Algemene Beschouwingen VPGrave 2020

GraverMaat: Met een citaat uit deze AlgemeneBeschouwingen verwijs ik naar de foto boven dit artikel die ik met carnaval in Grave maakte. 

De ambtelijk vertegenwoordigster van de Provincie, mevrouw Houtman, die onlangs de Auditcommissie bezocht heeft fijntjes de vinger gelegd op wat ik zou willen bestempelen als creatief boekhouden. Grave heeft de neiging incidenteel te verwarren met structureel en rekent sterk naar zichzelf toe. In haar document lezen wij een ernstige waarschuwing terug te keren naar het juiste pad.  

Algemene Beschouwingen VPGrave 2020

Voorzitter, leden van de Raad en luisteraars/kijkers thuis,

Het moment is weer aangebroken dat wij ons hart mogen luchten over wat er wel en wat er niet goed gaat in de Graafse politiek. Dat heet “Algemene Beschouwingen “.

Algemene Beschouwingen zijn niet aan een protocol gebonden, of het zou moeten zijn dat je het verhaal binnen de gestelde tijdstermijn afrondt. Verder mag je binnen de normen van fatsoen alles zeggen tegen de collega’s en tegen het College.

Het afgelopen jaar is te karakteriseren als het jaar waarin de machtsgreep van de Lokale Partij Grave in volle omvang gestalte kreeg. Het CDA werd op inhoud en proces overboord gekieperd en twee eenmansfracties, te weten de VVD en Keerpunt 2010 bleken bereid als bijwagen de rest van de raadsperiode aan te sluiten. Voor de VVD een begrijpelijke keuze, omdat daarmee geformaliseerd werd wat al jaren een feit is. Voor Keerpunt 2010 een radicale ommezwaai, omdat tot voor kort Keerpunt 2010 niets van de LPG moest hebben en omgekeerd. Blijkbaar is de gemeenschappelijke afkeer van de drie coalitiepartijen voor aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk de verbindende factor.

Daarmee is het politieke debat in de Raad wel finaal doodgeslagen. Er is een coalitie met 8 zetels en een oppositie met 7 zetels. En nagenoeg elk onderwerp van enig belang levert een stemverhouding van 8 tegen 7 op. Dodelijk voor de lokale democratie en de facto een terugkeer naar het Monisme, wat we al jaren geleden voor de gemeentepolitiek hebben afgeschaft en in Grave een wederopstanding beleeft.

De LPG dicteert, de VVD en Keerpunt 2010 volgen braaf en de andere partijen hebben het nakijken. Dat levert frustraties op en is niet bepaald motiverend. Het is dan ook zo dat een aanzienlijk deel van onze inwoners, en die van de dorpen in het bijzonder, zich absoluut niet herkent in de koers die de coalitie heeft gekozen. De inwoners van onze gemeente, althans velen van hen, voelen zich niet vertegenwoordigd in het gemeentebestuur.

Maar genoeg daarover. Wij hebben niet langer de illusie dat de LPG, VVD en Keerpunt 2010 tot inkeer zullen komen en alsnog willen meewerken aan een fusie met de andere gemeentes in het Land van Cuijk. Het zal mogelijk tot 4 jaar langer duren voordat die fusie een feit wordt, omdat die fusie om meerdere reden onvermijdelijk is.

Nu heeft de LPG verschillende keren bij monde van haar fractievoorzitter aangegeven dat er een peiling onder de Graafse bevolking kan worden gehouden zodra dat veilig en dus verantwoord is. Welnu, dat is inmiddels het geval, om reden waarvan wij voorstaan in oktober die peiling te houden. Wij houden haar aan haar woorden.

In deze Algemene Beschouwingen gaan we niet in op alle beleidsterreinen. Wij kiezen ervoor een beperkt aantal onderwerpen aan de orde te stellen.

Het college

De collegeperiode van wethouder Peters vonden wij redelijk succesvol. Hij had zich binnen het college met nagenoeg alle problematische dossiers laten opzadelen en heeft zich na een aarzelend begin ontwikkeld tot een wethouder met oog en oor voor onze inwoners en de projecten die aan hem waren toevertrouwd. De veelheid aan dossiers en de relatief korte periode dat hij wethouder was zijn debet aan het feit dat hij weinig heeft kunnen afmaken. Wethouder Joosten, die helaas langdurig ziek is en die wij beterschap wensen, doet zijn best maar straalt niet uit dat hij de materie in de vingers heeft. Wethouder Henisch is weinig zichtbaar, maar wie ogen en oren open heeft begrijpt dat zij aan de touwtjes trekt en de dirigent is van de koers van de coalitie. Wethouder Lemmen had een slechte start door de bewoners van de Lunetten neer te zetten als zeurpieten en een commissievergadering als theater neer te zetten. Hij geeft aan de dossiers nog niet allemaal doorgenomen te hebben, wat extra lastig is als je er nog een baan bij hebt.

In deze tijd van complexe en toch echt problematische omstandigheden hebben we een college nodig dat in staat is om adequaat en alert de problemen aan te vliegen. Wij hebben niet het idee dat er een college zit dat in staat is Grave door de moeilijke tijd heen te loodsen.

Niet alle keuzes van het college zijn verantwoord en begrijpelijk. Zo had het project Kranenhof nooit van de grond mogen komen en vinden wij de uitgaven van het college aan onderzoeken, adviestrajecten en procedures om toch vooral de validiteit van de zelfstandigheid te bewijzen onverantwoord.

De financiën van de gemeente.

Een onderwerp waarover oppositie en coalitie diametraal tegenover elkaar staan. Wij als oppositiepartij zien de schulden van de gemeente almaar oplopen. We constateren dat er jaar in jaar uit meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, we zien dat de reserves van de gemeente als sneeuw voor de zon zijn verdwenen en er komen nog een aantal flinke tegenvallers aan. We noemen mogelijke tegenvallers in het Sociaal Domein, een claim van de curator van de Scheepswerf en een nog te sluiten DVO met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De coalitie daarentegen durft de stelling aan dat de gemeente financieel gezond is. Mensen, het is niet waar. We dreigen regelrecht de afgrond in te vallen.  De bekostiging vanuit het rijk richting gemeentes gaat op de helling en kleine gemeentes gaan minder krijgen, grote gemeentes gaan meer krijgen. De gevolgen: hogere lasten voor onze inwoners en voor het zoveelste jaar op rij zal de kaasschaaf langs de primaire voorzieningen gehaald worden. Sociale en culturele voorzieningen en de leefbaarheid komen ernstig in de knel!

De ambtelijk vertegenwoordigster van de Provincie, mevrouw Houtman, die onlangs de Auditcommissie bezocht heeft fijntjes de vinger gelegd op wat ik zou willen bestempelen als creatief boekhouden. Grave heeft de neiging incidenteel te verwarren met structureel en rekent sterk naar zichzelf toe. In haar document lezen wij een ernstige waarschuwing terug te keren naar het juiste pad.  Een voorbeeld in het handelen van de gemeente is het feit dat een mogelijke uitgifte van het GVVterrein nu al met een forse opbrengst is ingeboekt. Dat hoort niet en is buitengewoon opportunistisch.

Het betrekken van de inwoners van Escharen – Gassel – Grave – Velp.

De reeds lang beloofde participatienota laat op zich wachten. Voormalig wethouder Peters was op de goede weg, doch met alle recente ontwikkelingen is het er nog steeds niet van gekomen… Berichten uit de samenleving zijn verontrustend. Inwoners worden onvoldoende gehoord, vertegenwoordigers van sociale dan wel culturele organisaties spreken vanuit hun ervaring met het overleg met de gemeente van een weinig geïnteresseerde en soms zelf respectloze houding bij vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie of het college. Dat vinden wij op zijn minst zorgelijk. Alleen als het echt niet anders kan of wanneer er sprake is van een informatieplicht worden inwoners betrokken of geïnformeerd. Zijn we vergeten dat de gemeente er voor de inwoners is in plaats van andersom?

De bestuurlijke toekomst.

In weerwil van de wens van de inwoners van de drie dorpen en de wijken die buiten het centrum van Grave gelegen zijn blijft de stadse elite van de LPG het standpunt verdedigen dat Grave zelfstandig kan blijven. Wat kortzichtig. Er ligt een prachtige toekomst voor Grave en de kerkdorpen in het verschiet, maar niet als zelfstandige gemeente. Daarvoor hebben we te weinig geld, te weinig bestuurskracht en straks ook geen ambtenaren meer als de LPG persisteert bij haar voornemen het college te dwingen 1 of misschien wel 2 miljoen Euro te bezuinigen in het kader van een te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het college komt alsdan in een onmogelijke positie, met als resultaat dat er vooralsnog geen dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten. En dat om boekhoudkundige redenen, want de meerjarenbegroting moet sluitend zijn. Dus worden er nepbezuinigingen verzonnen. Voor Grave is er maar een weg en die voert richting Land van Cuijk. En wie beweert dat Grave zelfstandig kan blijven stopt zijn hoofd in het zand en laat de rekening voor de Graafse burgers verder oplopen.

Op weg naar de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024.

Raad en College komen voor duivelse dilemma’s te staan. Waarop te bezuinigen zonder essentiële voorzieningen te raken en de lasten voor de burgers onverantwoord te laten stijgen?

De top van de LPG heeft in de aanloop van de verkiezingen in 2018 bezworen dat Grave financieel gezond is en blijft. We weten inmiddels beter. Ik heb daar al het nodige over gezegd. Wij steunen initiatieven van andere partijen om de burgers en de voorzieningen maximaal te ontzien. Tegelijkertijd weten we dat dit eigenlijk niet mogelijk is. Dat is de harde waarheid van dit moment.  

Wij wensen het College dat nu aan zet is veel sterkte en wijsheid toe. Vanaf deze plaats danken wij ook de ambtenaren die in deze moeilijke tijd erin geslaagd zijn de benodigde werkzaamheden te verrichten onder moeilijke omstandigheden om dit debat mogelijk te maken.

Fractie van VPGrave, 7 juli 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: