Provincie Noord-Brabant schrijft brief over de consequenties afwijken voorgestelde bestemmingsplanprocedure.

GraverMaat: Op de foto van de plankaart is rechtsboven de benzinepomp geprojecteerd.

De Arnoud van Gelderweg wordt achter de benzinepomp installatie verlegd.

In IBabs is deze brief van de provincie van 3 oktober toegevoegd aan de stukken van vanavond.

Vanavond staat de bestemmingsplanprocedure herinrichting N 324 op de agenda.

Hieronder de brief:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave Postbus 7
5360 CV Grave

Onderwerp

Bestemmingsplanprocedure herinrichting N324 – rotonde Tolschestraat en Industriestraat te Grave.

Geacht college,
Naar aanleiding van het besluitvormingsproces rondom de vaststelling van het bestemmingsplan Herinrichting N324 – rotonde Tolschestraat en Industriestraat heeft u de provincie gevraagd om aan te geven wat de consequenties zijn van het niet of gedeeltelijk vaststellen van het bestemmingsplan.

Allereerst merken wij op dat wij voorstander zijn van het vaststellen van het bestemmingsplan Herinrichting N324 – rotonde Tolschestraat. De redenen daarvoor zijn divers:
– Er is een uitvoerig proces met de omgeving aan vooraf gegaan;
– Er zijn afspraken gemaakt met die omgeving;
– Er is een zorgvuldig (aanbestedings)proces gevolgd om aanpassingen aan de provinciale weg in het belang van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid mogelijk te maken;
– Er zijn contractuele afspraken gemaakt met de aannemer;
– Uitstel of afstel kost geld (wie draagt dan de kosten?);
– Uitstel of afstel en draagt niet bij aan de doelstellingen van
verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Redenen waarom wij op voorhand onze zorg uitspreken en u verzoeken om alle belanghebbende zaken zorgvuldig te wegen in samenspraak met uw gemeenteraad.

In deze brief gaan wij op uw verzoek in op de volgende scenario’s:

1. Rotonde Tolschestraat vaststellen en geen nieuwe locatie voor Tango.
2. Het gehele bestemmingsplan niet vaststellen.
3. Rotonde Tolschestraat vaststellen en een nieuwe locatie voor Tango aanwijzen.
4. Vaststellen bestemmingsplan in huidige vorm.

Voorafgaand kan worden gemeld dat voor scenario’s 1 t/m 3 geldt:

Arnoud van Gelderweg wordt deels verlegd.
Momenteel ligt een deel van de Arnoud van Gelderweg nog open (een deel van de grond is nog niet in het bezit van de provincie). In deze gevallen wordt het resterende stukje grond niet aangekocht en wordt de weg gerealiseerd op de grond in eigendom van de provincie/gemeente. Waarschijnlijk moeten er dan ter plaatse kabels en leidingen opnieuw worden verlegd.

Overigens wordt in de tussentijd een tijdelijke doorgaande route gecreëerd voor de fietsers, zodat zij niet langer hoeven om te fietsen via de Koninginnedijk.

Uitwerking scenario’s

1. Alleen rotonde Tolschestraat vaststellen en geen nieuwe locatie Tango
2. Het gehele bestemmingsplan niet vaststellen.

Effect van deels vaststellen van het bestemmingsplan is hetzelfde als het effect van het niet vaststellen van dit bestemmingsplan. Op basis van een kosten- /batenanalyse zal in dat geval worden besloten de rotonde niet aan te leggen én wordt de Tango niet verplaatst naar de Industriestraat.

  • Bij deze scenario’s treedt het volgende op:
  • Wordt niet voldaan aan een duurzaam veilige inrichtin
  • Wordt de beoogde (kwaliteit)verbetering niet bereikt;
  • Is verplaatsing van de frituur niet noodzakelijk;
  • Moeten afspraken worden gemaakt over reeds gemaakte en nog te makenkosten;
  • Wordt de planning opgeschoven naar 2021.

Ter toelichting:

Er wordt niet voldaan aan een duurzaam veilige inrichting
Uit onderzoek is gebleken dat voor een optimale duurzaam veilige inrichting het aanleggen van een rotonde de beste oplossing biedt. Het aanleggen van de rotonde Tolschestraat betekent dat de huidige locatie Tango aldaar moet worden gesaneerd. Tango werkt hier onder voorwaarden aan mee. Deze voorwaarden zijn dat zij op een andere locatie binnen de gemeente Grave en langs de N324 een nieuw tankstation mogen bouwen.
Wordt er geen invulling gegeven aan deze voorwaarden, dan zijn zij niet voornemens de locatie te saneren. Laatste mogelijkheid is de Tango ter plaatse uit te kopen. Als provincie zijn wij niet voornemens dit te doen, omdat de investering (enkele miljoenen euro’s) niet in verhouding staat tot de voordelen die de ombouw naar een rotonde met zich meebrengt.
In dit geval zal op de kruising grootschalig onderhoud plaatsvinden (vervanging asfalt en aanpassing/ optimalisatie fietspaden) met een (gedeeltelijke) vernieuwing van de VRI. Hiermee wordt niet volledig voldaan aan het duurzaam veilig profiel. Op een paar plekken is onvoldoende ruimte om bijvoorbeeld fietsers af te schermen van de hoofdrijbaan.

De beoogde (kwaliteits)verbetering wordt niet bereikt
Onderzoek heeft uitgewezen dat het kruispunt in de huidige vorm de (toekomstige) capaciteitsuitbreiding van de weg niet aan kan. Daarnaast wordt op dit moment het huidige kruispunt als onveilig ervaren (rood licht negatie) door langzaam verkeer. Door geen rotonde ter plaatse te realiseren worden de knelpunten niet opgelost.

Daarnaast zal ook geen invulling worden gegeven aan een aantal gemaakte afspraken met de omgeving, namelijk:

De herinrichting van het parkeerterrein van zorgresidentie Mariëndaal;
Geluidsschermen ter hoogte van Motel Koolen.
De verplaatsing van de frituur is niet noodzakelijk.

Er is reeds een beëindigingsovereenkomst gesloten met de eigenaar van de frituur (Tolschestraat). Zij moeten 31 oktober aanstaande de grond vrij van gebouwen opleveren. Het liefst willen zij de frituur ter plaatse voortzetten. In afwachting van het besluit van de gemeenteraad stellen zij het definitief afbreken van de frituur nu uit. Echter zijn er reeds stappen gezet om de locatie ter plaatste te beëindigen (afscheid genomen van klanten en aanbouw is reeds afgebroken).
Er moeten afspraken worden gemaakt over reeds gemaakte en nog te maken kosten.
Op basis van het vorige bestemmingsplan zijn reeds een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, namelijk het bouwrijp maken van de locatie Industriestraat (inclusief verleggen van kabels en leidingen).

Op verzoek van de gemeente is op deze locatie ook een infiltratieriool aangelegd als maatregel om te voldoen aan de waterbergingseis bij een toename van verhard oppervlak.
Wanneer niet wordt ingestemd met het bestemmingsplan moeten aanvullende afspraken met de gemeente worden gemaakt over de financiering van al deze werkzaamheden.

Wordt de planning opgeschoven naar 2021.

Er zal een nieuwe technische voorbereiding worden gestart voor de kruising Tolschestraat en Industriestraat. Uitvoering in 2020 is niet zeker, mogelijk wordt het 2021. Mede door een aantal onzekerheden kan hier nog geen uitsluitsel over worden gegeven, namelijk het verleggen van kabels en leidingen en de levertijden van VRI’s.

3. Alleen rotonde Tolschestraat vaststellen en een nieuwe locatie Tango aanwijzen.

Het gevolg van dit scenario is dat daardoor:
De rotonde wordt gerealiseerd en de (ruimtelijke) kwaliteitsverbetering is bereikt.
Er een nieuwe ruimtelijke procedure noodzakelijk is.
De kosten voor dit scenario aanzienlijk hoger zijn.
• De uitvoering met ongeveer 3 jaar wordt uitgesteld
De rotonde wordt gerealiseerd en de (ruimtelijke) kwaliteitsverbetering wordt bereikt.
De weg wordt volledig duurzaam veilig ingericht en afspraken met de omgeving over (kwaliteit)verbetering worden nagekomen.

Er een nieuwe ruimtelijke procedure noodzakelijk is.

Er zal een nieuwe locatiestudie voor de Tango moeten plaatsvinden samen met de belanghebbenden (Tango, eigenaar ondergrond van Tango en de gemeente). Als een nieuwe locatie gevonden wordt, zal een nieuwe ruimtelijke procedure worden doorlopen met de daar bijhorende onderzoeken (natuur, bodem, water, externe veiligheid, geluid etc.) en wettelijke procedures.

De kosten voor dit scenario aanzienlijk hoger zijn
Zoals hierboven reeds vermeld zijn er op basis van het oude bestemmingsplan reeds voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op de locatie industriestraat (infiltratieriool, verleggen van kabels en leiding en bouwrijp maken locatie). Daarnaast dienen er extra kosten te worden gemaakt voor:

 Nieuwe locatieonderzoeken;
 Verleggen van kabels en leidingen nieuwe locatie;
 Grondverwerving nieuwe locatie;
 Bouwrijp maken nieuwe locatie.

Over bovenstaande kosten en planschade moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met de gemeente.

 De uitvoering met ongeveer 3 jaar wordt uitgesteld.

Er dient een nieuwe ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Hierbij moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van minimaal 2 jaar. Daarna zal de aannemer pas een planning kunnen maken voor de werkzaamheden. Echter, de vraag is of de huidige aannemer het werk wel kan en mag uitvoeren in het kader van de aanbestedingswet. Dit zal opnieuw getoetst moeten worden. Een nieuwe aanbesteding met hoge kosten is niet uitgesloten. Mocht de aannemer het werk wel mogen uitvoeren dan dienen er afspraken te worden gemaakt over onder meer vertragingskosten.

4. Vaststellen in de huidige vorm

In dit scenario zijn er, ondanks de huidige vertraging, geen gevolgen voor gemaakte afspraken en planning, waardoor wij eind 2020 een veilige inrichting van de N324 door Grave kunnen opleveren.

Met de daarbij horende verplaatsing van de Tango naar de Industriestraat.

Conform afspraken in het bestemmingsplan is er een verplichting om het tankstation ter plaatse landschappelijk in te passen.

Op dit moment is sprake van een goede samenwerking tussen gemeente, provincie en aannemer.

Dit biedt kansen tot een voortvarende aanpak en het nakomen van alle gemaakte, ook contractuele, afspraken.

Daarom doen wij een dringende beroep op u om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over het bestemmingsplan Herinrichting N324 – rotonde Tolschestraat en Industriestraat.

Conform het contract moet de aannemer uiterlijk 1 december 2019 uitsluitsel hebben over de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Hebben zij dit niet dan moeten de kosten worden vergoed die tot op heden zijn gemaakt voor deze fase.

Daarnaast heeft BAM na deze datum recht op herreking van prijzen, de verrekening van uitloopkosten en daarnaast nog aanvullende eisen te stellen.

Deze extra kosten zijn wij niet voornemens te gaan maken.

Wij hopen erop dat deze uiteenzetting van consequenties u helpt om te komen tot een besluit dat recht doet aan onze doelstelling om de weg opnieuw in te richten voor betere doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en naast de N324.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: