Motie CDA en LPG: mogelijke zienswijze herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis.

GraverMaat: Op iBabs is de letterlijke tekst te lezen van de opmerkelijke CDA/LPG motie. In de motie wordt geconstateerd dat de LPG voor het behoud van zelfstandigheid van Grave is en het CDA voor herindeling is!!!

Mogelijke zienswijze herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis

De raad van de gemeente Grave, in vergadering bijeen op 5 november 2019,

Overwegende dat:

 • bij de opiniepeiling in maart 2018 44% van de kiezers vóór behoud van de zelfstandigheid van de
  gemeente Grave stemde, 33% vóór de herindelingsvariant Cuijk-Grave-Mill en 23% vóór één Land
  van Cuijk;
 • LPG en CDA in het bestuursakkoord 2018-2022 “Met energie en vertrouwen” op basis van de uitslag
  van deze opiniepeiling hebben afgesproken geen voorstellen te steunen die leiden tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk, maar onderzoek te doen naar de variant Cuijk-Grave-Mill en uiterlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een uitspraak te vragen aan de kiezers, mits zij goed
  geïnformeerd (kunnen) zijn;
 • De gemeenteraad van Grave als gevolg hiervan onderzoek heeft laten uitvoeren naar verschillende
  varianten en bereid was de opiniepeiling te houden bij de jongstleden verkiezingen voor het Europese Parlement, maar dat besluiten van de gemeente Cuijk deze volksraadpleging niet realistisch maakten;
 • De meerderheid van zowel de gemeenteraad van Grave als van Mill & Sint Hubert (in een advertentie)de gemeenteraad van Cuijk nadrukkelijk gevraagd heeft de herindelingsvariant Cuijk-Grave-Mill een
  serieuze kans te geven.

Constaterende dat:

 • De gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis op 28 oktober jongstleden, zoals verwacht,
  hebben ingestemd met het herindelingsontwerp dat moet leiden tot gezamenlijke gemeente;
 • Dit besluit, op termijn, consequenties heeft voor de werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill en daarmee voor de dienstverlening aan de burgers van Escharen, Gassel, Grave en Velp;
 • De bal voor een herindeling Cuijk-Grave-Mill bij Cuijk ligt en derhalve uitgesloten lijkt, hoewel de deur
  daar naartoe nog steeds openstaat;
 • De LPG vóór behoud van de zelfstandige gemeente Grave is;
 • Het CDA vóór herindeling is;

Spreekt uit dat:
De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp (op basis van feiten en cijfers, door middel van een
breed en uitvoerig maatschappelijk debat over de verschillende mogelijkheden) betrokken worden bij en
goed geïnformeerd worden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, alvorens zij zich
daarover uitspreken op een moment waarop een zo hoog mogelijke opkomst gegarandeerd is;

Neemt kennis van:

Het voornemen van LPG en CDA om dienaangaande met een initiatiefraadsvoorstel te komen.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

Liefst in samenspraak met het dagelijks-bestuursorgaan van de gemeente Mill en Sint Hubert, een concept-zienswijze op het herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis voor te bereiden metbetrekking tot de toekomst van de werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill, gelet de belangen van de
dienstverlening aan de burgers van Escharen, Gassel, Grave en Velp enerzijds en die van de
medewerkers anderzijds;en gaat over tot de orde van de dag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: