Keerpunt in discussie over toekomst bestuurlijk Grave?

GraverMaat: In Grave wilde een meerderheid van de gemeenteraad op korte termijn geen opiniepeiling houden ondanks de forse hoeveelheid verzoeken.

Het CDA meldde dat ze met een initiatiefvoorstel komen om op een later tijdstip alsnog een peiling te houden, gecombineerd met landelijke verkiezingen.  

Door dit besluit van het CDA en de steun voor de daarbij behorende motie is de mogelijkheid om op de “sneltrein Land van Cuijk” te stappen verkeken.

De kans is groot dat Grave later “op hangende pootjes” alsnog om aansluiting gaat bedelen.

Hoe men binnen LPG over deze nieuwe ontwikkelingen aankijkt  is vooralsnog onbekend.

Het bestuursakkoord blijft spijkerhard overeind tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Dus geen besluiten in deze “regeerperiode” over de bestuurlijke toekomst van Grave!!

In het archief van onze website is terug te lezen na het intypen van Ben Litjens en Landerd dat Ben in het verleden regelmatig gepleit heeft om daarover met Landerd in gesprek te gaan.

Pragmatische Ben denkt over de bestuurlijke toekomst anders dan sommige leden binnen Keeerpunt 2010. Hij zit echter zonder last of ruggespraak in de gemeenteraad en kan daarom zijn eigen afwegingen maken.

In dit bericht plaats ik behalve het initiatief van het CDA zoals dat in de Arena verscheen ook het bericht van de Gelderlander journalist Herman Wissink die links en rechts zijn oor te luisteren legde in Landerd, Oss enz.

Ook een actueel bericht over de “race” die in Schaijk nog niet gelopen is!! Daar loopt een petitie om aan te sluiten bij Oss, die inmiddels al 1500 keer is ondertekent!!

Tenslotte treft u het verslag van de raadsvergadering aan gezien door de ogen van Freddy.

1. CDA komt met initiatiefvoorstel

peiling over herindeling

In de raadsvergadering van 5 november vond er in de gemeenteraad van Grave een debat plaats over de herindelingkwestie. Het CDA, dat sinds de verkiezingen van vorig jaar pleitte voor een peiling voor een herindeling Cuijk-Grave-Mill (CGM), erkende dinsdag dat de zaken zijn veranderd en deze optie niet meer aan de orde is.
Fractievoorzitter Alex van Megen zei daar het volgende over: “De Graafse CDA-fractie is vóór herindeling en wil dat zoveel mogelijk inwoners zich uitspreken over de toekomst van de gemeente Grave.
Er dient een principevraag gesteld te worden of men vóór of tegen het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid is.
Over zowel de vraagstelling, die in onze ogen zuiver en zonder verschillende interpretaties gesteld moet worden, als ook het tijdspad en andere zaken dient samen in de raad te worden gesproken. Daarom komt het CDA met een initiatiefvoorstel.”

De Graafse CDA-fractie. V.l.n.r.: Roland Eijbersen, Alex van Megen en Jochem Jacobs.

Het CDA heeft altijd gepleit vóór een herindeling. De christendemocraten zien een halsoverkop uitgeschreven opiniepeiling echter niet zitten.

De partij vindt een hoge opkomst essentieel. Om de discussie over draagvlak te voorkomen en om een representatief beeld te krijgen. Dit is met een losse volksraadpleging niet gegarandeerd, stelt het CDA. Alex van Megen: “Dat blijkt niet alleen uit de opkomstcijfers van bijvoorbeeld Europese verkiezingen, maar ook uit de ervaringen met de herindelingsbijeenkomsten in de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

Voor ons zijn de Tweede-Kamerverkiezingen (uiterlijk 17 maart 2021, red.) het meest geschikte moment, maar daarover gaan we ook graag in gesprek met de andere politieke partijen. Het is cruciaal om een hoge opkomst te hebben. Daarnaast moeten wij het tempo bepalen en ons niet laten leiden door externe factoren. Een gedegen discussie over de vorming van een peiling is belangrijk, maar dat deze er moet komen, daar zijn we voor. Voor het CDA is het wezenlijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen.”

Dóórvragen, duidelijkheid, draagvlak
Het CDA zegt lering te hebben getrokken uit de eerste opiniepeiling (bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018). Het draagvlak voor één gemeente Land van Cuijk bleek – met 23% – minimaal. Een meerderheid leek echter voorstander te zijn van een vorm van herindeling. Daar maakt het CDA zich nu dan ook hard voor. “In het geval van een overhaaste opiniepeiling, die de keuze beperkt tot ‘zelfstandigheid’ of ‘Land van Cuijk’, bestaat de kans dat voorstanders van de kleinere herindelingsvariant Cuijk-Grave-Mill de voorkeur geven aan zelfstandigheid en daarmee het pleit beslechten.

Dit is voor ons een horrorscenario. Het brede maatschappelijke debat moet leiden tot duidelijke vragen die leiden tot glasheldere keuzes. Deze keuzes worden geruime tijd voorbereid door uitgebreid het gesprek te zoeken met inwoners, dorps- en wijkraden, organisaties, instellingen, regiogemeenten enzovoorts. Dat gesprek is, naar de mening van de CDA-fractie, onvoldoende gevoerd. Er is veel onduidelijkheid over de werkelijke cijfers en feiten. Dit moet helder worden voordat je de kiezers naar de stembus vraagt.”

Initiatiefvoorstel
Het besluit dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis genomen hebben kwam volgens het CDA niet als donderslag bij heldere hemel. “Dit was al sinds de gemeenteraadsverkiezingen te verwachten. De kleinere herindelingsvariant (Cuijk-Grave-Mill & Sint Hubert) is definitief van de baan”, aldus de fractievoorzitter.

De CDA-fractie erkent dat een herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert nu echt onmogelijk is en gaat met de LPG en de andere raadsfracties in gesprek over een initiatiefvoorstel dat in lijn ligt met de visie op een duurzame leefbaarheid en een maximale burgerparticipatie. “Dat er in elk geval teruggegaan wordt naar de burgers middels een peiling staat vast.”

2. De  Gelderlander

Grave bij Uden, Landerd of Oss?

 

‘Praten kan altijd’

 

Buurgemeenten reageren

verschillend op idee in Grave

Het CDA in Grave herhaalde dinsdagavond dat aansluiten bij Oss, Uden en Landerd bekeken moet worden. In de betrokken gemeenten wordt daar verschillend over gedacht.

Niet aan de orde; niet nu; van harte welkom en praten kan altijd. Het zijn vier verschillende reacties uit Uden en Landerd (de toekomstige gemeente Maashorst per 1 januari 2022), en Oss op de gedachte van het CDA in Grave, voor een herindeling ook naar die gemeentes te kijken en niet alleen naar het Land van Cuijk.

Alex van Megen had er eerder dit jaar al hardop over nagedacht en herhaalde die optie dinsdagavond. Als er een opiniepeiling komt onder de Graafse bevolking, dan moet gevraagd worden óf de inwoners vinden dat de gemeente Grave zelfstandig moeten blijven.

En wordt gekozen voor fuseren met een andere gemeente, dan moet daarop de vraag volgen met welke gemeente dan gefuseerd moet worden. Met de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis), de nieuw te vormen gemeente Maashorst (Uden/Landerd) of Oss.

Joop van Orsouw van Beter Oss is verbaasd. ,,Dit is totaal nieuw. Raken Oss en Grave elkaar ergens? O ja, bij Herpen en Keent. Praten kan natuurlijk altijd”, zegt hij. ,

In Landerd reageert Jeroen van den Heuvel van Maashorst Vooruit ook verrast. ,,Dat is een optie waar nooit eerder naar gekeken is.” Logisch vindt hij een fusie van Grave met Maashorst niet.

Karin Francken van Jong Uden kijkt vooruit. ,,Nu moeten we eerst het proces richting de huidige fusie doorlopen. En wat daarna gebeurd? We sluiten niets uit.

Ruud Geerdes van Gewoon Uden is verheugd. ,,Grave past uitstekend bij ons. Laten we Grave nu meenemen in de fusieplannen. Als dat dan leidt tot uitstel van de huidige fusie, vind ik dat prima. Wij zijn voor opschaling. Maar dan wel onder de naam gemeente Uden.”

3. OPINIE: Gemeenteraad laat

Schaijk links liggen, maar race is

nog niet gelopen.

Door Arie de Kleijn van Democraten Schaijk 97 (DS 97)

Op 24 oktober heeft de gemeenteraad in meerderheid het herindelingsontwerp goedgekeurd. En de meerderheid heeft het voorstel verworpen om de inwoners de beslissende stem te geven. Zoiets heet dan een zogenaamd democratisch besluit.

Zogenaamd want daar is in feite niks democratisch aan is. Gewoon simpelweg de meerderheid die beslist. Een meerderheid die geen enkel oog of oor heeft voor die hele grote groep mensen die het hier helemaal niet mee eens is. Ruim 200 mensen uit Schaijk stonden buiten te demonstreren. Want daar is echte democratie voor bedoeld. De meerderheid beslist maar die houdt zwaar rekening met de opvatting en de mening van de inwoners. En natuurlijk is de gemeenteraad gekozen door de inwoners maar diezelfde inwoners hebben geen vrije hand gegeven om te besluiten zonder dat zij er nog iets over te zeggen hebben.
Jammer genoeg is nog steeds niet onderzocht of we er in Landerd en in Schaijk beter van worden. En er is geen enkele vergelijking gemaakt tussen Oss of Uden. En de politieke partijen die beloofd hadden dat de kiezers het laatste woord zouden krijgen, hebben hun keuteltje ingetrokken.

Referendum
DS97 heeft zijn best gedaan om de gemeenteraad nu al te laten besluiten een volksraadpleging te houden over de keuze tussen Oss of Uden. DS97 weet als Schaijkse partij natuurlijk dat er in Schaijk ook mensen zijn die een voorkeur hebben voor Uden maar zeker is in elk geval dat er heel veel inwoners een voorkeur hebben voor Oss. Binnen alle partijen in Schaijk en ook binnen DS97 zijn verschillende voorkeuren. Dat is geen enkel probleem omdat het weergeeft hoe er binnen Schaijk verschillend wordt gedacht. Maar het wordt wel een fors probleem nu de gemeenteraad de inwoners (voorlopig nog) niet de beslissende keuze wil geven. Nu legt een kleine groep mensen die voornamelijk zelf niet uit Schaijk afkomstig is haar wil op aan wat volgens ons de meerderheid in Schaijk uitmaakt. Maar of het echt de meerderheid is, weten we pas als er een referendum komt.

Niet voor niks hebben al bijna 1500 stemgerechtigde personen uit Schaijk de petitie getekend waarmee ze zeggen dat ze niet tevreden zijn over het herindelingsproces én dat ze voorkeur hebben voor Oss. Die grote groep kun je niet wegzetten met de leugen dat er bij de verkiezingen door de inwoners al een uitspraak is gedaan voor de richting van de herindeling. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat met name door inwoners van Zeeland en misschien Reek in meerderheid gekozen is voor Uden. Maar in Schaijk was en is die meerderheid er naar alle waarschijnlijkheid niet.
Dus los van het feit dat de gemeenteraad is gekozen om besluiten te nemen, moet er bij de belangrijkste keuze van herindeling rekening worden gehouden met de stem van de inwoners.

Zienswijzen
Nu Gkomt de periode van indienen van zienswijzen. Inwoners vanuit Schaijk zullen de gemeenteraad zeker vragen de inwoners alsnog die beslissende keuze te geven. Inwoners vanuit Schaijk gaan massaal aangeven dat ze ontevreden zijn met het herindelingsproces en de huidige keuze. En ze gaan massaal op het gemeentehuis een verzoek ondertekenen waarin ze de gemeenteraad vragen om een referendum over de herindelingskeuze. Op 26 maart zal de gemeenteraad dan opnieuw een besluit moeten nemen. Daarna komen Provincie en Tweede Kamer nog die het finale oordeel zullen geven. Als we nu de inwoners niet de finale keuze geven, zullen we daar nog vele jaren de ellende van ondervinden. Jaren van tegenstellingen en onvrede. Dat moet de gekozen gemeenteraad niet willen.

Dus er is een slag verloren, maar de strijd gaat door en het is nog lang geen gelopen race.

Arie de Kleijn
Fractievoorzitter DS97

4. Felle discussies tijdens Graafse

raadsvergadering. Meningen coalitie en

oppositie over herindeling blijven verdeeld.

Door Freddy Klooté
GRAVE – Het Graafse stadhuis puilde afgelopen dinsdag uit met bezoekers die afkwamen op “hun” agendapunten die tijdens de raadsvergadering behandeld zouden worden. Met een reusachtig spandoek lieten ouders, werknemers en vrijwilligers weten dat ze de bieb op school graag wilden behouden. Op de eerste verdieping waren vooral voorstanders van een gemeentelijke herindeling te vinden. Immers, de bij supermarkten en op de markt opgehaalde handtekeningen voor een nieuwe opiniepeiling werden in de raadzaal door leden van de oppositie aan burgemeester Lex Roolvink aangeboden. Ruim 1100 handtekeningen. Tien procent van de kiesgerechtigden. Is leuk, maar niet voldoende.

Burgemeester Lex Roolvink, Astrid Bannink (LPG) en Alex van Megen (CDA).

Even ter herinnering.

In maart 2018 werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een mooie gelegenheid om de Graafse kiezer te peilen over zelfstandigheid, samengaan met Cuijk en Mill of samen met Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis één gemeente te vormen. 44% van de Gravenaren koos voor zelfstandigheid, 33% voor een samengaan met Cuijk en Mill en 23% voor één Land van Cuijk. Duidelijk. Zou je denken. De oppositie had een cursus creatief rekenen gevolgd en trok de conclusie dat de meerderheid voor een herindeling had gekozen. Maar zo werkt het natuurlijk niet in een democratie. En ook niet in het dagelijks leven. Laat je personeel kiezen uit een Bossche bol, een appel en een peer, hanteer dezelfde percentages als bij de opiniepeiling en zeg, na het bekijken van de uitslag: “De meeste mensen hebben voor fruit gekozen”. Ik vrees dat je als baas hier niet mee wegkomt.

Nieuwe opiniepeiling?
Marion Wierda (D66) mocht het spits afbijten: “We hebben een motie ingediend. Cuijk heeft besloten niet meer met ons mee te doen in CGM, dus de druk op Grave is groot om een definitief besluit te nemen”. In de motie werd gevraagd “Een opiniepeiling te houden onder de kiesgerechtigde inwoners van Grave over de vraag of de gemeente zelfstandig moet blijven of zich moet aansluiten bij de herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk”.
Alex van Megen (CDA) had zich vreselijk geërgerd aan de opmerkingen op social media dat hij zich verstopte. Een schimmenspel speelde. En dat “terwijl we weken tussen hoop en vrees leefden over leven of dood van een geliefd familielid”. Hij voelde niets voor een onmiddellijk naar de stembus roepen van de bevolking: “We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. De opkomst moet eigenlijk 80% of hoger zijn. Daaraan moeten uitgebreide gesprekken met inwoners, dorps- en wijkraden, organisaties, instellingen, enz. aan voorafgaan, omdat je de zelfstandigheid van je gemeente slechts één keer opgeeft”.

Ook Ben Litjens (Keerpunt 2010) vond het een zaak van de burgers: “Ik ben een fel tegenstander van een “Groot-Boxmeer” maar ik wil wel een referendum met de opmerking dat minstens 50% van de kiesgerechtigden opkomt”.

Hennie Bongers (LLvCG): “Er is al veel geschreven in de pers en op social media. Het gaat niet om de vijf gemeenten, maar om de stem van onze inwoners”. Astrid Bannink (LPG): “Wat we alle 15 gemeen hebben is dat we het beste voor de inwoners willen. Er is twee jaar geleden al gekozen”.
Jacques van Geest (VPGrave) betichtte haar van holle frasen. Astrid Bannink: “Ik heb het ook over democratie. Negen raadsleden hebben vóór gestemd en 4 leden waren tegen”. In de motie van LPG en CDA werd uitgesproken dat “de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp, op basis van feiten en cijfers, door middel van een breed en uitvoerig maatschappelijk debat over de verschillende mogelijkheden) betrokken worden bij en goed geïnformeerd worden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, alvorens zij zich daarover uitspreken op een moment waarop een zo hoog mogelijke opkomst gegarandeerd is”.
Rob Bannink (VVD) had zijn huiswerk goed gedaan. Hij herinnerde Jacques van Geest aan diens weigering, tot tweemaal toe, om een opiniepeiling te houden. Hennie Bongers hielp zijn oppositiegenoot: “Er was toen een verhitte discussie. Het was een andere tijd”. Ook Marion Wierda refereerde aan de veranderde tijd.

“Order. Order”
En daarna brak de verhitte discussie los. Voor een bomvolle tribune. Burgemeester/voorzitter Lex Roolvink had de handen vol om de persoonlijke aanvallen en de daarmee gepaard gaande emoties in goed banen te leiden. Omdat ook het publiek op de tribune meeleefde, moest hij zelfs, met stemverheffing en verwijzing naar de Britse collega van het Lagerhuis, de orde weer herstellen.

De coalitie bleef eensgezind bij haar standpunt van een peiling op een later, geschikt moment, de oppositie gaf geen millimeter toe en de stemming kon geen verrassing zijn. De motie van de oppositie (VPGrave, D66 en LLvCG) werd met 4-11 verworpen. De motie van LPG en CDA werd met 4-11 aangenomen (met de stemmen van LPG, CDA, VVD en Keerpunt 2010 vóór).

De andere punt van de agenda werden in verband met de tijd doorgeschoven naar dinsdag 12 november.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: