Land van Cuijk i.o. werpt Grave laatste reddingsboei toe!!

GraverMaat: Hierbij een overzicht van de “kijkcijfers” van de afgelopen dagen. Door op de afbeelding te klikken krijgt u een leesbare afbeelding. Vanaf het tijdstip dat de uitslag van Mill bekend is zijn onze berichten al meer dan 9000 keer bekeken. Op Facebook heb ik de magische grens van 1000 vrienden al bijna bereikt!! Iedere dag nieuwe aanmeldingen.

Na de burgerraadpleging schoten de “kijkcijfers” fors omhoog. De afgelopen drie dagen per dag meer dan 1000 bezoekers. “De politiek leeft” hoorde ik veel inwoners zeggen in winkels, markt en Catharinahof. En vergeet Facebook, de Gelderlander, Kliknieuws en de Arena niet.

In de ingekomen stukken van de gemeente Grave trof ik een officiële reactie aan van de bestuurders uit Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint  Anthonis aan.

Ik las daar tot mijn niet geringe verbazing dat Grave al jaren in de stuurgroep CBA mee mag praten en bij alle beslissingen aanwezig is.

Bij navraag bleken de raadsleden Hennie Bongers en Astrid Bannink de Graafse vertegenwoordigers te zijn.

Dus de LPG fractievoorzitter is als geen ander op de hoogte van alles wat er speelt.

In de raadsvergaderingen hangt ze vaak de onnozele onschuld uit.

De Land van Cuijk i.o. bestuurders hebben nog een laatste reddingsboei “in de Maas gegooid”.

Dankzij het hoge water heeft deze boei de Loswal al bereikt.

Inhoud van de brief:

Reactie op vraag gemeenteraad Grave over startdatum nieuwe gemeente.

04 februari 2020

Geachte leden van de gemeenteraad van Grave,

Op vrijdag 31 januari jl. ontvingen wij van u, via uw voorzitter, de schriftelijke vraag of de stuurgroep Land van Cuijk i.o. bereid zou zijn om de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2022 te verlaten om met vijf gemeenten per 1 januari 2023 tot een herindeling te komen. Dit in het geval de gemeenteraad van Grave in mei 2020 tot
besluitvorming zou komen om aan te sluiten op de herindeling in het Land van Cuijk.

In deze brief geven wij met redenen omkleed aan waarom de stuurgroep Land van Cuijk i.o. uw vraag met ‘nee’ beantwoordt.

Reeds in het najaar van 2017 lag de vraag in de vijf raden van de regio Land van Cuijk voor om al dan niet tot een herindeling met vijf gemeenten te komen. Uw gemeenteraad koos er destijds voor niet tot herindeling over te gaan. De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis uitten op dat moment wél de wens om tot een
herindeling in het Land van Cuijk te komen.

In voorjaar 2018 gaven de gemeenteraden van deze drie gemeenten hun colleges de opdracht een plan van aanpak uit te werken om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies. Dit om een herindelingsproces in gang te zetten tussen de ‘coalition of the willing’, met de deur open voor de beide partnergemeenten in onze
regio: Mill en Sint Hubert én Grave.

De drie gemeenten waren en zijn ervan overtuigd dat schaalvergroting noodzakelijk is om de bovenlokale, de
bovenregionale opgaven en de bestuurlijke ambities in te kunnen vullen. Deze schaalvergroting moet gepaard gaan met ‘kernendemocratie’ om de lokale opgaven en ambities vanuit nabijheid van bestuur en in nauwe samenspraak met de samenleving op te kunnen pakken. Het plan van aanpak dat de drie raden in december 2018 vaststelden, is daarom ook getiteld: ‘Opschalen en verbinden’.

Vanuit onze lange politieke, bestuurlijke én ambtelijke samenwerkingshistorie zijn wij dus reeds sinds het najaar 2017 zeer concreet met elkaar in gesprek gebleven over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk als geheel en de vijf afzonderlijke gemeenten daarbinnen. U kent sinds dat moment het politieke standpunt van de raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis en u weet sinds december 2018 welk proces zij richting een
herindeling doorlopen en wat daarbij de beoogde datum van herindeling is: 1 januari 2022.

Vanaf het moment van vaststelling van het plan van aanpak tot herindeling in december 2018 hebben de drie gemeenteraden, hun colleges en in hun verlengde het CBA-beraad (inmiddels: LvC-beraad) en de stuurgroep CBA (inmiddels Stuurgroep LvC i.o.) de gemeentebesturen van Mill en Sint Hubert en Grave de ruimte en de
gelegenheid geboden om op ieder moment op het lopende herindelingsproces te stappen. Dit altijd onder de op dat moment reeds door de drie gemeenten afgesproken kaders en uitgangspunten; ‘de trein gaat verder, we gaan geen enkel station terug in ons proces omdat iemand opstapt’, was en is daarbij het adagium.

Vanuit de wens van de CBA-gemeenten om tot een herindeling met vijf gemeenten te komen, is deze deur tot het laatste moment open gebleven. Zelfs tot op de dag van vandaag. In dat perspectief heeft de stuurgroep LvC i.o. uw raad voortdurend en expliciet betrokken bij en geïnformeerd over het lopende herindelingsproces.

Deze betrokkenheid kwam bijvoorbeeld tot uiting door raadsleden als toehoorder te laten fungeren bij het CBA-beraad en door onze raadsinformatiebrieven en planningen met u te delen.

Op 28 oktober jl. hebben de raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hun herindelingsontwerp in zeer grote meerderheid vastgesteld. Daarna trad de wettelijke termijn van zienswijzen van acht weken in. Tot en met 24 december jl. had onder andere de gemeente Grave de gelegenheid om op dit voornemen tot herindeling per 1 januari 2022 te reageren. Uw standpunt bleef echter ongewijzigd: zelfstandigheid.

Omwille van de beweging die ontstond in Mill en Sint Hubert op 12 december (binnen de termijn van zienswijzen), is in overleg tussen de betrokken gemeenten en de provincie besloten de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert tot en met 31 januari 2020 de ruimte te bieden om alsnog ‘op de trein’ te stappen om tot herindeling te komen per 1 januari 2022. Een zeer ongebruikelijke verlenging van een dergelijke termijn, maar omwille van het belang van de regio een door alle partijen geaccepteerde oplossingsrichting met het oog op de inwonersraadpleging op 23 januari 2020 in Mill en Sint Hubert.

1 februari 2020 als deadline voor het al dan niet meedoen aan het herindelingsproces tot de gemeente Land van Cuijk, is niet willekeurig gekozen. Uit een met u gedeelde planning voor herijking van het tijdpad blijkt reeds dat het alleen dan nog, met maximale flexibiliteit en inspanning van alle betrokkenen binnen de gemeenten, de provincie en zelfs het Ministerie van BZK mogelijk is tijdig het herindelingsadvies vast te stellen om tot herindeling per 1 januari 2022 te komen.

Deze datum is voor ons belangrijk om de vaart in het al lang lopende proces tot herindeling te houden. Hierin willen wij niet verder vertragen om zo snel mogelijk tot duidelijkheid te komen voor alle betrokken medewerkers.

Bovenal vinden wij het essentieel dat de nieuw te vormen raad en het nieuwe college van de gemeente Land van Cuijk een ruime eerste bestuursperiode hebben (januari 2022 tot en met maart 2026), in plaats van een bestuursperiode van slechts drie jaar bij een herindelingsdatum van 1 januari 2023.

1 januari 2022 staat voor de vier gemeentebesturen dan ook vast. Hoewel onze wens is te komen tot een gemeente Land van Cuijk gevormd vanuit de vijf gemeenten in deze regio, zien wij geen reden om deze datum met een jaar uit te stellen omwille van de (onvoorspelbare) besluitvorming in de gemeente Grave. Temeer niet omdat ook de gemeente Grave al 2,5 jaar de wens van de buurgemeenten kent en zelfs tot op de dag van vandaag alle ruimte wordt geboden om aan te sluiten.

Wij houden ons als stuurgroep daarom nu strikt aan de met u gedeelde planning over het te doorlopen proces tot vaststelling van het herindelingsontwerp op 18 februari 2020 in de stuurgroep, op 3 maart in de colleges en op 26 maart  2020 in de gemeenteraden. Gevolgd door een vaststelling van het herindelingsadvies in de raden op 24 juni 2020. De memo vanuit de provincie, afgestemd met het Ministerie van BZK, met de vier scenario’s voor aansluiting vanuit de gemeente Grave beschouwen wij daarbij als leidend.

Wij benadrukken daarbij dat de memo van de provincie Noord-Brabant aangeeft dat ook de gemeente Grave het proces van vaststelling van een herindelingsontwerp, de termijn van zienswijzen en vaststelling van het herindelingsadvies met ons zal moeten doorlopen. Dit omdat het Ministerie (maar zeker ook de Raad van State) vereist dat op lokaal niveau een zorgvuldig besluitvormingsproces wordt doorlopen tot herindeling.

Het ‘bijschrijven’ van Grave in de herindelingswet, omdat de besluitvorming in die gemeente later heeft plaatsgevonden, is dan ook geen haalbare optie gebleken bij toetsing bij het Ministerie.

Wij zien dus conform de memo van de provincie twee opties om tot herindeling met onze gemeenten over te gaan, per 1 januari 2022, zijnde de scenario’s 2 en 3 uit de betreffende memo. In beide gevallen vraagt dat van de raad van Grave om vaststelling van een herindelingsontwerp voor vijf gemeenten d.d. 26 maart 2020 én van het college om kort daaraan voorafgaand het bijbehorende collegebesluit te nemen. In dat herindelingsontwerp zijn wij bereid met u een ontbindende voorwaarde op te nemen in het geval u in mei 2020 besluit niet mee te doen aan de herindeling per 1 januari 2022 in het Land van Cuijk.

Indien uw raad op 26 maart 2020 niet het herindelingsontwerp voor vijf gemeenten vaststelt dan is herindeling – conform de memo van de provincie en geheel door de stuurgroep LvC i.o. onderschreven – in alle gevallen pas weer mogelijk ten eerste malen per 1 januari 2026.

Wij heten u nog steeds van harte welkom in het proces tot herindeling in het Land van Cuijk, om samen een krachtige gemeente te vormen per 1 januari 2022 met in dat geval 32 prachtige kernen en een stad.

Met vriendelijke groet,
namens de stuurgroep Land van Cuijk i.o.

de heer W. Hillenaar
voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: