Kieswijzer no. 28: Louis Sparidans vraagt; Ben Litjens antwoordt.

Beste Ben

Beste Ben,

Eerder stelde ik je, zowel via dit medium als rechtstreeks aan je, ‘een eerlijke vraag’ waar je helaas niet op hebt geantwoord. We kennen elkaar al langer, wat jammer nu. Intussen lees ik in de Arena dat je je daarentegen wél laat ‘opvrijen’ door de LPG en de VVD door toe te hebben gezegd dat je hun coalitie zult steunen. Hoe is dat mogelijk, terwijl je het jarenlang zó intens met hen oneens bent geweest?

Ben, vorige keer schreef je trots in de Arena, dat je vond dat de Raad van Grave een KRACHTIG besluit had genomen, door met een nipte meerderheid van 8-7 voor jouw voorstel te kiezen om op 14 mei een krakkemikkige volksraadpleging te houden. Noem je ‘krachtig’?

Jazeker, ik weet het, jij noemt dat een WAARDIGE inwonersraadpleging. Hoe is dat nu toch weer mogelijk? Jij hebt bedongen dat nergens de drie woorden ‘Land van Cuijk’ gebezigd mogen worden. Niet op het stembiljet nóch op een toelichting daarop. Noem jij dat ‘waardig’? Neem je de inwoners van Escharen, Gassel, Velp en Grave daarmee wel serieus? En hoe verhoudt zich dit trouwens met je eigen woorden in het besluit ‘dat er enkel feitelijke en objectieve gegevens over de toekomstige gemeente’ mogen worden verstrekt?

Beste Ben, tot slot heb ik nog een laatste vraag. Ga je nu ook voluit voor het plan Kranenhof, waar je nog geen halfjaar geleden zeer goede argumenten opvoerde om tegen te stemmen?

Zo ken ik je helemaal niet.

Louis Sparidans

REACTIE VAN BEN LITJENS OP BRIEF

LOUIS SPARIDANS

Beste Louis,

Laat ik je gerust stellen. Mijn standpunten zijn niet veranderd.

Waardig referendum

Allereerst ben ik steeds voor een waardig referendum geweest. Daaronder versta ik dat mensen op basis van feiten met elkaar communiceren.

Opheffing van de gemeente Grave is een niet meer terug te draaien besluit.

Dat ik vind en vond, dat Grave de voorbije 20 jaren beter had moeten worden bestuurd, is voor mij geen reden om de gemeente Grave op te heffen.

De argumenten moeten gevonden worden in de betekenis van het zijn of niet zijn.  De keuze is bij de Graafse inwoners.

Ik vind, dat grote gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam in de voorbije jaren evenmin goed zijn bestuurd. En datzelfde geldt voor Nederland.

Waar zijn de bejaardencentra gebleven terwijl de kosten voor de zorg sedert het jaar 2000 gestegen zijn van 20 miljard euro naar 100 miljard per jaar en de mensen ook nog eens een veel

hogere bijdrage moeten betalen via de zorgpremie, eigen risico en belastingbijdrage voor de zorg.

En Louis, is Nederland er veiliger op geworden na de oprichting van de Landelijke Politie?

En zijn er provincies opgeschaald? En zo kan ik maar vragen blijven stellen.

Ik bepleit sedert jaren een Keerpunt in de cultuur van het Graafse bestuur. Dat bereik je niet met opheffing maar wel met raadsleden, die dat ook willen.

Deze gelegenheid doet zich iedere 4 jaar voor. Als jij zelf gewild had dan had je zeker op een verkiesbare plaats van Keerpunt gestaan. Maar je hebt een andere keuze gemaakt.

Het is een vorm van wensdenken, dat een samengaan van de 5 gemeenten leidt tot een beter bestuur.

Ik las onlangs dat deze gemeenten de vastgestelde bouwvolumes niet hebben kunnen bereiken terwijl zij samen nagenoeg 700 ambtenaren hebben.

Relatie LPG en VVD

Ook hierin ben ik niet van mening veranderd.

Ik steun de nieuwe wethouderskandidaat, omdat ik vind dat de gemeente Grave juist in deze tijd “BESTUURBAAR” moet blijven.

Dat is het nemen van verantwoordelijkheid in deze cruciale tijd voor de inwoners van Grave.

Mijn mening, die ik ook nog op 5 november 2019 in de gemeenteraad heb gezegd is, dat een waardig referendum niet behoeft te betekenen, dat de coalitie VVD/CDA/LPG

uit elkaar behoeft te vallen. Als je als een van deze drie partijen vond, dat deze Coalitie geen bestaansrecht meer heeft: Stop er dan na de inwonersraadpleging mee maar

mijn voorkeur is om een goede uitvoering te geven aan het resultaat van de inwonersraadpleging.

Nu vind ik het gedrag van de oppositie niet anders dan “rotzooi maken” op een cruciaal moment voor de gemeente Grave om daarmede een sfeer voor opheffing te creëren. Dat vind ik totaal ongepast.

De bestaande coalitie van CDA/VVD/LPG hadden een oplossing moeten bereiken voor het vraagstuk van herindeling op basis van zoveel mogelijke objectieve argumenten.

Overigens verwacht ik, dat Grave na benoeming van de nieuwe wethouder in een andere sfeer bestuurd gaat worden.

Inwonersraadpleging op 14 mei 2020 is wel een krachtig besluit

Dat tijdens mijn ziekte 14 raadsleden niet in staat zijn om één datum voor een inwonersraadpleging vast te stellen, geeft de onwil van de oppositie aan.

Als je de planning ziet voor een inwonersraadpleging dan is 3 maanden een minimale voorbereiding. Zes maanden zou eerder aan de orde zijn bij zo’n belangrijk besluit.

In mijn motie is gelukt om een termijn van drie maanden af te spreken. Als je de procedure bij herindeling kent dan is mei 2020 geen mosterd na de maaltijd.

Ik heb mij laten informeren bij deskundigen over de gehele planning rond een gemeentelijke herindeling. Besluit voor besluit.

De oppositie goochelde met deadlines. Deze vorm vind ik geen waardige vorm van bestuur en miskent het belang van en het recht op een inwonersraadpleging.

Randvoorwaarden inzake de Inwonersraadpleging

Het is juist, dat ik nergens de term “Land van Cuijk” genoemd willen hebben. Deze term is een beladen term, omdat mijn constatering is dat mensen veelal denken

dat het om Cuijk gaat. Deze naam kan morgen veranderen in de naam gemeente: “Groot Boxmeer”. Louis denk jij dat de naam Land van Cuijk of de naam Groot Boxmeer

van invloed is op de keuze bij de keuze van de inwonersraadpleging? Ik denk van wel en daarom wil ik vermijdbare subjectieve elementen. Dus beide namen.

Op de bijsluiter worden objectieve gegevens vermeld. De fractievoorzitters van de oppositie waren volgens mijn informatie tegen het noemen van een totaal aantal inwoners van de gezamenlijke

vijf gemeenten op de bijsluiter. Ik kan dit niet begrijpen.

Plan Kranenhof

Louis, jij spreekt mij aan op het plan Kranenhof.

Ik heb dit plan niet gesteund maar ik meen 11 van de andere 15 raadsleden wel.

Dit democratisch genomen besluit heb ik te respecteren.

Als er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zouden zijn, dan ga ik mij daarover opnieuw beraden.

Dit alles staat los van een waardig referendum.

De tijdelijkheid van de huidige problemen koppel ik niet aan het behoud van de gemeente Grave.

Dat laat ik aan de inwoners over. Bij behoud kunnen deze problemen worden opgelost. Bij opheffing heb je niets meer te zeggen als inbrenger van 12.000 inwoners tegenover

77.000 inwoners. Dan is het gewoon tekenen bij het kruisje.

Verder ga ik niet communiceren met individuele personen, omdat dat mij te veel energie kost in relatie tot mijn gezondheid.

Maar ik zet mijn energie in voor informatie aan alle inwoners van de gemeente Grave.

Ik vraag hier begrip voor.

Met vriendelijke groet,

Ben Litjens

REACTIE VAN LOUIS SPARIDANS OP ZIJN

ANTWOORDEN:

Zeer bedankt Ben voor je snelle en uitvoerige reactie!
Ik beschouw je nog steeds als een van de beste raadsleden in Grave, met name omdat je altijd oprecht voor je standpunt uit komt. Overigens leidt dat soms ook wel tot verrassingen.
Ik ben het weliswaar niet altijd met je eens, ook nu niet, maar ik kan wel respect voor je opbrengen, en dat geldt beslist niet voor álle raadsleden.
Je noemt verderop het begrip ‘wensdenken’ maar ik vind zelf dat jouw voorstel tot vraagstelling bij de volksraadpleging daar ook toe behoort. En dat is jammer. Je zou geheel objectief moeten zijn, vind ik, en daar hoort het feit bij dat inmiddels de vier andere gemeenten wél voor een fusie hebben gekozen.
En ja, het Land van Cuijk is slechts een historische benadering, omdat al eeuwenlang onze streek als zodanig overal is aangeduid. Zie bijvoorbeeld de volgende historische kaart uit 1748. Boxmeer hoorde daar ook bij, maar telde feitelijk nauwelijks mee.
Het is een Franse kaart, vandaar dat er staat ‘Terre de Cuyck’ in plaats van Land van Cuijk, van de Heren van Cuijk met hun (voormalig) kasteel in   ….  Grave!’
‘Groot-Boxmeer’ heeft nooit bestaan en zal het ook nooit worden, daar ben ik zeker van.
Grave en haar kerkdorpen zal altijd blijven bestaan, inclusief alle evenementen enzovoorts.  Het zal ook altijd zo blijven op de plaatsnaamborden en wegwijzers. Alleen met in het klein de aanduiding ‘Gemeente Land van Cuijk’ eronder.
Waarschijnlijk wordt de Graafse gemeenschap er nog hechter door.
Het gaat mij met name om een betere bestuurskracht en een betere financiële uitgangspositie. Heus, beide zijn zeer hard nodig in Grave! En ik denk ook niet dat e.e.a. (veel) goedkoper zal worden. Maar als we er wat betreft bestuurskracht en de financiën op vooruit gaan, is het dat ook wel waard. Ik verwacht ook dat de kernendemocratie met een eigen budget een betere inwonersparticipatie zal opleveren Daar komt in Grave tot dusver niet veel van terecht.
Ik deel overigens je mening over de landelijke politiek.
Wat betreft de LPG, daar heb ik allerminst een hoge pet van op. Ik vind de kwaliteit van hun fractie bedroevend en dat is erg jammer.
Die nieuwe wethouder moet zich eerst nog maar bewijzen, voordat ik daarover wil oordelen.
Tot slot, wat Kranenhof betreft: op 21 april staat een begrotingswijziging gepland voor de Cie I&B en op 12 mei voor de Raadsvergadering. Daar zal toch ook voor of tegen gestemd moeten worden. Het geheel riekt teveel naar vriendjespolitiek en dubbele petten Zoiets past niet in een bestuur wat integer zegt te willen zijn.
Nogmaals bedankt, een voortgaand herstel van je gezondheid toegewenst en een hartelijke groet,
Louis Sparidans

BRIEF NO. 2 VAN BEN LITJENS 

Wat ben je voorgoed kwijt als de gemeente Grave niet meer bestaat?

In mijn vorige artikel heb ik beschreven, dat alle voordelen van een gemeente van ruim 89.000 inwoners, waarvan Grave, Gassel, Velp en Escharen bij opheffing van de gemeente Grave (12.000 inwoners) deel van gaat uitmaken, is gebaseerd op wensdenken. Dat een grote gemeente van 89.000 inwoners een beter bestuur, een beter ambtelijk apparaat, een betere dienstverlening en lagere kosten voor haar inwoners zou geven is bij gerealiseerde herindelingen van gemeenten van deze omvang nergens waarheid gebleken. Zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten bepleit een veel kleinere gemeente als ideaal. Uitsluitend de macht van de politieke partijen neemt toe. Wij, de inwoners staan aan de zijlijn. Ook met het lokkertje van kernendemocratie.

Wat zijn de gevolgen van opheffing?
Hierbij een onvolledige opsomming van een aantal gevolgen:
1. de identiteit/het gevoel tot de gemeenschap Grave te behoren verdwijnt bij Velp, Gassel en Escharen. Zij worden één van de 33 dorpen zonder gezamenlijke binding. Wat heeft Escharen met Holthees gemeen? Of Velp met Overloon? Of Gassel met Westerbeek? Grave als stad staat helemaal alleen omdat er geen 2e stad is in de nieuwe gemeente. Wordt Grave een eenzaam eeuwenoud weeskind? De gemeenschapszin in onze gemeente verdwijnt. Een rampzalige ontwikkeling in deze tijden, waarin daar juist meer behoefte aan is.
2. De brandweer valt onder de burgemeester in het stadhuis van Boxmeer. De Boa’s krijgen hun richtlijnen voor handhaving en opsporing voortaan ook vanuit het stadhuis Boxmeer.
3. Overleg met ambtenaren, die inwoners en omstandigheden kennen is verleden tijd. Er wordt gewerkt met frontoffice ambtenaren, die je vraag doorgeven aan backoffice ambtenaren, waarbij een en ander verdwaalt tussen minimaal 700 ambtenaren met andere prioriteiten.
4. Bezoekjes van de burgemeester aan bejaarden zijn verleden tijd.
Geen defilé meer met de Vierdaagse. Bezoekjes door wethouders en raadsleden aan je verenigingen zijn eveneens verleden tijd.
Gemeentebestuurders hebben nu een 100% belang bij haar inwoners maar in een gemeente van 89.000 inwoners is het belang van alle inwoners van Grave teruggebracht tot 13%. Wie komt voor je op bij bijvoorbeeld de plaatsbepaling van windmolens, behoud van dorpshuizen, behoud van sportverenigingen en behoud van het huidige dorpseigene?
5. Geen spreekuur of bezoekjes meer op het Stadhuis Grave, omdat het Stadhuis is opgeheven. Alles in het stadhuis te Boxmeer.

Behoud van Grave geeft nieuwe kansen
Ik lees op meerdere plaatsen, dat Grave financieel geen toekomst heeft. Dat is onzin. De gemeente Grave kan financieel op eigen benen blijven staan, maar dan moet er wel wat veranderen. Sedert 2014 zit ik in de gemeenteraad. Ik heb steeds tegen de begroting gestemd maar de andere 14 raadsleden niet. Je kunt niet één partij de schuld geven van de verminderde financiële situatie. Ik heb dikwijls de nodige verwijten verkregen van personen, die zich nu bezorgd tonen over de financiële situatie. Ik zie hierin alleen een gebrek tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren in het verleden. Gelukkig kan de gemeente Grave nog op eigen benen blijven staan.

Ben Litjens
Fractievoorzitter Keerpunt 2010

PS: Door de zorgen als gevolg van het coronavirus heb ik om opschuiving van de datum voor de inwonersraadpleging gevraagd? Een antwoord heb ik nog niet. Nu is hulp aan mensen geboden.

EERSTE REACTIE LOUIS SPARIDANS:

Ben, ik krijg de indruk dat bovenstaand verhaal niet door jouzelf is geschreven, maar door een fractielid van de LPG, namens jou.

Ik vind dat er heel veel op aan te merken is, zelfs zoveel dat het van mij minstens een A4-tje zou vergen om nogal wat te ontkrachten. Ik wil dit in de eerste plaats persoonlijk met jou bespreken, zodra de corona-crisis dit weer redelijk veilig toelaat. We behoren immers beiden tot de extra-risicogroep.

Nadien zal ik er dan alsnog een schriftelijke reactie op geven, voor zover we het in een gesprek niet eens worden. Ook neem ik me voor die reactie dan eveneens in te zenden aan de Arena, waardoor meerdere mensen ervan kennis kunnen nemen.

Louis Sparidans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: