GRAVELaatste Nieuwspermanente campagneVoorpagina

Review accountant gemeente Grave leidt tot wijzigingen.

GraverMaat: In IBabs trof ik dit B&W besluit aan. Na de review van de accountant is het collegevoorstel aangepast.

Misschien zijn er nu voldoende middelen om de schoolbiebs open te houden??

Collegevoorstel jaarstukken 2019 Grave.

Samenvattend ambtelijk advies:
De jaarrekening 2019 sluit met een totaal positief saldo van afgerond € 126.000 (onder voorbehoud van review accountant).

Het voordelige rekeningresultaat bestaat uit het saldo van de totale lasten en baten inclusief de mutaties in de reserves.

In de bijgevoegde jaarstukken 2019 is een specificatie van de voor- en nadelen per programma opgenomen en een overzicht van de
incidentele baten en lasten.

Dit is het resultaat voor review door de accountant.

Aan de raad wordt voorgesteld om niet benutte incidentele budgetten van netto afgerond € 372.000 over te hevelen naar de begroting 2020 en een reserve Uitvoering ‘regionaal Koersdocument Opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’ te vormen van afgerond € 85.000.

Dit resulteert in een nadelig resultaat na bestemming van € 331.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit
de Algemene Reserve.

Besluit college:

  1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen.
  2. Vast te stellen het raadsvoorstel en het raadsbesluit behorende bij de jaarstukken 2019.
  3. De portefeuillehouder financiën te mandateren om de aanpassing naar aanleiding van de review van de accountant in het boekwerk goed te keuren voor verzending naar de griffie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d