Burgerpeiling inzetten. Update. Tegen de onzin!

GraverMaat: In de uitzending van de “vriendelijkste rechtse” zender WNL vertelde Syp Wynia dat er een trend is in Nederland dat kleine groepje burgers hun wil proberen op te leggen aan grote groepen “andersdenkenden”.

Ik moest meteen denken aan de Herindelingssoap Grave Zelfstandig.

Al vele jaren lukt het de LPG, mede dankzij een kiene verkiezingscampagne, om in het centrum van de macht te opereren. Desnoods  met  een  ”balkje”  voor  de  ogen  zoals  fractievoorzitter  Astrid  Bannink  hier  laat  zien. Of tijdens schorsingen werken aan de fractiediscipline door partijbonzen. 

Uit protest dat ze niet met een foto op onze website geplaatst wil worden houdt ze hier in een openbare raadsvergadering haar “balkje” voor haar ogen.
Tijdens de laatst raadsvergadering moest wethouder/partijbons Anja Henisch, tijdens schorsingen, alle zeilen bij zetten om de fractiediscipline bij de 6 LPG raadsleden in stand te houden. Sommigen zijn niet onder de indruk lijkt het!!!

Daarom wil Keerpunt 2010 dat de Onzin die de LPG verspreidt over de voordelen van Zelfstandig Grave stopt. Onze  steeds legere portemonnee en het isoleren van de rest van het Land van Cuijk zijn forse tekenen aan de wand en keiharde argumenten om een einde te maken aan de “wurggreep” van de LPG raadsleden/wethouders/achterban.

Het is fotograaf Ed van Alem prachtig gelukt om met zijn foto op de Gelderlander website de sfeer in een beeld te vangen van de helft van de LPG fractie. Het onderschrift luidde: bedrukte gezichten. Ik maakte er op Facebook van “Horen, Zien en Zwijgen”. Het ene raadslid had zijn handen voor de ogen. De tweede een hand voor zijn mond en de laatste had zijn handen in zijn schoot gelegd. Ook het onderschrift “Partijdiscipline in Beeld” kwam in me op.

Het laatste woord moet in de knock-out fase door de inwoners en bedrijven van Escharen, Gassel, Velp en de stad Grave gegeven worden.

Morgen kan er positieve geschiedenis geschreven worden en kunnen we later in maart onderdeel worden van de Grootste Gemeente van Noord-Brabant.

En dan nog dit: de Maas blijft ons steeds verbinden en wordt niet verlegd na zo’n ingrijpend besluit.

Zelfs het plaatsnaambord blijft!!  

En op facebook las ik net:

Waarom moet er 1 gemeentehuis komen?

Het samenwerkingsverband CGM, werkt al jaren in 3 gemeentes, gaat prima.

Ambtenaren werken daar op meerdere gemeentekantoren.

Kies 1 plek waar je de raadsvergadering houdt.

Grote bedrijven hebben ook meerdere vestigingen en de directie zit op een plek.

Nu zijn er allemaal vrij nieuwe gemeentehuizen,  laat het eerst maar eens even zo.

Jacques Leurs: En in Grave staat het pand van het BHIC in het Stadskantoor al jaren leeg. Dus er is zo maar een grote raadszaal te maken in het pand van de buren om maandelijks te kunnen vergaderen. Er hoeven dan geen hoge kosten gemaakt te worden om in de Stad Grave te vergaderen.

En Rob Slinkert kan nog volop mooie plaatjes blijven maken!! En Ben Martini kan trots blijven kijken naar het plaatsnaambord Grave, met als extra, een klein onderbordje Gemeente Land van Cuijk. Even wennen!!! Zijn vrees dat de Hampoort verplaatst wordt naar Cuijk is van harte ongegrond. En de Cloveniers, Harmonie enz. Krijgen er een uitdaging bij om hun toontje mee te spelen.

Als u op de tag Dossier samenwerking Land van Cuijk kunt u de lange “lijdensweg” die samenwerking heet terug lezen.

Tip voor Astrid om de burgers te wijzen op die mogelijkheid om snel geïnformeerd te zijn!!!

Hier vier van de vele berichten:

1. Recentelijk sprak Astrid Bannink zich nog zo uit over het CDA.

2. Op 24 juli 2017 schreef de ARENA al over de Graafse bestuurlijke toekomst. Procesbegeleider geeft toekomstadvies.

3. Gemeenteraden Land van Cuijk stemmen in met het Graafse initiatief van het Graafs Manifest.

4. Inbreng van de burger is essentieel voor lokale politiek volgens Peter Hendriks die fractievoorzitter van de VVD is.

1. Recentelijk sprak Astrid Bannink zich nog zo uit over het CDA:

”Door de houding van het CDA kunnen wij niet anders dan besluiten dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan en dat bestuurlijke samenwerking met het CDA niet meer mogelijk is.”

Jacques Leurs: In het openbaar heeft de LPG deze geschreven woorden nergens in het openbaar ingetrokken. Ik moet aldoor denken aan het gezegde:

Ze deden een plas en alles bleef zoals het was”.

2. Op 24 juli 2017 schreef de ARENA al over de Graafs toekomst:

Toekomstadvies van procesbegeleider

Peter van der Velden

‘In 2023 één nieuwe gemeente Land van Cuijk’

24-7-2017 om 16:09 Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LAND VAN CUIJK – Nu doorpakken, dat is het advies van procesbegeleider Peter van der Velden in zijn onderzoek naar de toekomst van de vijf gemeenten Grave, Mill & St. Hubert, Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis. “Sla vanuit kracht en eigen verantwoordelijkheid de handen ineen en geef samen vorm en inhoud aan een krachtige gemeente Land van Cuijk”, staat te lezen in zijn aanbevelingsbrief van vrijdag 21 juli. “Gebruik het momentum dat u als gemeenteraaden samen hebt gecreëerd om nu door te pakken.” Het uitgangspunt is één nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2023.

Procesbegeleider Peter van der Velden adviseert om nu door te pakken.
Van der Velden heeft twee opties bekeken waarvan allebei het uiteindelijke doel één nieuwe gemeente is. Het scenario ‘Stip op de horizon’ stelt een definitief besluit uit tot september 2020. Dit geniet niet zijn voorkeur, omdat de vijf gemeenteraden dan een omweg bewandelen. Het is volgens de adviseur dan nog maar de vraag of dit leidt tot het beoogde resultaat. Daarnaast zorgt het voor veel bestuurlijke en ambtelijke drukte.
Daarom stelt Van der Velden voor verder te gaan met het scenario ‘Nu doorpakken’ en het gecreëerde momentum te gebruiken. Hij acht een herindeling voor het Land van Cuijk van cruciaal belang. “Het zijn veerkrachtige gemeenschappen met elk een eigen karaker en eigen wensen en ideeën”, vindt hij. “Deze enorme kracht moet u koesteren. De betrokkenheid is groot. Een nieuwe gemeente biedt de gelegenheid om kernen-democratie samen met de inwoners vorm te geven. Het is mijn nadrukkelijke advies om hier zeer stevig op in te zetten.”
Vervolgstappen
Het onderzoeksrapport wordt woensdag 30 augustus toegelicht tijdens een gezamenlijke raadsconferentie. Begin september volgt de definitieve eindrapportage. Daarna zijn de raden van Grave, Mill & St. Hubert, Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis aan zet. De besluitvorming over de toekomst van deze vijf gemeentes vindt gelijktijdig plaats op woensdag 20 september.

3. Gemeenteraden Land van Cuijk stemmen in met Graafs Manifest.

Gemeenteraden Land van Cuijk stemmen in met Graafs Manifest

SAMENWERKING (62)
De raden van de gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis) hebben ingestemd met het Graafs Manifest. De instemming was in alle gemeenteraden unaniem.
Dit betekent dat de Land van Cuijkse gemeenten gezamenlijk inzetten op het versterken van de onderlinge strategische en ambtelijke samenwerking.De colleges van burgemeester en wethouders krijgen nu de opdracht om een plan van aanpak te maken om vorm te geven aan de samenwerking. Het samenwerkingsproces zal worden gestuurd door een regieteam, dat door de gemeenteraden wordt ingesteld.

Het Graafs Manifest is het resultaat van de raadsconferentie over samenwerken in het Land van Cuijk op 10 juni jl. te Grave. In 2012 zal er een tweede raadsconferentie worden georganiseerd, waarin het plan van aanpak zal worden besproken.

4. In 2008 plaatste ik dit bericht op de website

van het CDA waarvan ik toen webmaster van

was. Vanaf die tijd zijn alle berichten nog

terug te vinden op datum, tag onderwerp en

via het zoekscherm.

Inbreng van de burger is essentieel voor

lokale politiek; Peter Hendriks,

fractievoorzitter VVD

Inbreng van de burger blijft essentieel voor lokale politiek Er wordt veel geklaagd over de lokale politiek, maar ook de burger heeft altijd de mo­gelijkheid om eraan deel te nemen. Is de gemeentelijke politiek in de verdrukking? Onze lokale krant staat immers vol met klachten van burgers enerzijds en met klachten van wethouders en raadsleden anderzijds. Wat gaat er dan zo verschrikkelijk verkeerd en waarom lukt het niet deze proble­men op te lossen? Raadslid Maar­tenWiggers de Vries uit Boxmeer klaagt er over dat de politiek al­daar niet open is, niet transparant en voorbijgaat aan de belangen van de burgers. De eerste vraag die dan in je op­komt is: heeft de heer Wiggers de Vries dan wel voldoende zetels in de Boxmeerse raad en voldoende draagkracht in de coalitie, om zo­veel mogelijk neuzen zijn kant op te laten staan? Democratie bete­kent nou eenmaal dat besluiten worden uitgevoerd waar een meer­derheid voor is. Een andere stem uit Boxmeer: ‘Ik heb er intens veel verdriet van. We hebben veel gesprekken gehad met gemeente en projectontwikke­laar. Ze luisteren, maar vervolgens wordt er niets mee gedaan’. Vol­gens burgers worden er kennelijk vaak verkeerde beslissingen geno­men of juist geen beslissingen. Doen die wethouders en raadsle­den dan niet hun best? Natuurlijk wel, eenieder in de lokale politiek waakt er wel voor alleen voor zijn eigen belang op te komen. Stellen de burgers dan te hoge eisen, na­tuurlijk niet. Waarom worden ze het dan niet eens?

Politieke partijen in de gemeenten krijgen het steeds moeilijker kandi­daten te vinden voor de gemeente­raad. De burger heeft te weinig tijd, de procedures zijn ingewik­keld, pakken papier moeten door­geworsteld worden om een objec­tieve (!) mening te kunnen vor­men. En dan blijkt plotsklaps dat de andere raadsleden er toch an­ders over denken, helaas. ‘Het is geen biljartvereniging die gemeen­teraad’ schreef Peter Schilte on­langs in het lezerspanel nadat in Sint Anthonis en Boxmeer raadsle­den ermee stopten wegens ‘te druk’. En dan moeten raadsleden ook nog verstand hebben van ruimtelijke ontwikkeling, sociale zaken, recreatie en toerisme. Enkele jaren geleden werd onder leiding van prof. Elzinga in Neder­land het dualisme ingevoerd. Ont­vlechting van raad en college. De raad bestuurt op hoofdlijnen, stelt kaders en controleert. Het college voert uit. Maar bij die uitvoering komt het college allerlei obstakels tegen. Geld, bestemmingsplannen, veran­derende marktomstandigheden, kredietcrisis! ‘Gij zult uitvoeren’ roepen de raadsleden. En dan komt het zoals gewoonlijk weer op communiceren aan. Plannen lo­pen uit of lijken onhaalbaar en ie­dereen moet op zoek naar het compromis. En voor het raadslid hangt levensgroot boven zijn/ haar bedje: ‘Hoe leg ik het mijn kiezers uit?’ Als we dit dan allemaal weten, hoe komen we dan toch een keer dichter bij elkaar? Ten eerste kun­nen we stellen dat informatie enburgerparticipatie essentieel is. En dan bedoelen we ook echt partici­patie. En dat is uiteraard wat an­ders dan alleen maar je mening ventileren, want het is ook luiste­ren naar een ander en eventueel je eigen idee bijstellen. Dualisme betekent ook, politiek bedrijven dichter bij de burger. Dat kan, elke politieke partij houdt regelmatig openbaar fractie­overleg waar u uw mening kunt la­ten horen. Pas als het echt span­nend wordt echter, laat men vaak van zich horen. ‘Maar moet ik dan naar al die ver­gaderingen?’ Dat hoeft niet, je kunt ook zeggen: ‘Ik heb Jantje en Marietje voor vier jaar in de ge­meenteraad gekozen en ik reken bij de volgende verkiezingen wel af!’ Zo ongeveer naar het boek van Herman Finkers dat hij wil schrij­ven, maar er nooit komt, met de prachtige titel Je moet je niet met po­litiek bemoeien.

Het is goed dat de gemeenteraad een afspiegeling is van de bevol­king. Dus niet alleen hoog opgelei­den in de raad of alleen beginnen­de studenten. Probleem is dat het dualisme én het verschuiven van veel uitvoerende taken vanuit Den Haag naar de gemeenten het ge­meenteraadswerk veel ingewikkel­der heeft gemaakt. Veel initiatie­ven moeten door de raadsleden ge­nomen worden, opgeschreven en ‘verkocht’ aan de overige raadsle­den in eerste instantie en vervol­gens aan het college. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Hebben wij dan de kant en klare oplossing? Helaas niet, maar toch proberen we een kleine bijdrage te leveren. Inspreken, participeren, meedenken is een groot goed in de lokale democratie, maar er moet meer ruimte zijn voor de me­ning van een ander. Dan kun je nog op zoek naar ge­lijkgestemden, maar op enig mo­ment zul je mee moeten in de me­ning van anderen! Dat is namelijk democratie.

Peter Hendriks is fractievoorzitter van de Graafse VVD.

Bron: de Gelderlander

Mijn reactie: om de burgers erbij te betrekken vind ik de volksvertegenwoordigende rol het belangrijkste en daarom is er deze website en www.cdagrave.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: