Grave Politiek: Kosten Sportpark, misleiding of vergissing?

Open brief aan de raadsleden, commissieleden en het college van de gemeente Grave.

In het raadsvoorstel ‘Herontwikkeling Sportpark Kranenhof’, dat op 16 september 2019 door de raad is aangenomen, is het volgende te lezen:

 “De financiële kern van het plan is dat de gemeente in ruil voor het niet meer uitkeren van de privatiseringsbijdrage aan de drie verenigingen, een éénmalig bedrag van € 4.153.510 beschikbaar stelt. De kapitaallasten van deze investering worden gedurende 40 jaar gedekt vanuit de vervallen privatiseringsbijdragen. Exclusief enkele incidentele uitgaven (….) kost dit plan de gemeente daardoor over een periode van 40 jaar circa. € 300.000”.

De genoemde kostenpost van € 300.000 over een periode van 40 jaar (€ 7.500 per jaar) is in tegenspraak met de cijfers in bijlage 6 van de ‘Financiële onderbouwing accommodatie EGS’. Daar is sprake van een gemiddelde gemeentelijke kapitaallast (incl. BTW) van € 167.118 per jaar, waarvan € 107.915 vanuit de vervallen privatiseringsbijdrage (totaal ca. € 880.033) gedekt zou worden.

Wij menen te mogen concluderen dat de Graafse belastingbetaler een meervoud van € 300.000 over een periode van 40 jaar zal moeten gaan betalen. Namelijk aan kapitaallasten (rente + aflossing) 40 x € 167.118 = € 6.684.720.

Als onze conclusie juist is, berust de kostenraming van € 300.000 dan een op een vergissing? Of is er sprake van een vorm van misleiding?  Dat de kostenraming nadere uitleg behoeft mag duidelijk zijn!

Volgens de LPG, de accountants van Deloitte en de ‘Stichting Waarborgfonds Sport ’zou er wat betreft het Kranenhof-project van EGS’20 sprake zijn van een 40-jarige verplichtende exploitatiebijdrage van € 85.000 per jaar, voortvloeiend uit de opheffing van de in 2006 gesloten privatiseringsovereenkomsten van de gemeente Grave met de drie nu gefuseerde voetbalverenigingen.

Op 20 april 2020 mailde wij de raad en het college dat er na opheffing van de privatiseringsovereenkomst van 2006, EGS’20 slechts recht zou hebben op een totale exploitatiebijdrage van ca. € 880.033 (ca. € 22.000 gemiddeld per jaar gedurende 40 jaar).

De vraag is dan ook: welk raadsbesluit ligt ten grondslag aan het toekennen van een subsidie van 40 x € 85,000 = € 3.400.000 aan de fusievereniging EGS’20. Een subsidie die gedekt wordt door het restantbedrag van ca. € 880.033 uit de privatiseringsovereenkomsten van 2006.

Belangenverstrengeling?

Lokale politieke ambtsdragers: raads-, commissieleden, burgemeester en wethouders, zijn door de aard van hun functie, gehouden aan de ‘Integriteitscode voor politieke ambtsdragers’. In deze ‘Integriteitscode’ staan o.a. regels over:

·  Misleiding van inwoners,

–  Belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling,

·  Het afleggen van verantwoording als het gaat om het beheer van de gemeenschapsgelden door te zorgen voor een zodanig sluitende financiële en administratieve systematiek dat er vertrouwen kan bestaan omtrent de juistheid en de rechtmatigheid van de gedane uitgaven.

Over Controle (raadsfunctie) en Verantwoording (collegefunctie) zegt de ‘Integriteitscode’: “Het is niet voldoende om regels te stellen. Regels moeten ook worden nageleefd. Vertrouwen in de integriteit van de overheid kan er alleen zijn als de overheid ook bereid is consequent en zonder aanziens des persoons de naleving van de eigen regels te controleren. Politieke ambtsdragers moeten bereid zijn verantwoording af te leggen over hun doen en laten”.

Een bijzonder aspect in de ‘Integriteitscode’ gaat over het vervullen van nevenfuncties die raakvlakken hebben met de uitoefening van het ambt. Daarbij kan het volgens de regels van de code gaan om een bestuurslidmaatschap van een vereniging die in de gemeente is gevestigd en subsidie ontvangt. Als we zien dat binnen de LPG en VVD drie politieke ambtsdragers bestuursfuncties bekleedden dan wel bekleden in de gefuseerde EGS’20 verenigingen, dan lijkt het erop dat dat in strijd is met de integriteitscode (blz.15 en 45).  Misschien kan de burgemeester als verantwoordelijke magistraat voor de integriteitsbewaking daar uitsluitsel over geven.

Wil Baaijens, Hans Satter; www.gravepolitiek.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: