Inbreng van Ben Litjens in de raadsvergadering van 10 december.

GraverMaat: In deze raadsvergadering werd o.a. gesproken over: Burgerinitiatief behoud GVV kantine, zienswijze herindelingsontwerp CBA, plannen Veiligheidsregio. 

Agendapunt 7: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening

Akkoord met voorstel

Agendapunt 8: Beleidsnota 2019-2022 peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Akkoord met voorstel

Agendapunt 9: Burgerinitiatief behoud GVV  kantine en evenementen

Keerpunt 2010 is zeer tevreden dat dit burgerinitiatief aan de voorschriften voldoet.

Keerpunt 2010 kijkt uit naar de bevindingen van het College.

Keerpunt 2010 vindt dat bij het oordeel van het College ook de rapportage over het beleid ten aanzien van het nieuwe sportpark Kranenhof moet worden betrokken.

Continuïteit in argumentatie is belangrijk, omdat dit aan de vertrouwensbasis van het openbaar bestuur ten grondslag ligt.

Akkoord met dit voorstel.

Agendapunt 10: Concept-zienswijze herindelingsontwerp CBA

Wat een magere reactie. Met zo’n brief ga je echt geen potten breken.

Cuijk verbreekt de gemaakte afspraken, die gemaakt zijn bij de vorming van het CGM.

Ik mag toch aannemen dat het College weet, wat de consequenties zijn van de breuk.

En dat weet Cuijk ook.

Ik zou zeggen: “Stuur Cuijk een nota met een uiterste betaaldatum voordat de fusie daadwerkelijk een feit is”. Tegen betaling in termijnen heb ik geen bezwaar.

Bij weigering overgaan tot beslaglegging en de deurwaarder. Zo gaat de overheid zelf wel om met burgers, die iets te betalen hebben aan de gemeente. Op die manier voel je het beste, wat de gevolgen zijn van je besluiten.

Het personeel moet nu reeds weten waar zij aan toe zijn. Zij hebben recht op duidelijkheid. En wij als Grave kunnen dan ook zelf bouwen aan nieuwe vormen van personele ondersteuning.

Verder wil ik dat er ook gesproken gaat worden over herziening van alle gemeenschappelijke regelingen met Cuijk, Boxmeer en St. Antonis. `De verhoudingen veranderen volledig door de fusie van de CBA gemeenten.

Ook de regeling van de gemeenschappelijke Rekenkamer met de Cuijk is aan de orde.

Tenslotte stel ik voor in de toekomst niet meer te spreken over de fusie van CBA gemeenten maar van ABC gemeenten. Dat praat makkelijk. Je kunt het dan hebben over een abceetje.

Ik hoop dat er steun is binnen de gemeenteraad om de brief aan te scherpen en de inhoud van de te bespreken onderwerpen uit te breiden naar andere gemeenschappelijke regelingen.

Agendapunt 11: Wnra en aansluiting bij nieuwe werkgeversvereniging

Er is geen inzicht verstrekt in de financiële gevolgen. Dit wil ik graag horen, voordat ik ja zeg.

Agendapunt 12: Aanvullende gemeentelijke belastingmaatregelen

Keerpunt 2010 is tegen belastingverhogingen tot wel 15%.

Keerpunt 2010 stemt tegen.

Agendapunt 13: 2e bestuursrapportage

Ach, een tekort van € 644.000,- op jaarbasis is snel weg geboekt op de Algemene Reserve. Daarnaast verhoog je de belastingen met 15% en daarna dans je als Grave welgemoed het nieuwe jaar in.

Ik stem tegen deze afboeking op de Algemene Reserve. Binnenkort is de Algemene Reserve leeg.

Agendapunt 14: Busverbinding Grave-Wijchen

Keerpunt 2010 is akkoord met dit voorstel. Eerst maar eens kijken of dit werkt.

Agendapunt 15: Toepassen coördinatieregeling planlocatie Waterlinie Grave-Wonen aan de vesting.

Zoals ik al in de raadscommissie Ruimte heb gezegd wil ik dat eerst deze plannen beter worden besproken met de inwoners.

Ook aan een gedegen en objectieve openbare bespreking in de raadscommissie Ruimte heeft het ontbroken terwijl de voorgenomen bebouwing heel bepalend is voor de ontwikkeling van Grave.

Je krijgt hierbij het gevoel van: “het College heeft het gezien en gemeenteraad vertrouw daar op”. Maar dit is geen invulling van je taak als raadslid.

Ik stem tegen.

Agendapunt 16: Toepassen coördinatieregeling planlocatie Dorpshart Velp-Fase 2

Keerpunt 2010 is voor dit voorstel. De hoorzitting op 28 november 2019 heeft allesduidelijk gemaakt,

Agendapunt 17: Beleidsplan 2020-2023 & ontwikkelagenda 2020-2021 Veiligheidsregio Brabant Noord

Ik heb met veel interesse kennisgenomen van dit beleidsplan.

Daarbij constateer ik dat niet specifiek is gekeken naar de grote veiligheidsrisico’s, die in de gemeente Grave aan de orde zijn.

In mijn ogen zijn de volgende grote veiligheidsrisico’s in Grave aanwezig: 1.brand in de Graafse binnenstad; 2. bosbranden in het buitengebied; 3.ongevallen op wegen en specifiek op de 2 provinciale wegen (vervoer gevaarlijke stoffen als bijzonder aandachtspunt door de kom van Grave);

Dit alles zijn taken van de kolom Brandweer.

De Veiligheidsregio kiest nu voor behoud en versterking van de vrijwilligers bij de brandweer. Dat steun ik uiteraard maar geef dan ons korps ook de mogelijkheden om hun taken binnen een goed personeelsbeleid en met goed materieel uit te kunnen oefenen.

In de komende periode wordt volgens dit beleidsplan de brandweerkazernes ingedeeld in hoofdvestigingen en nevenvestigingen.

Ik verzoek de gemeenteraad om reeds nu vast te stellen dat de brandweerkazerne Grave een hoofdvestiging blijft inclusief de terugkeer van de ladderwagen.

In de raadscommissie bestuur werd gezegd, dat dit niet zo was. Maar op blad romeinse tien (X) van het beleidsplan SAMEN VEILIGER BELEIDSPLAN 2020-2023 (bijlage 4 van de raadsstukken) staat wel terdege, dat iedere vestiging zal gaan bestaan uit een hoofd- en een nevenvestiging.

Voor de veiligheid moet Grave, gezien de veiligheidsrisico’s van Grave, beschikken over een uitstekende brandweermateriaal in hun eigen kazerne, die als een hoofdvestiging wordt ingericht.

De nieuwe gemeente Land van Boxmeer kunnen naar mijn mening ook met één hoofdvestiging volstaan, omdat dit past binnen één bestuurlijke autoriteit voor deze nieuwe gemeente.

Agendapunt 18: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Grave.

Keerpunt 2010 is tegen dit voorstel.

Het belangrijkste argument is dat ambtelijke ondersteuning in Grave – behoudens de ondersteuning van de griffier – tot niets leidt.

De coalitie steunt alle voorstellen van het college kritiekloos en wijst alle constructieve voorstellen van de oppositie af.

Waarom nog geld besteden aan een zinloze zaak?

Er wordt toch niet geluisterd.

Ik stem tegen.

Agendapunt 19: Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023

In de Commissievergadering is Keerpunt 2010 nader ingegaan op dit voorstel.

De gestelde vragen zijn beantwoord.

Keerpunt 2010 vindt dit een ambitieus plan en wenst de wethouder alle succes bij de realisering daarvan omdat Jeugdhulp door Keerpunt 2010 geheel wordt ondersteund. Wel wil Keerpunt 2010 dat de ouders nauw bij de hulpverlening aan hun kinderen nauw worden betrokken.

Escharen, 10 december 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: