Kieswijzer no.27: LPG: Uw stem bepaalt of de gemeente Grave zelfstandig blijft!

GraverMaat: De LPG plaatst een bericht in de ARENA en op Facebook onder het kopje:

Uw stem bepaalt of de gemeente zelfstandig blijft!

Natuurlijk bepaalt uw stem ook of Grave zich aan kan sluiten bij het Land van Cuijk wil ik er aan toevoegen!!!

INGEZONDEN: Uw stem bepaalt of de gemeente Grave zelfstandig blijft!

Klik op deze afbeelding om een beeldvullende afbeelding te zien.
In Nederland kennen we 3 bestuurslagen: de gemeente, de provincie en het Rijk. Van deze 3 bestuurslagen is de democratie het meest tastbaar in de gemeente. Inwoners vinden het namelijk belangrijk wat er gebeurt in hun leefomgeving. Kwesties spelen zich dichtbij huis af en de bestuurders zijn herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar.

In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid veel grote vraagstukken bij de gemeenten neergelegd (dit noemen ze decentralisatie van taken). Zo zijn de gemeenten sinds 2015 onder andere ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, de WMO: zorg aan langdurig zieken en ouderen en is het onderdeel werk en inkomen fors uitgebreid. Deze taakverschuiving en taakverzwaring stelt aan de gemeenten in heel Nederland meer eisen. Verder worden gemeenten in Nederland door het Rijk verplicht een aantal van deze taken op een grotere schaal (samen met andere gemeenten) uit te voeren. (bijvoorbeeld Kinderbescherming, Jeugdzorg met verblijf). Ook vragen deze taken, om efficiency redenen, meer samenwerking met andere gemeenten.

Dat kan op 2 manieren:

1. Samenvoegen van gemeenten (herindeling)
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (regionalisering)

Om de taakverschuiving goed uit te voeren werkt de gemeente Grave nu al samen in ca. 30 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking (bijv. jeugdzorg, WMO, veiligheid, afval, GGD enzovoort) is met enkele of meerdere gemeenten in de regio Noordoost-Brabant.

Opvallend is dat uit landelijk onderzoek blijkt dat gemeentelijke schaalvergroting (herindeling) leidt tot nog meer regionale samenwerking. De grote steden hebben dus nog meer samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om alle taken uit te voeren dan de kleinere gemeenten.

Toch zijn gemeentelijke herindelingen een fenomeen van de laatste decennia. Net na de Tweede Wereldoorlog waren er 1018 gemeenten. Anno 2020 zijn dat er 355! Met name Minister Plasterk (PvdA) was tussen 2012 en 2017 een groot voorstander van centralisering naar 7 provincies en gemeenten met een minimum van 100.000 inwoners zodat alle gedecentraliseerde Rijkstaken zouden kunnen worden opgevangen. Dit zou (volgens het Rijk) flinke bezuinigingen opleveren. Echter uit onafhankelijk onderzoek van onder andere COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie Gvan de Lagere Overheden) en SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) blijkt dat dit overheidsbeleid (herindeling) niet de door het Rijk gewenste resultaten opleverden.

Ook bleek uit landelijk onderzoek dat in het algemeen 61% van de Nederlanders tegen een gemeentelijke herindeling is. De weerstand vanuit inwoners en gemeentebesturen is dermate groot dat in 2019 door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is aangegeven dat de Rijksoverheid “de provincies opzij zou schuiven en de greep op gemeentelijke herindelingen zou verstevigen waarbij het leidraad moet worden dat gemeentelijke herindelingen moeten steunen op bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.”

Dat betekent dat UW stem op 14 mei bepaalt of u de zelfstandige gemeente Grave wilt behouden of dat u wilt aansluiten bij de nieuwe herindelingsgemeente Land van Cuijk.

Lokale Partij Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: