GRAVELaatste Nieuwspermanente campagneVoorpagina

Grave: een kleine stad met een groot hart? Ja toch!!!

GraverMaat: Op de Facebookpagina van VPGrave trof ik deze motie aan.  De motie wordt volgende week pas behandeld.
Van de week werd de vergadering om 22.30 uur geschorst.
Er wordt ook gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor Grave.
Ik ben benieuwd hoe de Graafse CDA fractie met deze motie omgaat. Landelijk volg ik binnen het CDA in een Whatsappgroep de ontwikkelingen op de voet. 
Waar staat Nederland – één van de rijkste en welvarendste landen ter wereld – in de context van een solidair en coöperatief Europa? Wat voor samenleving willen we zijn?”
Motie Vreemd aan de orde van de dag 12 mei 2020
Onderwerp: Alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen in Griekse kampen.
Afwegingen:
In de vluchtelingenkampen in Griekenland, EU-grondgebied, speelt zich op dit moment een humanitair vluchtelingendrama af. De kampen zijn overvol, de voorzieningen zijn slecht, de situatie is voor veel vluchtelingen onveilig. Dat geldt zeker voor zo’n 5000 vluchtelingen-kinderen die door omstandigheden zonder ouders en/of naaste familie in de kampen verblijven.
Griekenland heeft eind 2019 de landen in de Europese Unie al om hulp verzocht. Griekenland kan zelf aan 2500 van deze alleenstaande minderjarige kinderen opvang bieden. Daarmee zit Griekenland aan het maximum van wat mogelijk is. Dat is niet een kwestie van geld, maar van opvangcapaciteit en de noodzakelijke begeleiding. Voor de overige 2500 kinderen is de hulp ingeroepen van de EU landen.
Frankrijk, Duitsland, Finland, Kroatië, Luxenburg, Ierland en Portugal hebben al besloten om kinderen op te vangen, de eerste kinderen zijn daar ook al daadwerkelijk gearriveerd. Nederland is verzocht om zich te ontfermen over 500 kinderen.
Nogmaals: Met geld alleen (voorstel minister-president Rutte 7 mei jl) is Griekenland niet geholpen. De opvangcapaciteit is onvoldoende en de noodzakelijke begeleiding kan daar niet worden geboden.
NIDOS, de onafhankelijke gezinsvoogdijinstelling voor vluchtelingenkinderen, heeft aangegeven dat zij binnen hun huidige budget voor opvang van 500 kinderen kunnen zorgen inclusief de benodigde begeleiding. NIDOS wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De stand van zaken op 8 mei: Reeds 53 grote en kleine gemeenten in Nederland hebben bij het Rijk aangegeven wel degelijk een aantal kinderen te willen opnemen. Een aantal gemeenten heeft daarbij concreet aantallen genoemd, variërend van 3 tot 50; een aantal gemeenten heeft geen aantal genoemd en laat dat mede afhangen van de mogelijkheden en omstandigheden die zich op zeker moment aandienen. De gemeenten willen dat de Tweede Kamer deze signalen oppakt en de mogelijkheid van opvang van deze kinderen snel en serieus overweegt.
· De opvang van deze kinderen gaat niet ten koste van Nederlandse pleegkinderen. NIDOS is een voogdijinstelling specifiek voor vluchtelingenkinderen en bemoeit zich niet met de route van opvang van andere pleegkinderen.
· Het argument van – of de vrees voor – een nasleep van gezinshereniging gaat niet op. Deze kinderen zijn alleenstaand, hebben geen familie of verwanten die hen zullen nareizen.
· Er zijn voor de gemeente geen extra kosten aan verbonden.
De indieners leggen de volgende motie aan de raad voor:
De gemeenteraad van Grave, bijeen op 12 mei 2020,
Bovendien overwegende dat:
1. De onveilige en erbarmelijke omstandigheden in de Griekse vluchtelingenkampen onhoudbaar en onacceptabel zijn uit humanitair – en mensenrechtenoogpunt, zeker voor de 5000 alleenstaande minderjarige kinderen,
2. Dat wij erkennen en begrijpen dat Griekenland niet meer kan doen dan de opvang van 2500 van deze kinderen,
3. Dat met de “Coalition of the Willing” van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en de toezegging van NIDOS om de opvang en begeleiding voor zijn rekening te nemen, een goede en verantwoorde opvang geboden kan worden,
Draagt het college op:
1. Een brief te sturen aan het Kabinet om aan te dringen op opneming van 500 alleenstaande minderjarige kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen in Nederland,
2. In deze brief tevens te vermelden dat Grave ook bereid is om een aantal van deze kinderen op te nemen,
3. Om de overige gemeenten in het Land van Cuijk te verzoeken om ook aan het Kabinet dit signaal af te geven en zich bereid te verklaren om een aantal kinderen op te nemen,
En gaat over tot de orde van de dag,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: