1151 handtekeningen voor nieuwe opiniepeiling.

GraverMaat: Onze fractievoorzitter Ben Litjens zal vanavond nogmaals een bindend referendum bepleiten.

Hieronder de tekst van het persbericht:

In totaal hebben 1151 kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Grave een handtekening gezet op de lijst van de oppositiepartijen VPGrave, D66 Grave en LLVC Grave. Daarmee trachten de inwoners de gemeenteraad ertoe te bewegen om te besluiten tot een nieuwe opiniepeiling inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeente. In de nieuw voorgestelde opiniepeiling is slechts ruimte voor twee realistisch overgebleven opties: Grave als zelfstandige gemeente of Grave in één gemeente met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA).

Vanavond (5 november 2019) om 19:15 uur zullen wij de handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad van Grave. Wij verwachten dat de publieke tribune zal volstromen.

Bij aanvang van de raadsvergadering zullen wij bovendien een motie vreemd aan de orde van de dag indienen, met de onderstaande inhoud.

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 5 november 2019,

Overwegende dat:

 • Er al enige jaren discussie is in de raad van Grave over zelfstandigheid of aansluiten bij een gemeentelijke herindeling in het Land van Cuijk;
 • De raden van Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis op 28 oktober j.l. een herindelingsontwerp hebben aangenomen met de intentie om samen te gaan als één gemeente Land van Cuijk;
 • Een herindeling van uitsluitend de gemeenten Cuijk, Grave en Mill (CGM) daarmee niet langer een optie is;
 • Het gemeentebestuur van Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis aan de raden van Grave en Mill heeft gevraagd om zich aan te sluiten bij de herindeling tot één gemeente Land van Cuijk en dat die vraag een weloverwogen antwoord verdient;
 • De raad van Grave uiterlijk in februari 2020 een besluit moet nemen over eventuele aansluiting bij de herindeling Land van Cuijk, omdat volgens planning in maart 2020 het definitieve herindelingsontwerp wordt vastgesteld;
 • Een besluit over de bestuurlijke toekomst van Grave verstrekkende gevolgen heeft voor de inwoners; daarom moeten zij als direct belanghebbenden op representatieve wijze hun mening hierover kunnen geven aan de raad;
 • Er geen actueel beeld is van het standpunt dat de inwoners hierover hebben, omdat de optie herindeling CGM uit de vorige opiniepeiling inmiddels is vervallen;
 • Bij meerdere raadsleden de wens leeft dat actuele beeld te verkrijgen;
 • Een petitie voor een nieuwe opiniepeiling over zelfstandigheid of herindeling door meer dan 1000 inwoners van Grave is getekend; zij willen graag een stem hebben over de toekomst van hun gemeente;
 • Een referendum niet op korte termijn te realiseren is, omdat de gemeente Grave geen referendumverordening heeft;

–         Er tussen een referendum en een opiniepeiling in staatsrechtelijke zin geen verschil zit, omdat de raad besluit over zelfstandigheid of herindelen;

–         De uitkomst van de opiniepeiling raadgevend dient te zijn bij de besluitvorming over al dan niet aansluiten bij de herindeling van Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis.

Draagt het college op:

 1. Een opiniepeiling te houden onder de kiesgerechtigde inwoners van gemeente Grave over de vraag of de gemeente zelfstandig moet blijven of zich moet aansluiten bij de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis;
 2. Bij deze opiniepeiling uitsluitend de volgende opties voor te leggen, zodat er geen enkel misverstand kan bestaan over de vraagstelling:
 3. Ik kies voor Grave als zelfstandige gemeente
 4. Ik kies voor Grave in één gemeente met Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis.
 5. Deze opiniepeiling zo spoedig mogelijk te organiseren; de uitkomsten moeten voor de raadsvergadering van februari 2020 bekend zijn als basis voor besluitvorming.
 6. Voor de raadsvergadering van februari 2020 een raadsvoorstel voor te bereiden over al dan niet aansluiten bij de herindeling van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis waarin de uitslag van de opiniepeiling is opgenomen en een concept-besluit met dezelfde twee opties als bij de opiniepeiling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Met vriendelijke groeten,

Erik van den Ouwelan

Fractielid D66 Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: