Verzin een list, net als in Hilversum, om de bezuinigingen terug te draaien.

Een foto van de tekst geplaatst in deze krant. Klik op de tekst voor een vergrootte uitgave.

GraverMaat: In de Gooi-en Eemlander schrijft de politieke verslaggever onder de kop: “Hogere uitgaven niet alleen slecht nieuws” 

Op de website van Hilversum staat nog een aanvulling. Dit heb ik ook geplaatst.

Vanavond zijn in Grave de begrotingsdebatten. Men besluit dan ook over de voorgestelde bezuinigingen.

Veel bezuinigingen zullen overbodig zijn en ook geen onnodige OZB verhogingen als met hetzelfde besluit als Hilversum neemt en het “Gat” even voor lief neemt en geen extra greep uit de krimpende reserves neemt.

Ter informatie heb ik de hoofdlijnen oordeelsvormende werkbijeenkomst begroting en ombuigingen zoals die in iBabs te vinden zijn eronder gezet!!

Mijn verwachting is, na het teruglezen van alle opmerkingen en vragen, dat de OZB met 15% omhoog gaat. 

ARTIKEL UIT DE GOOI- EN EEMLANDER.

Burgemeester en wethouders wijzen er nadrukkelijk op dat de hogere uitgaven voor WMO en jeugdhulp geen exclusief Hilversums probleem zijn. Heel veel gemeenten kampen ermee. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten probeert daarom uit alle macht extra geld los te krijgen van het Rijk.

In dat licht vindt het Hilversumse college het goed dat nogal wat gemeenten laten zien met welke geldproblemen ze kampen.

Ook het college van Hilversum kiest er nu voor het probleem niet te “verstoppen”. 

In plaats van het gat te dichten door een greep in de reserves laat het college dat gat voorlopig even bestaan.

Aanvulling website Hilversum:

Afhankelijk van het Rijk

Gemeenten zijn voor meer dan 60 procent van hun begroting afhankelijk van het Rijk. Tijdens Prinsjesdag presenteerde het Rijk haar nieuwe plannen voor komend jaar. De impact hiervan op Hilversum wordt momenteel doorgerekend. Daarnaast werkt het Rijk aan een nieuwe systematiek van gelden toekennen. De impact daarvan op onze begroting voor de komende jaren is pas begin volgend jaar in beeld wanneer de nieuwe werkwijze bekend gemaakt wordt. Het is denkbaar dat de Rijksplannen aanleiding zijn voor Hilversum om de begroting bij te sturen. In dat geval zal het college alsnog in het voorjaar bezuinigingsrichtingen voorleggen aan de raad.

Ter informatie: Hoofdlijnen openbare oordeelsvormende werkbijeenkomst begroting en ombuigingen.

Programmabegroting (incl. ombuigingen)

Hoofdlijnen inbreng CDA:

Mist visie op houdbare overheidsfinanciën. Heeft zorgen over
de financiële situatie van de gemeente. Bij de ombuigingen van vorig jaar is de bodem al bereikt. Heeft moeite met veel opgenomen ombuigingen omdat ze de leefbaarheid aantasten.
CDA wil de voorzieningen in stand houden. Kijkt ook naar de inkomstenkant (OZB verhogen).
Noemt duidelijke en pittige brief sportclubs en of de raad kan helpen met extra verhoging OZB.

Hoofdlijnen inbreng Keerpunt 2010:

Ombuigingen zijn horrorkeuzes. Grave heeft veel te dure uitgaven gedaan, heeft ook altijd tegengestemd. Eens raakt de pot leeg. Wil stoppen met
Agrifood. Ziet veel zinloze uitgaven. Vindt dat het roer om moet. Wil radicaal ander beleid en hoeft geen kernendemocratie.

Hoofdlijnen inbreng D66:

Mist risico’s in de begroting. Vraagt zich af waarom voor deze bezuinigingen is gekozen. Is op zoek naar het verhaal: wat voor een gemeente willen we zijn? Is op zoek naar de financiële visie van het college: Hoe wordt Grave meerjarig financieel gezond?
Wil het plan van het college weten. Vraagt zich af wat er gedaan kan worden aan de oorzaak, de tekorten in het Sociaal Domein. Hoe krijgen we hier grip op?

Hoofdlijnen inbreng VVD:

Mist het participatiebudget bij de ombuigingen, was vorig jaar wel voor 132.000 euro structureel als ombuiging opgenomen.

Hoofdlijnen inbreng VPGrave:

Deelt analyse CDA en vragen D66. Vindt dat de gemeente
financieel uitgehold is. Vindt het ondenkbaar om nog verder te bezuinigen. Vindt aantal aannames in de ombuigingen boterzacht, hele reeks is geen bezuiniging maar een inschatting.
Vindt de begroting visieloos. Heeft als remedie om aan te kloppen bij CBA en mee te gaan in de herindeling. Dan nog tijd 1 januari 2022 overbruggen met een tijdelijke verhoging OZB, aantal
zaken schrappen en reserves uitputten.

Vervolgens ontstaat er een gesprek tussen LPG en VPGrave over of de financiële problematiek anders is als je een grotere gemeente bent. VPGrave kan alleen maar nee zeggen tegen de begroting.

Hoofdlijnen inbreng LPG:

Lastige situatie, het doet pijn, zoekt overleg in raad om samen te kijken wat  er mogelijk is. Geeft aan dat een raadslid heeft uitgezocht of Grave een uitzonderingspositie heeft  door gegevens van 80 gemeenten (klein, groot, heringedeeld) te verzamelen. Geen één
gemeente heeft een rooskleurige financiële situatie, er is overal te weinig geld.

Grave is geen uitzondering.

Hoofdlijnen inbreng LLVCG:

De bezuiningsvoorstellen baren hun zorgen. Vraagt zich af of door het weghalen van de randvoorwaarden van de structuurvisie sociaal domein door de ombuigingen, dit beleid overeind is te houden.
Het college geeft twee redenen voor de financiële ontwikkelingen; de niet voldoende middelen van het Rijk voor de Jeugdzorg (geven 1 miljoen meer uit dat aan rijksmiddelen wordt ontvangen) en de schommelingen van het accres. Daarbij komen ook nog externe factoren, zoals GR-en, asbest. Visie van het college is om zo min mogelijk op de meest kwetsbare mensen te bezuinigen en alle subsidies met 10% te korten. Geeft aan dat het budget voor de
sportnota een obstakel is. Geeft toelichting op de aanpak om meer grip te krijgen op de Jeugdzorg en de voorgestelde ombuiging op de schoolbieb.

Het college zegt toe de volgende twee punten voor de raadsvergadering van 5 november af te
handelen:

Het college zegt toe de vraag wat een gemiddeld huishouden meer gaat betalen als de OZB met 15% stijgt, schriftelijk te beantwoorden.

Het college zegt toe in het kader van een mogelijke ombuiging een schriftelijke toelichting te geven op het participatiebudget en of er een verplicht deel in zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: