Thos bestuurders vragen aan raadsleden om mee te werken aan een oplossing voor urgent probleem.

GraverMaat: Na het lezen van de boze brief van de Thos bestuurders heeft onze fractievoorzitter Ben Litjens contact gezocht met deze bestuurders om zich een beeld van de ontstane situatie te maken.

In het verleden had hij meermaals contact gehad met het bestuur.

Ben nam telefonisch contact op met burgemeester Roolvink.

Onze burgemeester zal deze brief morgen inbrengen in het          B & W overleg.

Hij zal mede zorgdragen voor een voorspoedige oplossing zegde hij Ben Toe.

Eerst plaats ik het recentelijke B & W besluit.

Financieringsaanvraag ter verduurzaming van de accommodatie van tennisvereniging Thos.

Samenvattend ambtelijk advies:
Tennisvereniging Thos wil haar accommodatie verduurzamen.

Enerzijds zal de aanschaf van materialen (zie kostenbeschrijving) verlopen middels een BOSA subsidie van € 29.590,- en anderzijds is men voornemens om een lening van € 55.000,- aan te
vragen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

Omdat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) volledig garant staat voor de 15-jarige lening, hoeft gemeente Grave alleen
achterborgstelling te verlenen (besluit 1). Dit betekent dat de gemeente indirect garant staat en in actie komt zodra Stichting
Waarborgfonds Sport (SWS) niet aan haar verplichtingen m.b.t. de garantstelling kan voldoen.

Besluit college: 

1. In te stemmen met het verlenen van achterborgstelling door de gemeente Grave ten behoeve van de financieringsaanvraag die tennisvereniging Thos bij de Nederlandse Waterschapsbank heeft ingediend, waarna deze borgstelling vervolgens door de gemeente wordt doorgelegd naar Stichting Waarborgfonds Sport.

2. Zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te stellen ten behoeve van geldgeefster voor de juiste nakoming van de
verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van tennisvereniging Thos danwel haar rechtsop­volgster onder
algemene titel, uit hoofde van de onderhavige overeenkomst van geldlening te vorderen heeft of zal hebben. Indien er
voorwaarden worden gesteld aan de garantie zullen deze geen afbreuk doen aan de garantie die de gemeente Grave aan
de Nederlandse Waterschapsbank afgeeft.

3. Te ondertekenen de onderhavige leningsovereenkomst, waarin een borgtochtverklaring door de gemeente Grave afgelegd
wordt.

Beste fractievoorzitters,

Tussen 9 februari en 13 september 2019 hebben wij van bijna alle fracties schriftelijk en mondeling steun ondervonden bij de duurzaamheidsplannen van Thos.

Na 7 maand trekken en duwen hebben beide verantwoordelijke wethouders in de raadsvergadering van 16 september voor het specifieke geval van Thos hun steun toegezegd een oplossing te zoeken voor een duurzaamheidslening op korte termijn.

Een regeling voor alle sportclubs in Grave, de duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, te verstrekken was nu niet mogelijk!

Vandaag, 2 december om 18.00 uur hebben we nog geen duurzaamheidslening (via de NWB) en moeten concluderen dat het de beide wethouders en de gehele gemeentelijke organisatie kennelijk niet lukt Thos van dienst te zijn, de afspraken na te komen, of de simpele voorwaardentekst van de NWB over te nemen en bij het kruisje te tekenen.

Het is de gemeente die, begin oktober,  de Nederlandse Waterschapsbank ( NWB) als oplossing voor Thos voorstelt, de rente voor deze de duurzaamheidslening bedraagt 0,95 % die in 15 jaar afgelost moet worden.

De specifieke voorwaarden waaronder deze lening wordt gegeven, worden op 7 oktober j.l. aan de gemeente verstrekt.

Thos heeft vooraf een omgevingsvergunning aangevraagd, ( half oktober verleend) en de garantstelling via de Stichting Waarborgfonds aangevraagd.(deze is 7 november verleend).

Dan moet er alleen nog een garantsteling via de gemeente geregeld worden waarvan de voorwaarden immers al op 7 oktober bekend waren.

Hoe moet dat: De gevraagde tekst van de NWB overnemen en als verantwoordelijke bestuurders/ambtenaren tekenen bij het kruisje.

Je geeft dit document aan Thos en wij dragen zorg dat we de lening daadwerkelijk krijgen. (wij kunnen dit als Thos, tot op heden,  met alle voorliggende brieven, telefoontjes, mailverkeer , Appjes en verstrekte bewijsstukken niet regelen)

Wij mogen u, fractievoorzitters,  bijna allemaal om hulp vragen, dat is in het verleden toegezegd.

Wij zijn als Thos ten einde raad, wie van u gaat ons helpen?

Onze deadline ligt op 14 december, dan moet er achtereenvolgens een correcte garantstelling zijn, de te verstrekken leningsovereenkomt door de NWB aangeleverd worden, vervolgens moet deze leningsovereenkomst mede door de gemeente ondertekend worden, de stortingsdatum van de NWB moet overeenkomstig vastgesteld worden en Thos moet op 14 december aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

U als gemeenteraad controleert bestuur en ambtenaren!

Kunt u aan een zeer spoedige oplossing van ons bijzonder urgente probleem een bijdrage leveren?

Namens Thos,

Gerard Ophuis, voorzitter   Jan ten Broeke, voorzitter baancommissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: