Komt er een doorstart van frituur Koolen?

GraverMaat: Op dinsdagavond 8 oktober vergadert de Graafse gemeenteraad in een extra vergadering over het aanpassen van bestemmingsplannen die het mogelijk moeten maken dat de penzinepomp van Tango verplaatst kan worden naar het Wisseveld en de Velpse rotonde gerealiseerd kan worden.

Op 16 september werd dit onderwerp van de raadsagenda gehaald. 

Na bestudering van de onderliggende stukken op iBabs lijkt me de kans groter geworden dat de verplaatsing van Tango niet doorgaat.

Vanmorgen van 9 tot 11 uur ben ik bezig geweest om de gemeentelijke informatie op onze website te zetten.  Ik vind het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van wat er speelt en er is summier melding gemaakt van de ingrijpende verplaatsing van Tango en de gevolgen daarvan. Iedere keer als ik naar Catharinahof rijd zie ik dat het werk stilligt. Nu weet ik ook waarom.

Er is een extra stuk toegevoegd over de consequenties uitstel bestemmingsplan N324. Ook zijn er drie zienswijzen ingediend en wordt daar op gereageerd. Beide documenten plaats ik, ter informatie, ook integraal.

Als de verplaatsing niet doorgaat komt er ook geen rotonde in Velp en hoeft de familie Koolen ook het terrein op 31 oktober niet leeg op te leveren.

De Gelderlander schreef onlangs over frituur Koolen o.a. het onderstaande:

Koolen hoopt nog een goede bestemming te vinden voor de friettent. ,,Het gebouwtje zelf is nog prima. Pas in 2007 neergezet. Het is te koop. Voor 15.000 euro heb je een complete cafetaria, inclusief een bijna nieuwe ijsmachine van 10.000 euro. Je kan het gebouwtje in zijn geheel optillen en ergens anders weer neerzetten. Gas water en licht aansluiten en je kunt beginnen.”

En als zich geen koper meldt voor het gebouwtje?

,,Dan haal ik het uit elkaar. Dan is het over en uit.

Op 31 oktober moet het terrein hier leeg worden opgeleverd worden, maar dan ben ik hier al lang en breed weg.”

Memo consequenties uitstel

bestemmingsplan N324.

Stand van zaken bestemmingsplan N324 (Tolschestraat/ verplaatsing Tango)

1. Alleen rotonde Tolschestraat vaststellen en geen nieuwe locatie Tango.

2. Het gehele bestemmingsplan niet vaststellen.

3. Alleen rotonde Tolschestraat vaststellen en een nieuwe locatie Tango aanwijzen.

1. Alleen rotonde Tolschestraat vaststellen en niet nieuwe locatie Tango
2. Het gehele bestemmingsplan niet vaststellen.

Effect van deels vaststellen bestemmingsplan is hetzelfde als het effect van het niet vaststellen van dit bestemmingsplan. Vanwege kosten-/batenanalyse zal de rotonde niet worden aangelegd én wordt het tankstation niet verplaatst naar de Industriestraat.

Gevolgen afspraken Tango/ Hendriks (eigenaar ondergrond bestaande en nieuwe locatie Tango).

Gemaakte afspraken zijn onder voorbehoud van een definitief bestemmingsplan.
Voor het aanleggen van de rotonde Tolschestraat, moet de huidige locatie Tango aldaar worden gesaneerd. Zij hebben eerder aangegeven onder voorwaarden hieraan mee te werken. Deze
voorwaarde is dat zij op een andere locatie binnen de gemeente en langs de N324 een nieuw tankstation mogen bouwen.

Wordt er geen invulling gegeven aan deze voorwaarden, dan zijn zij niet voornemens de locatie te saneren. Laatste mogelijkheid is dan de Tango ter plaatse uit te kopen. De provincie gaat dit niet
doen, omdat de investering (enkele miljoenen euro’s) niet in verhouding staat tot de voordelen die de ombouw naar een rotonde met zich meebrengt.

Gevolgen afspraken met gemeente.

Ter plaatse van de Tolschestraat zal geen rotonde worden gerealiseerd, door aanwezigheid van de Tango is er te weinig ruimte beschikbaar. Op het kruispunt zal dan grootschalig onderhoud
plaatsvinden (vervanging asfalt en aanpassing/ optimalisatie fietspaden) met een (gedeeltelijke) vernieuwing van de VRI.
Momenteel ligt een deel van de Arnoud van Gelderweg nog open (een deel van de grond is nog niet in het bezit van de provincie). In deze situatie gaan we het resterende stukje grond niet aankopen en gaan we de weg realiseren op de grond in eigendom van de provincie/gemeente.

Overigens gaan we in de tussentijd wel een tijdelijke doorgaande route creëren voor de fietsers, zodat zij niet langer hoeven om te fietsen via de Koninginnedijk.

Het niet aanleggen van een rotonde zorgt niet voor een verbetering van de doorstroming op de N324 en ook niet voor een verkeersveiliger situatie voor met name langzaam verkeer. Daarnaast
leidt het ook tot een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit (zie omgeving).

Onderzoek heeft uitgewezen dat het kruispunt in de huidige vorm de (toekomstige) capaciteitsuitbreiding van de weg niet aan kan.

Daarnaast wordt op dit moment het huidige kruispunt als onveilig ervaren (rood licht negatie) door langzaam verkeer.

Gevolgen afspraken met aannemer.

Conform contract moeten wij de aannemer (BAM) uiterlijk 1 december 2019 uitsluitsel geven over
de werkzaamheden die zij moeten verrichten. Hebben zij dit niet, dan:

 • Krijgt BAM kosten betaald die tot op heden zijn gemaakt voor deze fase;
 • Indien er toch aanpassingen of vervolgens een rotonde gerealiseerd dient te worden is opdrachtgever binnen 2 jaar verplicht BAM opdracht te verlenen. BAM heeft recht op
  herrekening van prijzen, uitloopkosten te verrekenen en aanvullende eisen te stellen.

Gevolgen voor financiën.

 • De locatie voor Tango ligt al bouwrijp klaar.
 • Op verzoek van de gemeente, is op de locatie Industriestraat een infiltratieriool aangelegd als maatregel om te voldoen aan de waterbergingseis bij een toename van verhard oppervlak.
 • Niet geheel duidelijk: maar mogelijk liggen reeds verlegde kabels en leidingen deels op een mogelijk toekomstig tracé van de Arnoud van Gelderweg. Kans is dus dat deze kabels en
  leidingen wederom verlegd moeten worden.
 • De eigenaar van de frituur in Velp heeft de eerste stappen al gezet om zijn frituur ter plaatse te beëindigen. Bij onzekerheid over doorgang rotonde willen ze de mogelijkheid open houden om toch de frituur ter plaatse te handhaven. Hiervoor moeten zij kosten maken.
 • Met de gemeente moeten afspraken worden gemaakt over deze gemaakte en extra te maken kosten.

Gevolgen voor omgeving.

In de aanloop van het bestemmingsplan zijn er afspraken gemaakt met de omliggende bedrijven om de ruimtelijke kwaliteit verder te verbeteren. Deze gaan dan niet door.

 • Onder andere:
 • De herinrichting van het parkeerterrein van zorgresidentie Mariëndaal;
 • Geluidsschermen ter hoogte van Motel Koolen.
 • Er zijn afspraken gemaakt met de eigenaar over het beëindigen van de frituur ter plaatse. Zij moet 31 oktober aanstaande de grond vrij van gebouwen en kaal opleveren. Dit is voor hun
  een emotionele keuze die zij liever niet hadden gemaakt. Een van de redenen is dat er meerder potentiele kopers zijn voor deze frituur. Inmiddels hebben zij in augustus een afscheid gehad met trouwe klanten. Mocht de rotonde er niet komen, dan willen zij de frituur ter plaatse behouden. Wij hebben hen nu geadviseerd de frituur niet af te breken. Echter hebben zij inmiddels wel kosten gemaakt (de aanbouw is reeds afgebroken en in afwachting van definitieve besluitvorming moeten zij nu gas/water/licht, verzekering en huur blijven
  betalen).
 • Imagoschade.

Gevolgen voor planning.

Doordat de Tango niet wordt uitgekocht en wij dus geen rotonde gaan aanleggen, moet een nieuwe technische voorbereiding worden gedaan voor de kruising Tolschestraat en Industriestraat. Hierdoor blijft de huidige situatie langer gehandhaafd. Het is nog onduidelijk hoe lang hiervoor nodig is. Uitvoering in 2020 is nog niet zeker, mogelijk wordt het 2021.

Daarnaast nog een aantal onzekerheden in de planning:

Verleggen van kabels en leidingen;
Levertijden VRI’s en deze aan te laten sluiten op de overige VRI’s.

Alleen rotonde Tolschestraat vaststellen en een nieuwe locatie Tango aanwijzen.

Gevolgen afspraken Tango/eigenaar ondergrond bestaande en nieuwe locatie Tango).
Gemaakte afspraken zijn allen onder voorbehoud van een definitief bestemmingsplan.

Er zullen opnieuw afspraken gemaakt moeten worden. Het proces moet weer vanaf het begin worden opgestart (zoeken andere geschikte locatie).

Gevolgen afspraken met gemeente.

Er zullen opnieuw afspraken gemaakt moeten worden over:

Nieuwe locatie, zie hierboven. Met als gevolg:
Nieuwe onderzoeken (bodem, grondwater, externe veiligheid, geluid etc.)
Nieuwe bestemmingsplanprocedure.

Planschade.
Momenteel ligt een deel van de Arnoud van Gelderweg nog open (een deel van de grond is nog niet in het bezit van de provincie). In deze situatie gaan we het resterende stukje grond niet aankopen en gaan we de weg realiseren op de grond in eigendom van de provincie/gemeente.

Besluit hierover volgt na behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad. Overigens gaan we in de tussentijd wel een tijdelijke doorgaande route creëren voor de fietsers, zodat zij niet langer hoeven om te fietsen via de Koninginnedijk.

Gevolgen afspraken met aannemer.

Conform contract moeten wij de aannemer (BAM) uiterlijk 1 december 2019 uitsluitsel geven over de werkzaamheden die zij moeten verrichten.

 • Hebben zij dit niet, dan:
 • Krijgt BAM kosten betaald die tot op heden zijn gemaakt voor deze fase;
 • Indien er toch aanpassingen of vervolgens een rotonde gerealiseerd dient te worden is opdrachtgever binnen 2 jaar verplicht BAM opdracht te verlenen.
 • BAM heeft recht op herrekening van prijzen, uitloopkosten te verrekenen en aanvullende eisen te stellen.

Gevolgen voor financiën.

 • De locatie voor Tango ligt al bouwrijp klaar.
 • Op verzoek van de gemeente, is op de locatie Industriestraat een infiltratieriool aangelegd als maatregel om te voldoen aan de waterbergingseis bij een toename van verhard oppervlak.
 • Niet geheel duidelijk: maar mogelijk liggen reeds verlegde kabels en leidingen deels op een mogelijk toekomstig tracé van de Arnoud van Gelderweg. Kans is dus dat deze kabels en leidingen wederom verlegd moeten worden.
 • Nieuwe onderzoeken op de nog te vinden nieuwe locatie.
 • Onderhandelingen met eigenaar nog te vinden locatie, Tango en de eigenaar van het huidige perceel van het tankstation over grondverwerving moeten gestart worden.
 • Nieuwe locatie dient bouwrijp gemaakt te worden.
 • Met de gemeente moeten afspraken worden gemaakt over de gemaakte en extra te maken kosten.

Gevolgen voor omgeving.

 • Afspraken met de omgeving worden nagekomen.

Gevolgen voor planning.

Er dient een nieuwe ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Hierbij moeten we rekeninghouden met een doorlooptijd van minimaal 1,5 jaar.

Nota zienswijzen en wijzigingen.

Bestemmingsplan ‘Herinrichting N324 – rotondes Tolschestraat en Industriestraat’.

Nota zienswijzen en wijzigingen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting N324 – rotondes Tolschestraat en Industriestraat’ ende bijbehorende stukken hebben van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage gelegen.

Tijdens deze termijn van terinzagelegging zijn er 3 zienswijzen kenbaar gemaakt. In deze nota treft u aan:

Deel A: afweging van de ingekomen zienswijzen
Deel B: ambtshalve wijzigingen

Deel A: afweging van de ingekomen zienswijzen
Van de volgende personen/bedrijven/instanties is een zienswijze ontvangen:

A.[GEANONIMISEERD]

B. GBB Grond- en Bouw Bureau BV, Postbus 109, 3925 ZJ Scherpenzeel

C. Goudzwaard Advies (namens Hajedeem B.V.), Lentepark 50, 2151 EV Nieuw-Vennep

A.[GEANONIMISEERD]

Datum: 20 juni 2019 (datum registratie brief 20 juni 2019)
Registratienummer: D/19/143307

Beknopte weergave inhoud:

1. Het verplaatsen van het Tango tankstation naar een locatie binnen 400 meter van het tankstation van de indieners van de zienswijze zal van invloed zijn op de omzet en kan resulteren in sluiting van hun
tankstation. Gevolg is het verlies van vijf arbeidsplaatsen, verminderde tankservice voor klanten en het pensioen van de indiener van de zienswijze wordt teniet gedaan. Tussen bemande en onbemande tankstations bestaat een oneerlijk speelveld. Op geen enkele wijze wordt service verleend, dit maakt het sociale leven schraler.

2. Het aanleggen van een rotonde op de huidige plaats van het Tango tankstation is niet noodzakelijk. Er zijn al lange tijd geen ongelukken en de huidige verkeerlichtinstallatie biedt voldoende veiligheid voor het verkeer. Uit literatuur blijkt dat verkeerslichten voor de zwakkere verkeersdeelnemer een grotere veiligheid bieden dan een rotonde. Daarbij speelt ook dat er veel recreatiefietsers door Velp komen vanhet natuurgebied Keent.

3. De uitgevoerde locatiestudie bevat een magere motivatie voor de afwijzing van locatie 1 en 2. Bij de eerste bekendmaking van de plannen van de reconstructie van de N324 was er sprake van dat er in de buurt van de huidige locatie van Tango een nieuwe plek werd gezocht. Pas bij de voorlichting over de werkzaamheden aan het wegvak Grave werd duidelijk dat de Industriestraat als locatie was gekozen.

4. Bij de presentatie door GBB van bouwplannen voor woningen op de Industriestraat is nooit sprake geweest van een tankstation. Verplaatsing van de Tango naar de nieuwe locatie is een slechte zaak
vanwege geluidsoverlast van o.a. slaande deuren, draaiende pompen en rumoer veroorzakende bestuurders en passagiers.

Afweging gemeente:
1. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie mag niet gestuurd worden op economische belangen (concurrentieoverwegingen), maar louter op ruimtelijke overwegingen. Daarbij moet beoordeeld worden of een nieuw bestemmingsplan zodanige leegstandseffecten tot gevolg heeft dat dit tot een uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
onaanvaardbare situatie zal kunnen leiden. Het enkele feit dat de voorziene ontwikkeling kan leiden tot beëindiging van de eigen bedrijfsactiviteiten ter plaatse en daardoor tot leegstand van het in gebruik zijnde bedrijfsgebouw, is op zichzelf onvoldoende om te concluderen dat zich relevante leegstand zal voordoen. Beoordeeld is of in de voorliggende situatie zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor toch sprake zou kunnen zijn van relevante leegstand. De indiener van de zienswijze heeft hierover zelf geen argumenten, anders dan het niet-ruimtelijke argument over de verschraling van het sociale leven, aangedragen.

Uit de feitelijke situatie ter plaatse blijkt niet dat het bedrijfsgebouw dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-specifieke eigenschappen heeft, dat andersoortig gebruik – al dan niet door
transformatie – niet of onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort. Ook in de omgeving zijn geen ontwikkelingen voorzien die tot relevante leegstand kunnen leiden.

Voor de gemeente zijn er daardoor geen argumenten om alsnog over te gaan tot het stellen van ruimtelijke beperkingen ten aanzien van locaties van tankstations.

2. De provincie is voornemens om het huidige kruispunt bij de Tolschestraat te vervangen voor een enkelstrooksrotonde omdat dit nodig is voor de (toekomstige) capaciteitsuitbreiding van de weg en de verkeersveiligheid vergroot. De rotonde levert een verbeterde doorstroming van al het gemotoriseerde verkeer en een veilige oversteek voor fietsers door de verlaging van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer.

De huidige onveilige beleving van het kruispunt door de angst voor rood licht negatie, wordt door de rotonde weggenomen.

Een verbeterde VRI-kruising heeft op deze locatie door de benodigde opstelvakken een te groot ruimtelijk impact en is een veel duurdere oplossing.

Daarnaast nemen de wachttijden en wachtrijen juist toe bij een verbeterde VRI-kruising, wat vanuit het oogpunt van
verkeersafwikkeling en de daarmee samenhangende mate van verkeersonveiligheid niet acceptabel is.

Uit de zienswijze wordt niet duidelijk waarom de locatiestudie onvoldoende zou zijn. In de studie zijn de locaties onder andere vergeleken qua beleid, fysieke ligging en relatie met andere ontwikkelingen in de omgeving. De gemeente is van oordeel dat hiermee een zorgvuldige locatieafweging heeft
plaatsgevonden.

In de plantoelichting is naast de bestaande woningen in de omgeving van de nieuwe locatie voor het tankstation, ook gekeken naar de effecten op de beleidsmatig voorziene woningen.

Daarbij is ingegaan op de geluidseffecten van het nieuwe tankstation.

Conclusie is dat niet voldaan wordt aan de richtwaarde, maar dat de berekende waarden wel voldoen aan de gemeentelijke kaders om hogere grenswaarden te kunnen verlenen.

Conclusie:
Het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

B. GBB Grond- en Bouw Bureau BV

Datum: 23 juni 2019 (datum registratie brief 25 juni 2019)
Registratienummer: D/19/149277

Beknopte weergave inhoud:

1. GBB maakt op grond van de te verwachten geluidsbelasting op de geprojecteerde nieuwbouw bezwaar tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan, tenzij de gemeente verklaart dat zij zal
meewerken aan het vaststellen van een hogere waarde waardoor de geprojecteerde nieuwbouw wel mogelijk is.

2. Er zijn geen harde waarborgen opgenomen om de beeldkwaliteit van de entree van de wijk (die het tankstation wordt) zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de regels ontbreekt nog steeds de
verplichting om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Daarnaast wordt wel ruimte gereserveerd voor een landschappelijke inpassing, maar wordt dit niet correct vertaald in specifieke regels in het
bestemmingsplan. De noodzakelijke landschappelijke inpassing dient de bestemming Natuur of Groen te krijgen, geborgd via een voorwaardelijke verplichting waarbij verwezen wordt naar een
concreet uitgewerkt plan.

Afweging gemeente:

1. De gemeente Grave hanteert een beleidsregel voor het verlenen van hogere grenswaarden. Het uitgevoerde akoestische onderzoek voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden en maximale
ontheffingswaarden. Indien de woningen worden uitgevoerd conform de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek, dan zal de gemeente de benodigde hogere grenswaarden verlenen.

2. Via een bestemmingsplan worden de regels geborgd voor zover het een goede ruimtelijke ordening betreft. Mede naar aanleiding van de zienswijze zijn de regels rondom de borging van de
landschappelijke inpassing nader uitgewerkt.

Bij zowel de bestemming ‘Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ als ‘Verkeer’ is een voorwaardelijke verplichting opgenomen, waarmee de realisatie en instandhouding van de in de bijlagen opgenomen landschappelijke inpassing wordt gewaarborgd.

Het toekennen van een bestemming Groen of Natuur heeft geen
meerwaarde ten opzichte van de borging via een voorwaardelijke verplichting.

Beeldkwaliteit voor zover het buiten een goede ruimtelijke ordening valt, wordt geborgd via de welstand. In de welstandsnota is hiervoor aan de locatie de bij de beoogde ontwikkeling passende
categorie ‘Bedrijventerrein’ toegekend.

Conclusie:
Het bestemmingsplan wordt wel aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze:

Verbeelding:
Verwijderen van de aanduiding ‘overige zone – landschappelijke inpassing’ (de landschappelijke inpassing wordt geregeld via regels bij de bestemmingen voor het tankstation en de naastgelegen
weg).

Regels:

Verwijderen van artikel 10.3 Overige zone – landschappelijke inpassing en toevoegen van artikelen ‘voorwaardelijke verplichting’ in de bestemmingen ‘Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ en ‘Verkeer’ (onder de specifieke gebruiksregels in artikel 3.3 en 5.3).
Toevoegen van een inrichtingstekening als bijlage bij de regels i.v.m. borging van de landschappelijke inpassing..

C. Goudzwaard Advies, namens Hajedeem B.V.

Datum: 23 juni 2019 (datum registratie brief 25 juni 2019)Registratienummer: D/19/149271

Beknopte weergave inhoud:

1. De indiener van de zienswijze maakt op grond van de te verwachten geluidsbelasting op de geprojecteerde nieuwbouw bezwaar tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan, tenzij de
gemeente verklaart dat zij zal meewerken aan het vaststellen van een hogere waarde waardoor de geprojecteerde nieuwbouw wel mogelijk is.

2. De wijze waarop getracht wordt om te voorkomen dat de geprojecteerde nieuwbouw geuroverlast zal ervaren, is onvoldoende. Voorstel is om aan de westzijde van het bestemmingsvlak voor het
tankstation een beperkte zone op te nemen waarin geurbronnen zich mogen bevinden, zodat voldaan wordt aan de afstandseis van 30 meter ten opzichte van de voorgevels van de geprojecteerde nieuwbouw.

3. Er zijn geen harde waarborgen opgenomen om de beeldkwaliteit van de entree van de wijk (die het tankstation wordt) zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de regels ontbreekt nog steeds de
verplichting om een beeldkwaliteitsplan op te stellen. Daarnaast wordt wel ruimte gereserveerd voor een landschappelijke inpassing, maar wordt dit niet correct vertaald in specifieke regels in het bestemmingsplan. De noodzakelijke landschappelijke inpassing dient de bestemming Natuur of Groen te krijgen, geborgd via een voorwaardelijke verplichting waarbij verwezen wordt naar een
concreet uitgewerkt plan.

Afweging gemeente:

1. De gemeente Grave hanteert een beleidsregel voor het verlenen van hogere grenswaarden. Het uitgevoerde akoestische onderzoek voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden en maximale
ontheffingswaarden. Indien de woningen worden uitgevoerd conform de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek, dan zal de gemeente de benodigde hogere grenswaarden verlenen.

2. Naar aanleiding van de zienswijze is in het bestemmingsplan een zone van 30 meter opgenomen waarbinnen de vestiging van (stationair) geurbronnen niet is toegestaan.

3. Via een bestemmingsplan worden de regels geborgd voor zover het een goede ruimtelijke ordening betreft. Mede naar aanleiding van de zienswijze zijn de regels rondom de borging van de
landschappelijke inpassing nader uitgewerkt.

Bij zowel de bestemming ‘Bedrijf – Verkooppunt
motorbrandstoffen zonder lpg’ als ‘Verkeer’ is een voorwaardelijke verplichting opgenomen, waarmee de realisatie en instandhouding van de in de bijlagen opgenomen landschappelijke inpassing wordt
gewaarborgd. Het toekennen van een bestemming Groen of Natuur heeft geen meerwaarde ten opzichte van de borging via een voorwaardelijke verplichting.

Beeldkwaliteit voor zover het buiten een goede ruimtelijke ordening valt, wordt geborgd via de welstand. In de welstandsnota is hiervoor aan de locatie de bij de beoogde ontwikkeling passende
categorie ‘Bedrijventerrein’ toegekend.

Conclusie:

Het bestemmingsplan wordt wel aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijze:

 • Verwijderen van de aanduiding ‘overige zone – landschappelijke inpassing’ (de landschappelijke inpassing wordt geregeld via regels bij de bestemmingen voor het tankstation en de naastgelegen weg).
 • Toevoegen van de aanduiding “overige zone – geurzone” om de vestiging van (stationaire) geurbronnen binnen 30 meter van de toekomstige woningen op Wisseveld uit te sluiten.

Regels:

 • Verwijderen van artikel 10.3 Overige zone – landschappelijke inpassing en toevoegen van artikelen ‘voorwaardelijke verplichting’ in de bestemmingen ‘Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’ en ‘Verkeer’ (onder de specifieke gebruiksregels in artikel 3.3 en 5.3)
 • Toevoegen van een inrichtingstekening als bijlage bij de regels i.v.m. borging van de landschappelijke inpassing.
 • Toevoegen van artikel 10.3 Overige zone – geurzone met bijbehorende begripsbepaling 1.33 (stationaire) geurbronnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: