Ben Litjens maakt zijn rentree in de raadszaal. Wordt hij de Man of The Match?

GraverMaat: In IBabs staat deze brief van Ben bij de stukken van de raadsvergadering. Vandaag las ik deze brief.

Op vrijdag 14 februari is deze brief verstuurd.

Voor de derde keer wordt er gestemd over twee moties om een burgerpeiling te houden. Na vanavond weten we of Grave nog snel een burgerpeiling krijgt of dat we pas in mei een burgerpeiling krijgen met het predicaat “MOSTERD NA DE MAALTIJD”.

Na deze brief van Ben kunt u beide moties lezen:

Aan de Voorzitter van de gemeenteraad van Grave
de heer A.M.H. Roolvink
Arnoud van Gelderweg 71
5361 CV Grave

Escharen, 14 februari 2020

Onderwerp: aanwezigheid gemeenteraad op 18 februari 2020

Edelachtbare voorzitter, geachte gemeenteraad,
Hierbij bericht ik u dat ik momenteel goede vorderingen maak in mijn ziekteherstel.
Als deze ontwikkeling zich voortzet dan zal ik a.s. dinsdag 18 februari 2020 de geplande raadsvergadering bijwonen.
Ik verzoek u het agendapunt over het houden van een referendum/raadpleging in het begin vande vergadering te agenderen, omdat ik niet weet of ik de gehele vergadering uit
gezondheidsoverwegingen kan bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Ben Litjens,
fractievoorzitter van Keerpunt 2010

Twee moties voor een burgerpeiling:

Motie van LPG en VVD

Raadsvergadering
Agendapunt
Titel motie

30 januari 2020

Inwonersraadpleging bestuurlijke toekomst gemeente Grave
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 30 januari 2020,
Overwegende dat:

 • In het bestuursakkoord is afgesproken om uiterlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de inwoners van Grave te raadplegen over de bestuurlijke toekomst.
 • In de motie “mogelijke zienswijze herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis” die in de raadsvergadering van 5-11-2019 is aangenomen door 11 van de 15 raadsleden het voornemen van een inwonersraadpleging reeds kenbaar is gemaakt.
 • Het belangrijk is de inwoners goed te kunnen informeren over de effecten/consequenties van behoud van zelfstandigheid dan wel een eventuele herindeling tot één gemeente Land van Cuijk.

Zijn wij voornemens:

 • In mei een inwonersraadpleging te houden, waarbij de voorwaarden voor een eerlijk en democratischproces zoveel als mogelijk zijn geborgd, zodat alle kiesgerechtigde inwoners de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.
 • Als initiatief nemende fractie de uitslag van de inwonersraadpleging over te nemen, mits de opkomst
  40% of hoger is. Bij een opkomst lager dan 40% zullen wij de uitslag van de inwonersraadpleging in ons oordeel afwegen.

Draagt het college op:

 1. Om in contact te treden met de stuurgroep Land van Cuijk i.o. om te verzoeken of zij bereid zijn, indien n.a.v. de inwonersraadpleging in mei de raad besluit om aan te sluiten bij de herindeling in het Land van Cuijk, een nieuw herindelingsontwerp op te stellen en daarbij te accepteren dat de nieuwe datum van de herindeling 01-01-2023 wordt. Als dat niet mogelijk is, blijft het uitgangspunt van de LPG en VVD om de peiling op 14 mei te houden.
 2. Op 14 mei 2020 een inwonersraadpleging te organiseren, waarbij de volgende twee opties m.b.t. de
  bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave aan de kiesgerechtigde inwoners voorgelegd worden:                             ᴏ Het behoud van de zelfstandige gemeente Grave.
  ᴏ Samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert.
 3. Voor wat betreft de procedure ter voorbereiding, stemming en vaststelling van de bekendmaking van de uitslag van de inwonersraadpleging zoveel als mogelijk de Kieswet wordt gevolgd.
 4. Een communicatieplan voor de inwonersraadpleging op te stellen en in samenspraak met de fractievoorzitters vast te stellen.
 5. Deze inwonersraadpleging zodanig te organiseren, dat de uitslag van deze raadpleging in een extraraadsvergadering op 19 mei 2020 besproken kan worden.
 6. De post onvoorzien te gebruiken voor de dekking van de kosten van de inwonersraadpleging.

En gaat over tot de orde van de dag

Motie van VPGrave, D’66 en Liberaal Land van Cuijk

Titel motie

Inwonersraadpleging op 18 maart in verband met mogelijke herindeling.

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 30 januari 2020,

Overwegende dat:

 • De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis reeds besloten hebben tot herindeling naar één gemeente Land van Cuijk.
 • De inwonersraadpleging, die de gemeente Mill en Sint Hubert aan haar inwoners heeft voorgelegd,heeft uitgewezen dat 75% van de uitgebrachte stemmen aldaar vóór aansluiting bij de herindeling gemeente Land van Cuijk is, en dat deze gemeente vandaag (30 januari 2020) naar aanleiding van deze uitkomst een definitieve beslissing neemt over aansluiting.
 • Ingeval de gemeente Mill en Sint Hubert naar aanleiding van de uitkomst van de inwonersraadpleging beslist om aan te sluiten bij de herindeling, de gemeente Grave zowel bestuurlijk als met de ambtelijke organisatie alleen komt te staan; de dienstverlening aan de inwoners komt dan in het
  geding.
 • Het van belang is dat ook de inwoners van de gemeente Grave hun stem kunnen laten horen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over al dan niet aansluiten bij de herindeling naar één gemeente Land van Cuijk.
 • Het eveneens van belang is dat – mocht de uitkomst van de raadpleging betekenen dat ook Grave bij de herindeling gaat aansluiten – we zo vroeg als mogelijk aanschuiven bij de gesprekken over het
  herindelingsontwerp en het herindelingsadvies, die beide door de provincie en door het ministerie goedgekeurd moeten worden, om de belangen van Grave en haar inwoners optimaal te behartigen.
 • Daarbij de cruciale einddatum 26 maart is, omdat dan de betrokken gemeenteraden besluiten over het herindelingsontwerp. Besluitvorming naar aanleiding van de uitkomst van de raadpleging moet bij voorkeur voor deze datum plaatsvinden.

Draagt het college op:

 • Een inwonersraadpleging op 18 maart 2020 te organiseren, waarbij zoveel als mogelijk de Kieswet wordt gevolgd.
 • De volgende twee opties m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave aan de kiesgerechtigde inwoners voor te leggen:
  ᴏ Vóór herindeling en aansluiting bij één gemeente Land van Cuijk.
  ᴏ Tégen herindeling, dus vóór behoud van een zelfstandige gemeente Grave.
 • Een communicatieplan voor de inwonersraadpleging op te stellen en in samenspraak met de fractievoorzitters vast te stellen.
 • Een raadsvoorstel voor te bereiden met daarin de uitslag van de inwonersraadpleging verwerkt vooreen extra raadsvergadering op 19 maart, waarbij de raad een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave wordt voorgelegd.
 • De post onvoorzien te gebruiken voor de dekking van de kosten van de inwonersraadpleging.
 • De overige vier gemeenten in het Land van Cuijk voor 1 februari op de hoogte te brengen van deze motie.
 • De stuurgroep Land van Cuijk i.o. te verzoeken om het herindelingsontwerp inclusief Grave op te
  stellen, rekening houdend met bovenstaand beschreven proces.

En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: