ARENA. Ingezonden door Leo de Vreede: Word wakker, gemeentebestuur van Grave.

GraverMaat: Leo de Vreede schreef de volgende brief aan de ARENA. 

Op 7 juli 2020 om 22.30 uur begon het reces van het gemeentebestuur van Grave. Reces betekent dat er geen reguliere vergaderingen van de gemeenteraad zijn. Voor het overige draait de wereld gewoon door en moet Grave dus ook bestuurd worden.

Maar in Grave is reces een wat ruimer begrip. Het bestuur houdt een zomerslaap een dus komt er ook geen informatie over bestuurlijke activiteiten naar buiten. De raadsinformatie op de gemeentelijke website stopt zo rond 10 juli. Ik neem maar aan dat die activiteiten er wel zijn. Dat moet wel want er staat nog al het een en ander op stapel en op 25 augustus is de eerste vergadering van de agendacommissie. Daar wordt bepaald waarmee het gemeentebestuur zich de komende tijd gaat bezighouden. Natuurlijk moet ook die vergadering worden voorbereid en daar wil ik wel bij helpen ofschoon ik niet de illusie heb dat de raad zich daar iets van aan zal trekken.

Het gaat er steeds meer op lijken dat de inbreng van de inwoners van Grave bij bestuurlijke uitspraken beperkt is tot protesteren tegen voorgenomen of zelfs genomen besluiten. En als de raad er helemaal niet meer uitkomt wordt er wel een volksraadpleging gehouden. Maar dan moet er wel eerst een gevecht over de datum worden beslecht. Dat is nog al een zuur zinnetje, maar uit het vervolg zal wel blijken dat dit wel een juist beeld van de Graafse bestuurscultuur is.

van de gemeenteraad zijn. Voor het overige draait de wereld gewoon door en moet Grave dus ook bestuurd worden.

Maar in Grave is reces een wat ruimer begrip. Het bestuur houdt een zomerslaap een dus komt er ook geen informatie over bestuurlijke activiteiten naar buiten. De raadsinformatie op de gemeentelijke website stopt zo rond 10 juli. Ik neem maar aan dat die activiteiten er wel zijn. Dat moet wel want er staat nog al het een en ander op stapel en op 25 augustus is de eerste vergadering van de agendacommissie. Daar wordt bepaald waarmee het gemeentebestuur zich de komende tijd gaat bezighouden. Natuurlijk moet ook die vergadering worden voorbereid en daar wil ik wel bij helpen ofschoon ik niet de illusie heb dat de raad zich daar iets van aan zal trekken.

Het gaat er steeds meer op lijken dat de inbreng van de inwoners van Grave bij bestuurlijke uitspraken beperkt is tot protesteren tegen voorgenomen of zelfs genomen besluiten. En als de raad er helemaal niet meer uitkomt wordt er wel een volksraadpleging gehouden. Maar dan moet er wel eerst een gevecht over de datum worden beslecht. Dat is nog al een zuur zinnetje, maar uit het vervolg zal wel blijken dat dit wel een juist beeld van de Graafse bestuurscultuur is.

Naast heel veel uit de vorige periode, dat nog een vervolg moet krijgen, zijn er 2 nieuwe zaken bijgekomen.

Kunst in het kerkje moet het kerkje verlaten
Op 30 juni, dus een week voor de laatste raadsvergadering, heeft het college besloten dat de Stichting Kunst in het Kerkje de ruimte in het kerkje in Velp, een onderdeel van de drie-eenheid in Velp, per 1 januari 2021 moet verlaten. De Gelderlander ontdekte het en ook de stichting zelf reageerde teleurgesteld.
Kennelijk loopt het met de uitwerking van de plannen waaraan de raad een instemming mee heeft betuigd niet lekker. Een van de ideeën is dat de Stichting zijn activiteiten verplaatst naar de kapel van het voormalige vrouwenklooster. Dan zouden in het kerkje meer activiteiten kunnen plaatsvinden. De stichting voelt daar niet voor. Tentoonstellingen zijn niet zo geschikt voor parallelle activiteiten in de zelfde ruimte. Bovendien zijn er wel meer openbare ruimten in Grave die maar beperkt worden gebruikt.

Waarom nu opeens het besluit is genomen de Stichting op straat te zetten is mij een raadsel. Voor zover mij bekend is er geen nieuwe bestemming voor het kerkje en is er met de stichting ook geen overeenstemming om naar het vrouwenklooster te gaan. Dat toch het besluit is genomen komt waarschijnlijk omdat de huidige relatie tussen gemeente en stichting vooral berust op vertrouwen en niet op een huurcontract. Het college had gewoon de macht en maakte daar gebruik van. Dacht men daarmee een stap in de goede richting te hebben gedaan? Ik zie alleen maar dat een einde wordt gemaakt aan een activiteit van jaren waarvoor ook buiten Grave veel waardering bestaat.

Het besluit past wel in mijn zure opmerking aan het eind van de inleiding.

Wegvallen busverbindingen over de Maasbrug
Het is al lang bekend dat de brug aan renovatie toe is. Bij de voorbereiding van de vorige renovatie, waarbij de overgang van de provincie Gelderland naar Brabant tot uiting werd gebracht in het kleurverloop was het gemeentebestuur van Grave betrokken. In een vergadering van de toenmalige commissie Ruimte is het plan aan de orde geweest.

Nu is gebleken dat moet worden ingegrepen en de busverbinding gewoon is verbroken stelt het gemeentebestuur zich veel afwachtender op. Dat past weer in de algemene bestuurscultuur. Openbaar Vervoer is geen gemeentelijke taak voor Grave. Maar ergens stelt de raad wel dat men de belangen van de inwoners optimaal wil behartigen. Het is dus wel degelijk een taak van het gemeentebestuur om actief te zorgen dat er een oplossing komt. Het CDA heeft er blijkens de Arena vragen over gesteld. Maar die vragen zijn blijkbaar vanwege het reces nog niet bij het gemeentebestuur doorgedrongen.

Een pendeldienst tussen het Graafs busstation en bijvoorbeeld het parkeerterrein van de Oase lijkt een voor de hand liggende aanpak. Als de buurtbus tussen Grave en Wijchen operationeel zou zijn was het probleem ook wel op te lossen. Van die buurtbus is de laatste tijd, na de oproep voor vrijwillige chauffeurs, ook niets meer gehoord.

Dan nu de zaken waar we al lang mee worstelen.

Herindeling en inwonersraadpleging
Dat de raad op 7 juli op tijd naar huis kon kwam ook omdat men het probleem van het bepalen van een datum voor de inwonersraadpleging heeft verschoven naar de vergadering van de agendacommissie op 25 augustus. Ik heb toen al gesteld dat die raadpleging zinloos zou zijn omdat Grave tot 1 januari 2026 autonoom zou blijven. Op 24 juni hebben de vier gemeenten het herindelingsadvies vastgesteld. Daaruit blijkt spijkerhard dat die vier gemeenten niet meer bereid zijn de voortgang van het herindelingsproces te vertragen door Grave alsnog in te passen. En zeker uit de toonzetting van de reactie op de zienswijzen vanuit Grave valt af te leiden dat men wel genoeg heeft van de opstelling van het Graafs gemeentebestuur. De hele nota is 179 pagina’s met 67 verschillende zienswijzen. Vooral de reactie op de zienswijze 10 van de gemeenteraad van Grave en op zienswijze 67 van een anoniem gehouden inwoner van Escharen waarvan het overbodig is dat ik de identiteit openbaar maak zijn illustratief. Om volledig te zijn kunt u ook nog naar zienswijze 19 kijken. Dat is de mijne. (www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl)

Alles bijeen is de conclusie dat we in Grave ophouden met ruzie maken over een datum van de raadpleging maar beginnen met het opzetten van een bestuurlijke organisatie waarbij de burgers echt aan de voorkant meepraten. Daar moet het 25 augustus over gaan.

De ambtelijke ondersteuning
Van die bestuurlijke organisatie is de ambtelijke ondersteuning een belangrijk onderdeel. En die ondersteuning kent 2 takken. Allereerst is er de griffie. Het is de gemeenteraad zelf die daarvoor moet zorgen. Als de raad werkelijk invloed wil uitoefenen is een sterke griffie vereist. Als de raad zich wil beperken tot het houden van vergaderingen die om 22:30 uur zijn afgelopen is een organisatiebureautje voldoende.

Het college is verantwoordelijk voor de overige ambtelijke ondersteuning. Dat moet wel binnen de kaders die de raad aan die ondersteuning stelt en het budget dat de raad ter beschikking stelt.

Alles bij elkaar geen eenvoudige zaak, mede omdat het logisch zou zijn als ook de wensen die de inwoners en ondernemers in Grave zouden kunnen hebben worden meegenomen. Een goed opgezette opiniepeiling zou daar inzicht in kunnen geven.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat gewoonweg alles tegen minimale kosten wordt ingehuurd bij de gemeente Land van Cuijk. De Graafse Griffie kan zich dan beperken tot het in raadsvoorstellen en collegebesluiten veranderen van “Land van Cuijk” in “Grave”

Welke weg de raad van Grave wil inslaan zal 25 augustus hopelijk duidelijk worden.

De begroting
Over de financiële gezondheidstoestand van de gemeente Grave wordt verschillend gedacht. De discussie bij de kadernota hierover heeft niet meer opgeleverd dan de volgende toezegging van de portefeuillehouder:

“Wethouder Lemmen zegt toe dat het college zich optimaal zal inspannen om tot een meerjarige begroting te komen vanaf het jaar 2022”

Vrij vertaald is dat niet meer dan een voortzetting van de gewoonte van vooruitschuiven van de problematiek. De provincie heeft al aangegeven dat men daar geen genoegen meer mee neemt. Bovendien schuift dit keer de raad zijn verantwoordelijkheid wel heel erg door naar het college.

Alhoewel de raad in een motie met veel andere gemeenten en organisaties de verantwoordelijkheid voor de financiële toestand terecht bij het rijk legt wil de raad kennelijk toch naar een sluitende begroting. Daarvoor heeft de raad maar twee instrumenten: verhogen van lasten voor de burger en schrappen van voorzieningen. In standhouden van voorzieningen tegen lagere kosten is ondertussen wel uitgemolken en dat geldt zeker voor een kleinere gemeente als Grave nu blijft. De “straf” voor een niet-sluitende begroting is verscherpt toezicht door de provincie met als consequentie verhogen van belastingen en schrappen van voorzieningen. Maar er komt dan wel hulp van buiten af. Er moet dus uit twee kwaaien worden gekozen. Ik zou zelf kiezen voor het tweede scenario met als eerste consequentie dat Grave per 1 januari 2026 aansluit bij de gemeente Land van Cuijk. Met behulp van de nog resterende reserves en ambtelijk leunen tegen de nieuwe gemeente kunnen we het dan wel uitzingen tot 2026 zonder al te veel aan voorzieningen te moeten inleveren.

Als voorbeeld de bibliotheek, een voorziening die niet gemist kan worden en nu al is georganiseerd in een samenwerkingsverband dat de grenzen van het hele Land van Cuijk zelfs te buiten gaat. Vorig jaar heeft de raad al besloten dat de bijdrage aan de bibliotheek met ingang van 1 jan 2022 aanzienlijk moet inkrimpen. Ondanks hevige protesten werd het besluit toch aangenomen zij het dat gezocht zou worden naar een alternatief. Van dat alternatief is nog niets vernomen. Zeker is dat deze bezuiniging ongewijzigd doorvoeren behoort tot de optimale inspanningen van het college om een sluitende begroting te krijgen. Gevreesd moet zelfs worden dat Biblioplus in Grave helemaal niet meer te handhaven is. Een zware prijs voor autonomie.

Slot
Ik ben begonnen met te proberen het gemeentebestuur wakker te krijgen. Ik denk dat dat niet voldoende is en dat alle inwoners en organisaties wakker moeten worden en zich actief gaan bemoeien met het besturen van onze gemeente. Veel tijd is er niet meer. Volgens het normale tijdschema zou het raadsvoorstel voor de begroting eind september er moeten zijn. Er is dus zegge en schrijven één maand voor het geven van kaders door de raad, het ontwerpen van de voorstellen, het overleggen met de organisaties over eventuele consequenties en het ambtelijk redigeren van de begroting. Een onmogelijke taak en dus grijp ik maar weer terug op mijn zure opmerking dat burgerparticipatie bij het bestuur bestaat uit het protesteren. En ook dat moet worden georganiseerd. Over kernendemocratie horen we ook al niets meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: