Leo de Vreede: Graafse raad blijft verstoppertje spelen.

GraverMaat: Onze Graafse Meedenker schreef onderstaande reactie:

Inleiding en aanloop

En weer heeft de gemeenteraad van Grave op 18 februari geen antwoord gegeven op de vraag of Grave meedoet aan de herindeling in het Land van Cuijk waarbij de vijf gemeenten worden samengevoegd tot één gemeente Land van Cuijk.

De discussie in de raad ging daar ook niet over. Hoe de fracties daarover denken is al lang bekend. Uit de vorige vergadering, waar de stemmen staakten, resteerde nog één voorstel en twee moties.

Over het voorstel dat inhield dat Grave aan de fusie zou meedoen werd niets meer gezegd.

Bleven over de motie van VPGrave, D66 en LlvC-Grave gesteund door het CDA om op 14 maart een volksraadpleging te houden en de motie van LPG en VVD om die volksraadpleging op 14 mei te houden.

De vergadering van 18 februari.

Door Keerpunt 2010 werd daar nog een nieuwe motie aan toegevoegd. Die gaf ook 14 mei als datum voor de inwonersraadpleging maar was in zijn omschrijving van de raadpleging veel dwingender.

Zelfs zo dwingend dat deskundigen in de Gelderlander al aangaven dat dit een slechte opiniepeiling zou zijn.

LPG gaf in het begin van de bespreking te kennen dat men de motie van Keerpunt 2010 zou overnemen en de eigen motie zou intrekken.

De VVD volgde getrouw.

Tot stomme verbazing van bijna iedereen namen D66,VPGRave en LlvC-Grave deze motie toen over. Er waren nu dus 2 moties met de opdracht aan het college om op 14 mei een opiniepeiling te houden! Zoek de 10 verschillen. Nou die waren er niet en toch was het verschil groot genoeg om van belang te zijn.

Om uit de verwarring te komen de mogelijkheden op een rijtje.

  1. Het voorstel om net als Mill alsnog aan te sluiten. In dit geval zou Grave gewoon met de vier anderen mee kunnen doen. De procedure die in oktober vorig jaar met drie gemeenten is begonnen wordt op 23 maart, en nu met Mill erbij, opnieuw gestart. Er volgt dan een periode, die op 21 mei 2020 eindigt, dat een zienswijze kan worden ingediend.
    Dit voorstel werd zonder omhaal met 8 tegen zeven verworpen.
  2. De motie van de oppositie om op 14 mei een opiniepeiling te houden. In de motie was ook vastgelegd dat Grave net als in aanpak 1. nu zou besluiten aan de herindeling mee te doen, maar op grond van de opiniepeiling zich via het indienen van een zienswijze alsnog zou kunnen terugtrekken. Daartoe zou de raad nog net op tijd kunnen beslissen. De organisatie van de opiniepeiling werd vooralsnog aan het college overgelaten Deze motie werd na over en weer verwijten te hebben uitgewisseld met dezelfde stemverhouding verworpen.
  3. De motie oorspronkelijke van LPG en overgenomen door D66. Volgens deze motie zou Grave zich nu nog niet aanmelden maar wachten op het nieuwe herindelingsplan. Op basis van de volksraadpleging op 14 mei zou de raad dan kunnen besluiten via een zienswijze alsnog kunnen proberen aan de fusie mee te doen. Daarvoor waren op 30 januari nog 2 opties. Allereerst zouden de nu vier gemeenten kunnen besluiten de procedure nog een keer opnieuw te starten. Het gevolg zou echter zijn dat de ingangsdatum een jaar zou opschuiven. Inmiddels is bekend dat de fusiegemeenten daar natuurlijk geen zin in hebben. De tweede optie was dat op basis van de zienswijze van de gemeente Grave (en misschien gesteund door de zienswijze van de provincie) de minister zou besluiten Grave alsnog toe te voegen. De minister heeft die bevoegdheid, maar de kans dat daarvan gebruik wordt gemaakt is nagenoeg nul. Dat was via ambtelijke informatie op 30 januari al bekend. Vanuit de tweede kamer is mij bevestigd dat de minister op dit terrein geen spijtoptanten accepteert (deze formulering is mijn verkorte weergave van de duidelijke informDe organisatie van de opiniepeiling werd ook hier aan het college overgelaten. Ook deze motie werd in de bekende verhouding verworpen.
  4. De motie van Keerpunt 2010. Het verschil met de vorige motie was dat de wijze waarop de opiniepeiling zou moeten worden gehouden veel strakker was omschreven. En juist die omschrijving was volgens de oppositie aanleiding om deze motie als een erger kwaad te beschouwen dan de oorspronkelijke LPG-VVD versie. Vandaar dat de motie van LPG-VVD werd overgenomen.

Het zal niemand nu nog verbazen dat deze motie wel met een minimale meerderheid werd aangenomen.

Vraag aan LPG en VVD.

De vraag waar de Graafse raad nog steeds een antwoord had moeten geven maar dat weer niet heeft gedaan is: “doet de gemeente Grave mee aan de herindeling in het Land van Cuijk”.

Van het college was daarover, in tegenstelling met de andere gemeenten, geen voorstel te verwachten.

Logisch dat de voorstanders van aansluiten met een initiatiefvoorstel daarvoor zijn gekomen. Een omgekeerd voorstel was van LPG en VVD te verwachten. Het was er niet.

De vraag luidt dus:

WAAROM HEBBEN LPG EN VVD GEEN VOORSTEL INGEDIEND OM TE BESLUITEN ZELFSTANDIG TE BLIJVEN?

Het voor de hand liggend antwoord is natuurlijk: “Wij willen de inwoners laten meebeslissen”.

Mijn repliek daarop is dan natuurlijk waarom heeft u dat dan niet eerder gedaan door de bevolking bij het proces betrekken. U heeft daar bijna 2 jaar de tijd voor gehad zonder enige actie. U stelt regelmatig dat u wilt besluiten wat het beste is voor de inwoners.

Dat is iets anders dan “wat de inwoners willen”. U heeft al lang een mening over hetgeen het beste is. Volgens u is dat zelfstandig blijven. U heeft daar argumenten voor. De financiële positie van de gemeente speelt daarbij een belangrijke rol.

Uw stelling dat Grave financieel gezond is, is van diverse zijden en op diverse plaatsen en tijden, tot in het spreekrecht van 18 februari, weerlegd.

Zoals gebruikelijk bent u de discussie over dat onderwerp niet aangegaan, maar negeert u de inbreng uit de bevolking die u niet aanstaat.

Ik verwacht dan ook nu geen antwoord op mijn vraag. Ik zie er maar één. U bent er zelf niet van overtuigd dat zelfstandig blijven het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave en durft dus de verantwoording om de knoop door te hakken niet aan.

Gezien de achtergrond van enkele van uw fractieleden is dat begrijpelijk. U bent wel aangesteld om een beslissing te nemen. U durft niet en wil zich achter de bevolking verschuilen en ziet wel wat er van komt.

De verantwoording voor de opiniepeiling legt u bij het college onder voorwaarden die niet fatsoenlijk uitvoerbaar zijn, maar dat wordt een ander verhaal,nadat het college heeft gereageerd.

En nu?

Ophouden met verstoppertje spelen!
De Graafse raad moet voor half maart zelf de keuze maken: meedoen met de fusie of niet. Als dat niet gebeurt is de rest zinloos tenzij men echt in wonderen gelooft.
Er is nog net tijd voor de fracties hun achterban te raadplegen. Zeker de VVD-leden, maar ook veel LPG-stemmers zullen dit op prijs stellen.
Er zal wel iemand initiatief moeten nemen. Voor een burgerinitiatief is het te laat en bovendien is het onderwerp daarvoor volgens mij uitgesloten, anders had ik het wel eerder gedaan. Ook ik heb er een hekel aan om aan een dood paard te trekken zoals het organiseren van een opiniepeiling op 14 mei en daaraan nog zo’n € 25.000 te besteden.

Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: