GVV kantine wordt geen wijkaccommodatie.

GraverMaat: In een nieuwe raadsinformatiebrief wordt medegedeeld dat de GVV’57 kantine niet hergebruikt kan worden als wijkaccommodatie als het Kranenhof Sportpark gereed is.

Raadsinformatiebrief Zienswijze burgerinitiatief Behoud GVV kantine en evenementenveld.

Verantwoordelijk wethouder: A.M. Henisch-Hulsman; Sociaal Domein

Aanleiding

De voetbalverenigingen GVV ’57, Estria en SCV ’58 fuseren en betrekken in 2021 hun nieuwe accommodatie op sportpark Kranenhof. De huidige accommodatie van GVV ’57 komt tegelijkertijd
beschikbaar voor de gemeente Grave.

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2019 is het
burgerinitiatief ‘Behoud GVV kantine en evenementenveld’ ingediend, waarna Uw Raad op 10 december 2019 heeft besloten dit burgerinitiatief in behandeling te nemen. Op basis van de Verordening Burgerinitiatief gemeente Grave wordt het college in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op het burgerinitiatief kenbaar te maken.

Via deze Raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over deze
zienswijze.

Inhoud

Na uitvoerige overwegingen is het college tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk is de kantine van GVV’57 ’57, na het vertrek van deze voetbalvereniging naar sportpark Kranenhof, te hergebruiken als wijkaccommodatie voor Grave-west. Navolgende argumenten ondersteunen dit standpunt:

Accommodatiebeleid gemeente Grave.

Op 2 juli 2009 heeft uw Raad, vanwege de nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum in Catharinahof, besloten tot centralisatie en herplaatsing van de sociaal-culturele voorzieningen vanuit de toenmalige wijkaccommodaties, waaronder de Westhoek.

Op 12 oktober 2010 is vervolgens de Kadernota Beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties vastgesteld. Hierin staat vermeld dat wijkoverstijgende activiteiten plaats kunnen vinden in het nieuwe MFC Catharinahof en kleinschalige wijkgebonden activiteiten in een sportkantine of een (brede) school.

In de exploitatie-overeenkomst m.b.t. het MFC in Catharinahof is daarom expliciet aangegeven dat de gemeente Grave het gebruik van deze accommodatie waar mogelijk stimuleert. Het realiseren van een wijkcentrum  in de kantine van voetbalvereniging GVV ’57 staat hier haaks op en zou mogelijk kunnen leiden tot een schadeclaim van BrabantZorg.

In 2016 heeft de gemeente Grave bovendien geïnvesteerd in de Brede School West, doelbewust ook zodat hier, in goed overleg én samenwerking met het schoolbestuur, wijkgerichte activiteiten kunnen plaatsvinden.

Na een goede start hebben er in 2019 enige incidenten plaatsgevonden rondom de invulling van die wijkactiviteiten, waarna het schoolbestuur standpunt heeft ingenomen alleen nog school-gerelateerde activiteiten toe te laten. Wij zijn met het schoolbestuur in gesprek met als doelstelling uit deze impasse te geraken.

Tot slot beschikken ook de Jeu de Boules vereniging Grave Superieur en tennisvereniging THOS over een kantine waar sommige wijkactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Naast positieve reclame voor betreffende sportverenigingen betekent dit veelal ook een welkome inkomstenbron. Culturele activiteiten, zoals het wekelijks oefenen van een zangkoor of muziekvereniging dienen, conform het vastgestelde beleid, in
Catharinahof plaats te vinden.

Kantine GVV ’57 en herontwikkeling sportpark GVV ‘57.

De kantine van GVV ’57 is ± 50 jaar oud en bouwkundig en onderhoud technisch in verouderde staat. Gelet op de aanstaande verplaatsing heeft het bestuur van GVV ’57 de laatste jaren zoveel mogelijk op onderhoudskosten bespaard en slechts calamiteitenonderhoud uitgevoerd. Wanneer deze accommodatie
als wijkcentrum wordt ingericht en opgeknapt zal dit ongetwijfeld een forse kostenpost met zich meebrengen. Daarbij verwachten wij niet dat deze wijkaccommodatie zonder structurele gemeentelijke
subsidie kan bestaan, hetgeen wel ons beleid is.

Het sportcomplex van GVV ’57 is daarnaast bijna 3 ha groot. Bij handhaving van de kantine van GVV ’57 en ombouw c.q. renovatie tot een wijkcentrum met ± 25.000 m2 groen/grasveld gaat niet alleen dat deel van de locatie verloren, maar dit beperkt ook de ontwikkelmogelijkheden van de rest van het terrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: