Ben Litjens stelt vragen en neemt deel aan Commissievergadering Inwoners en Bestuur.

GraverMaat: Ben stelde schriftelijke vragen over de voorbereiding van de bouw op het Sportpark Kranenhof.

In de commissie vergadering werden verschillende onderwerpen behandeld ter voorbereiding van de raadsvergadering. 

Schriftelijke actuele vragen van Ben Litjens aan het college:

Voortgang project sportpark Kranenhof.

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de voorbereiding van de bouw op het Sportpark Kranenhof in de vertraging is gekomen.

Kan het College nog voor de komende raadsvergadering op 10 december 2019 bevestigen, dat de voorbereiding van de bouw op het sportpark Kranenhof inderdaad stilligt of ernstige vertraging heeft opgelopen en zo ja, wat dit betekent voor het project?

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de Commissie vergadering Inwoners en bestuur op dinsdag 3 december 2019

Agendapunt 6: Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Ik heb met veel interesse kennisgenomen van dit beleidsplan.

Daarbij constateer ik dat niet specifiek is gekeken naar de grote veiligheidsrisico’s, die in de gemeente Grave aan de orde zijn.

In mijn ogen zijn de volgende grote veiligheidsrisico’s in Grave aanwezig: 1.brand in de Graafse binnenstad; 2. bosbranden in het buitengebied; 3.ongevallen op wegen en specifiek op de 2 provinciale wegen (vervoer gevaarlijke stoffen als bijzonder aandachtspunt door de kom van Grave);

Dit alles zijn taken van de kolom Brandweer.

De Veiligheidsregio kiest nu voor behoud en versterking van de vrijwilligers bij de brandweer. Dat steun ik uiteraard maar geef dan ons korps ook de mogelijkheden om hun taken binnen een goed personeelsbeleid en met goed materieel uit te kunnen oefenen.

In de komende periode wordt volgens dit beleidsplan de brandweerkazernes ingedeeld in hoofdvestigingen en nevenvestigingen.

Ik verzoek de gemeenteraad om reeds nu vast te stellen dat de brandweerkazerne Grave een hoofdvestiging blijft inclusief de terugkeer van de ladderwagen.

Voor de veiligheid moet Grave, gezien de veiligheidsrisico’s van Grave, beschikken over een uitstekende brandweermateriaal in hun eigen kazerne.

Welke Graafse politieke partij wil dit in de komende raadsvergadering de motie van Keerpunt 2010 ondersteunen?

De nieuwe gemeente Land van Boxmeer kunnen naar mijn mening ook met één hoofdvestiging volstaan, omdat dit past binnen één bestuurlijke autoriteit voor deze nieuwe gemeente.

Het hele beleidsplan steunt op het begrip “samenwerking” met de medische hulp via de kolom GHOR en de kolom “Bevolkingszorg”.

Dit streven ondersteun ik uiteraard.

Wat mij ook opviel is dat terrorismebestrijding specifiek wordt genoemd in het beleidsplan.

Vraag: “Zijn er aanwijzingen aanwezig dat het noodzakelijk is om ook in ons gebied hieraan specifiek aandacht te gaan besteden?

B-stuk

Agendapunt 7: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Grave 2020.

De gemeente Grave wil de bestaande verordening aanpassen door het maximaal toegestane aantal van 60 uren voor ambtelijke bijstand aan de fracties te wijzigen in een onbeperkt aantal uren. Dit kan uiteraard veel meer geld gaan kosten.

Persoonlijk ben ik voor iets totaal anders namelijk ik ben voor gehele intrekking van de bestaande Verordening en om geen nieuwe verordening meer vast te stellen.

Ambtelijke ondersteuning behoudens de ondersteuning van de griffier voor moties etc. is in Grave al jarenlang een volstrekt overbodige besteding van overheidsgeld.

De coalitiepartijen, die het College ondersteunen, zijn totaal ongevoelig voor argumenten van de oppositie. Ook al zijn deze argumenten met de best mogelijke ambtelijke ondersteuning tot stand gekomen.

Dit zo zijnde is in deze coalitieperiode geen enkel ambtelijk advies zinvol.

Dit College gaat gewoon door met zijn foutenfestival ondanks alle waarschuwingen.

Zo worden contracten gesloten, die op voorhand slecht in elkaar zitten.

Bij het project van de Drie Eenheid in Velp heb ik uitdrukkelijk gevraagd om een onafhankelijk oordeel van derden en na een goede ruggespraak met de gemeenteraad.

Al deze verstandige opmerkingen werden in de wind geslagen en zo zijn er heel wat voorbeelden te noemen.

Ik stem tegen het huidige voorstel.

B-stuk

Agendapunt 8: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening.

Keerpunt 2010 ondersteunt dit voorstel. Het voorstel bevat nadere regels voor drugsoverlast en andere meer aan deze tijd gebonden vormen van criminaliteit.

Dat de gemeente hiertegen regelend kan optreden  vind ik een goede zaak.

A-stuk

Agendapunt  9: Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.

Het plan ziet er prima uit maar ik weet werkelijk niet waar wij aan toe zijn.

Nergens wordt de behoefte gedefinieerd.

Er is rijksgeld beschikbaar maar als de hulpvraag toeneemt dan zou er een probleem kunnen gaan ontstaan.

Vragen:

Op welke wijze is gegarandeerd dat dit ambitieuze plan financieel niet kan ontsporen?

Om hoeveel jongeren gaat het?

Toelichting: De specificaties in dit voorstel hebben betrekking op alle 5 gemeenten in Oost-Brabant. Indelingen volgens het principe Land Van Groot Boxmeer zijn wat mij betreft nu verleden tijd.

Welke garantie heeft Grave dat zij niet moet bijpassen bij andere deelnemende gemeenten?

Toelichting: Enkele jaren geleden heeft Grave ruim € 400.000,- geschonken aan Boxmeer. Zo’n actie moet worden voorkomen. Ons rijksgeld moet ten goede komen aan onze jongeren.

Verder heb ik gelezen dat de huisartsenpraktijk Vos & van Aalen & Meulman meedoen bij een proefproject tot verbetering aan de hulp voor jongeren.

Dit ondersteun ik van harte.

Helaas zie ik ook dat in Cuijk geen enkele huisartsenpraktijk meedoet? Vraag: Kan de wethouder dat nader toelichten?

B-stuk

Agendapunt 10: beleidsnota 2019-2022 peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Keerpunt 2010 ondersteunt deze beleidsnota.

Keerpunt is het helemaal eens dat voor peuters en kleuters voorschoolse zorg zeer nuttig is. Laat kinderen met geen achterstand aan de lagere schooltijd beginnen.

Daartoe is ook de steun van de ouders nodig. Vergeet deze niet mee te nemen in het proces.  

Het is goed te lezen, dat de beschikbare middelen taakstellend zijn.

Vraag:

Op welke wijze denkt de wethouder binnen het taakstellend budget te blijven met zo’n ambitieuze doelstelling?

Denkt uw College met dit beleid taalachterstand bij de aanvang van de lagere schooltijd geheel te hebben weggewerkt?

A-stuk

 

Escharen, 3 december 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: