Leo de Vreede: Grave gaat weer de boot missen.

GraverMaat: Leo de Vreede volgde thuis de beraadslagingen en schreef hierover het volgende:

Grave gaat weer de boot missen.

Uit het verslag van Freddy Klooté over de raadsvergadering van 23 juni zou je de conclusie kunnen trekken dat de titel boven mijn vorig ingezonden stuk “de raad van Grave moddert voort” ten onrechte was.

Aan het eind van de vergadering heerste dan ook een zekere genoegzaamheid. De vergadering verliep onder de nieuwe omstandigheden goed. Dat de videostream pas later op gang kwam vond ik geen gemis. Als ik er niet zelf bij mag zijn is hetgeen wordt gezegd genoeg. Ik hoef niet te zien welk overhemd een raadslid draagt.

De agenda gaf ook geen aanleiding de onderlinge verschillen uit te diepen. De meeste zaken waarover moest worden beslist zijn ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Daarover heeft de gemeenteraad weinig te zeggen en wat ze er over zeggen maakt meestal weinig indruk. De feitelijke agenda verliep dan ook inderdaad vlot en zonder gekrakeel. En toch was de beschikbare vergadertijd niet voldoende. De raad van Grave heeft namelijk de gewoonte de agenda aan te vullen met pogingen lacunes in de voorbereiding op te vullen met amendementen en moties. En als uiterste redmiddel is er ook nog het instrument van de motie vreemd aan de orde.

Raadsvergaderingen zijn in Grave zijn daarom maar voor een beperkt deel werkelijk een uitwisseling van visies en het nemen van besluiten. Afgezien van het agendapunt “spoedeisende politiek relevante vragen” horen in een raadsvergadering geen vragen meer over de voorstellen te worden gesteld.

Nu viel dat eigenlijk deze keer ook nog wel mee. De jaarstukken en de begroting van CGM, de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van Cuijk, Grave en Mill riepen wel verzuchtingen op maar geen werkelijke inhoudelijke discussie.

Maar het was wel de kapstok waaraan vragen over de toekomstige ambtelijke organisatie van de autonome gemeente Grave werden opgehangen.

En daarmee werd de raadsvergadering een werkbespreking zij het onder het protocol van een formele raadsvergadering en dus werd het ook noodzakelijk een aantal moties door te schuiven naar de vergadering van 7 juli die toch al niet ruim in de tijd zit.

Dat Grave, nu niet wordt aangesloten bij de gemeente Land van Cuijk, een eigen ambtelijke organisatie nodig heeft, is al lang bekend. Dat daarbij twee tegengestelde wensen leven is evenmin nieuw. Het gaat om de wens voor een ambtelijk apparaat waar bestuur en bevolking iets aan hebben en daar tegenover een ambtelijk apparaat dat zo weinig mogelijk kost. Het vinden van een acceptabel evenwicht tussen deze aspecten is geen eenvoudige klus waarbij ook de bevolking die zowel de wensen heeft als moet betalen een inbreng zou moeten hebben.

Maar daarover ging het vraag- en antwoordspel niet. Want raadsbreed was de vraag wat de invloed van de gemeenteraad op de nieuwe organisatie zou kunnen zijn. Nu is dat simpel terug te vinden in de gemeentewet. De voorzitter legde het uitgebreid nog eens uit. Het college zorgt met één uitzondering voor de organisatie en de gemeenteraad voor de centen. De uitzondering is de griffie. Daarvan wordt ook de organisatie door de raad vastgesteld.

De VVD begreep de verhoudingen goed met het voorbeeld van het kopen van een auto. Degene die moet betalen heeft grote invloed op het type en de uitvoering. Daarvoor is natuurlijk veel overleg nodig, in dit geval tussen college en raad (steunend op de bevolking)

Het college is inmiddels vergevorderd met zijn inbreng in de organisatie. Een overeenkomst met de nieuwe gemeente LvC is, wat het college aangaat, nagenoeg rond. De raad zou haar aandeel moeten leveren op 7 juli in de Kadernota. Maar in het ontwerp daarvoor is niets opgenomen en dat is geen wonder want er is binnen de gemeenschap Grave, en daarbinnen in de raad, en daarbinnen in het overleg tussen raad en college nog geen woord gewisseld over deze materie.

Kernendemocratie dat daarvoor wellicht een kapstok zou zijn is helemaal uit beeld verdwenen. Het meest duidelijk is nog de uitspraak dat het minder zou moeten kosten dan deelnemen aan CGM nu. Of dat te rijmen is met de wens dat ambtenaren die voor Grave werken dat doen in het stadhuis van Grave, om maar een klein voorbeeld te noemen, waag ik te betwijfelen.
Ik vrees dat we er verstandig aan doen erop te vertrouwen dat de nieuwe gemeente een ambtelijke organisatie opzet die past in onze tijd. De door Grave gewenste kostenbeperking moet worden benaderd door geen eigen beleid in te brengen. Daarmee wordt bewaarheid wat ik al eerder stelde. Grave wordt satelliet van de gemeente Land van Cuijk.

Op het digitale welkomstbord van Gassel komt te staan: “maan van gem. Land van Cuijk”.

Nog een laatste opmerking.

Sinds het invoeren van de nieuwe werkwijze stelt het spreekrecht niets meer voor. Aan de insprekers mag nu helemaal niets meer worden gevraagd. En zeker als het onderwerp in de vergadering niet aan de orde komt is inspreken echt gericht aan dovemansoren.
En nu maar wachten op hetgeen 7 juli gaat bieden,

Leo de Vreede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: