Inwonersraadpleging wordt besproken in agendacommissie.

GraverMaat:  Vanavond bespreekt de agendacommissie het tijdstip waarop de inwonersraadpleging wordt gehouden.

Als onderliggend stuk trof ik vandaag het volgende aan:

Onderwerp:
FW: Inwonersraadpleging
Van: Lex Roolvink
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 12:27
Aan: Desiree Thissen
CC: Theo Hoex
Onderwerp: Inwonersraadpleging
Hoi Desirée,
We hebben gekeken naar de praktische mogelijkheden om een
inwonersraadpleging te organiseren.
Twee doelgroepen onderscheiden we hierbij.
Allereerst de stemgerechtigde inwoners. Het is niet in te schatten in
hoeverre zij, gegeven het Corona-
virus, bereid zijn hun stem uit te brengen. Het gaat om ongeveer 9.000
stemgerechtigde inwoners van
Grave. Dat betekent dat de uitslag beïnvloed kan worden door het gegeven
dat inwoners thuis blijven
vanwege Corona. Weliswaar bestaat er de mogelijkheid iemand anders een
volmacht te geven om
namens jezelf te stemmen maar dan nog. Daar komt bij dat de opkomstdrempelredelijk hoog is wil er,
volgens de tekst van de motie, sprake zijn van een representatieve uitslag(ongeveer 65%).
Het is aan de raad hier een inschatting van te maken.
Ten tweede betreft het de organisatie van de verkiezingen zelf. Een
globale beschouwing leert dat het
mogelijk is deze corona-proof te organiseren. Wel zullen er dan extra
maatregelen getroffen moeten
worden (onder andere extra bezetting in verband met continue hygiëne-
maatregelen, beveiliging om
mensen op de noodzakelijke 1,5 meter afstand te houden, mogelijk inkoop
stempotloden, beperkter
gebruik stemhokjes (buitenste twee in plaats van alle drie, etc. etc.).
Alvorens deze zaken verder uit te werken is het van belang te weten of de focus nog steeds gericht is op
een inwonersraadpleging in het najaar of op een later moment. En dat in deonzekerheid dat niemand
weet hoe lang de beperkende maatregelen zullen aanhouden.
Het is goed dit aspect te bespreken tijdens het eerstkomende
fractievoorzittersoverleg.
Agendeer jij dit?
Dank en groet,
Lex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: