn vader is mijn leven lang, ook als gemeentebestuurder, een goed advies gebleken.

Het voorstel, waarvoor 3 raadsvergaderingen nodig waren om tot een uitspraak te komen, was in wezen simpel: geef het college € 50.000 om juridisch advies in te winnen. Over de dekking hoefden geen zorgen te bestaan; de algemene reserve is in Grave een bodemloze put.

Als in mijn gezin gevraagd zou worden een loodgieter te bestellen zou ik, mede dank zij het advies van mijn vader, geen genoegen nemen met de mededeling dat er een mogelijk lek zou moeten worden gestopt. En dat was precies de complete informatie uit het raadsvoorstel.

Natuurlijk ging het over het akkoord dat inmiddels is gesloten met de gemeente Land van Cuijk i.o. over het medegebruik van de ambtelijke organisatie van die gemeente door Grave en over de flinke besparing die dat Grave oplevert, althans volgens de inmiddels ook bekende begroting 2021-2024.

Zowel overeenkomst als begroting werden zodanig positief door het college gepresenteerd dat de vraag, waarom er toch nog extra juridisch en financieel advies nodig zou zijn niet eens hoefde worden gesteld. Die vraag drong zich zelf op.

Enig inhoudelijk antwoord werd niet gegeven. Daarvoor werd verwezen naar de vergadering van 3 november waarvoor de aanloop inmiddels is begonnen.

Dan moet zowel over de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Land van Cuijk als over de begroting 2021-2024 van de gemeente Grave worden beslist.

Toch duurde de bespreking nog bijna 2 uur. En die tijd wordt in Grave natuurlijk goed besteed. Er is voldoende achterdocht en argwaan gewekt om de vergadering van 3 november weer aantrekkelijk te maken, dat wil zeggen voor mensen die er, net als ik, een merkwaardig gevoel voor humor op na houden.

Er werd gelukkig ook nog een motie met algemene stemmen aangenomen. Die ging over het voetveer over de Maas. Daar krijgt iedereen ook het heen en weer van is een te voor de hand liggend commentaar. Over die pont is al een motie aangenomen dat het college in overleg moet gaan met rijkswaterstaat over de vergunningen. De wethouder gaf als reden van de vertraging dat vanwege de Corona dergelijke pontjes toch niet konden varen, maar dat hij het overleg over de vergunningen wel zou reanimeren.

Daarmee was de motie in feite overbodig. De raad moet er kennelijk nog aan wennen dat er nu een wethouder is die wel inhoudelijk antwoord geeft. (hetgeen nog niets zegt over de inhoud van het antwoord) De motie werd dus toch in stemming gebracht.

Eerste impressie van de begroting.

Alhoewel de begroting van grote betekenis voor al degenen die in Grave wonen of werken wordt het nog steeds niet de moeite waard gevonden die mensen erbij te betrekken. Zelfs louter informeren is al teveel gevraagd. Diezelfde 6 oktober werd uitsluitend aan raad- en commissieleden een technische toelichting gegeven. Dat is natuurlijk vragen om protestacties.

Om ook zelf maar een complotje te introduceren: Er is besloten weer digitaal te gaan vergaderen. Dat is natuurlijk om protesteren tegen de begroting bij voorbaat onmogelijk te maken. De vergadering van de auditcommissie op 12 oktober is nog beschikbaar om er iets van te maken.

Heel vroeger op school werd ik geconfronteerd met sommen in de vorm van 6 + 4 = ?. Soms werden ze gepresenteerd als 6+ ? = 10. Toen ik dat maar onzinnig vond zei mijn wijze vader dat ik weer eens verder zou moeten kijken dan mijn neus lang is. In mijn leven zou ik wel eens niet kunnen volstaan met het optellen van de bedragen op mijn boodschappenlijstje en het betalen van de som van de optelling. Het zou best eens kunnen gebeuren dat het bedrag in mijn portemonnee bepalend zou zijn voor het aantal aankopen dat ik kon doen. In gemeentelijke termen zou het presenteren in de vorm van 6+?=10 een taakstellende som worden genoemd.
En die indruk maakt de nu gepresenteerde begroting op mij.

Inderdaad diende het college met een structureel sluitende begroting te komen. Aan die opdracht is voldaan. En daarmee is ook het dringend advies van de provincie om eens op te houden met het steeds naar voren schuiven van een positief saldo opgevolgd.
Maar wordt hiermee het belang van de inwoners gediend? Nergens wordt nog aangegeven wat de consequenties van de ombuigingen zijn. Roland Eijbersen heeft al een aantal vragen gesteld. Zelf kan ik er nog heel wat produceren. Opvallend is dat de ombuigingen die de inwoners werkelijk raken pas in 2022 tot uitvoering komen.
Uiteindelijk wordt alleen beslist over de schijf 2021. Zou het de bedoeling zijn weer met het dringend advies te komen alleen te praten over 2021? Tenslotte wordt de gemeente Land van Cuijk ook pas in 2022 operationeel. Wil de raad de hele zaak weer een jaar vooruit schuiven?

Op basis van de huidige informatie is mijn conclusie: Te mooi om waar te zijn. Ik wil graag verder kijken dan mijn neus lang is. Dan moet daar wel wat zijn te zien.
Grave 7 oktober, Leo de Vreede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: