Kritische Graafse Meedenker Roland Eijbersen (CDA): Over kaders, keuzes en kortingen.

GraverMaat: In de Arena verscheen een opmerkelijk kritisch ingezonden artikel van het CDA raadslid Roland Eijbersen.

Omdat zijn bijdrage als coalitiegenoot opmerkelijk is heb ik hem de ere-titel Graafse Meedenker meegegeven.

Hij was ook tegen het dure Kranenhofplan. Hans Satter reageert op zij bijdrage in de Arena.

Waar Ben Litjens om financiele redenen ook tegen stemde.

In de Auditcommissie verzorgde hij de CDA inbreng.

Hij schrijft o.a. :

  • Over een groter tekort dan vorig jaar.
  • Waarom snijden we niet in eigen (ambtelijk) vlees?
  • Onze algemene reserve holt achteruit.
  • IDOP subsidies voor wijkraden wordt stopgezet.
  • Historisch Grave dreigt om te vallen.
  • Rechtszaak tegen de Scheepswerf wordt niet als risico erkend.
  • Er wordt gekort op de jeugdleden subsidie.

Door Roland Eijbersen van CDA

Grave

Het Graafse college heeft de programmabegroting 2020-2023 met de gemeenteraad gedeeld. Daarnaast heeft het college een lijst met ombuigingsvoorstellen erbij gevoegd. Immers, 2020 en de jaren erna kennen flinke tekorten. De commissie audit sprak er op 8 oktober met wethouder Joosten (Financiën) over. Namens het CDA mocht ik onze inbreng verzorgen. Graag neem ik u mee in een aantal zaken die ons opvallen.

Van Excel naar PDF
Soms heb je het gevoel dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Een soort van déja vu. Dat is het overheersende gevoel wat het CDA team heeft overgehouden. Onze gemeente wordt wederom geconfronteerd met fikse tekorten. Vorig jaar kregen we vanuit het college een Excel-lijst met ombuigingsvoorstellen met daarbij allerlei pre-adviezen. Dit jaar krijgen we hetzelfde, maar zijn de ombuigingsvoorstellen in PDF opgenomen. Het enigste wat misschien veranderd lijkt, is dat het tekort voor volgend jaar groter is. De gemeenteraad kan zijn borst nat maken.

De programmabegroting kent een niet sluitende begroting voor 2020. Met de ombuigingsvoorstellen die het college inbrengt, groeien we toe naar een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in de jaarschijf van 2022. Op papier is het helemaal rondgerekend door het college. Maar ten koste van wat?

Mij bekruipt het volgende gevoel: Het is net alsof je heel erg honger hebt en je krijgt van de kelner een rijkelijk versierd bord met een visgerecht erop. Alles lijkt te voldoen aan je verwachtingen. Maar zodra je met je vork en mes in de vis begint te peuteren, kom je de ene na de andere graat tegen.

Belangrijke vragen

Bij de technische voorronde hebben wij als CDA dan ook een aantal prikkelende vragen neergelegd. Want een aantal zaken misten we.

(1) Past dit pakket aan ombuigingen en bezuinigingen bij de kaders die de raad meegaf in juli bij de Kadernota?

(2) Zijn de ombuigingsvoorstellen in enigerlei vorm voorbesproken met onze lokale verenigingen, organisaties en andere belanghebbenden?

(3) Op basis van welke argumenten is het college gekomen tot de set van ombuigingen en bezuinigingen?

Als je uitzoomt op de materie, is de meest belangrijkste vraag dan niet: Wat voor een soort gemeente wil je zijn? En daaronder liggen vragen als: Hoeveel geld heb je nodig om welke voorzieningen in de lucht te houden? En wat vraag je van onze inwoners, lokale instellingen en bedrijven?
De Rijksoverheid heeft molenstenen om de nek van gemeenten gelegd en bezuinigt over de ruggen van mensen. Zo simpel is het. De oplossing ligt daarom vooral op nationaal niveau. Maar wij moeten wel het Graafse huishoudboekje op orde te brengen.
Op een aantal aspecten hebben we ingezoomd. Om een tekort van dik 1,5 miljoen euro voor 2020 te dekken, halen we ruim 9 ton uit de algemene reserve. Dat is echt een fors bedrag. Onze algemene reserve holt achteruit.

Als CDA, met steun van andere fracties, waren we in juli kritisch op de afname en bijbehorende kosten van de ambtelijke organisatie. Kortom, durven we te snijden in eigen vlees? De wethouder Financien verwees tijdens de auditvergadering deze vragen maar door naar de andere portefeuillehouders.

Dan de lijst met ombuigingen en bezuinigingen. Natuurlijk, lucht uit budgetten halen is goed. Maar wij zien ook ombuigingen waarmee het college komt, die grote impact gaan hebben. De IDOP-subsidie voor de wijk- en dorpsraden vervalt. Wij hebben als gemeenteraad die vorig jaar nog ternauwernood kunnen redden door de OZB te verhogen. Maar nu wordt de subsidie alsnog weggehaald. Dat is de doodsteek voor de dorps- en wijkraden vrezen wij. Daardoor wordt de afstand tussen bestuur en de dorpen en wijken onnodig groter. Vele activiteiten vallen dan weg. Volstrekt onwenselijk.

Op het openbaar groen in de binnenstad wil het college gaan bezuinigen. Wij vrezen verloedering en de aantrekkelijkheid van de binnenstad wordt dan minder. Ook zien we dat Historisch Grave dreigt om te vallen, omdat een substantieel deel van de subsidie verdwijnt. Ook onze culturele verenigingen worden gekort. Wij constateren dat er weinig gedaan wordt om de eigen inkomsten van de gemeente te vergroten. Het CDA is daar best toe bereid. Maar dan moet je dit goed kunnen uitleggen.

De begroting kent een risicoparagraaf waarin de meest belangrijkste risico’s voor de gemeente zijn opgesomd. De rechtszaak van de Scheepswerf is niet als risico genoemd. Dit snappen wij niet. Toen we er vorig jaar vragen over stelden werd ons gezegd: “Er was nog geen cassatiebesluit genomen.” Dit jaar horen we: “Dit doen we niet vanwege ingewonnen juridisch advies.” Het CDA zegt: Een risico is een risico. Neem het op! Desnoods zonder schade calculatie. Maar het niet benoemen, doet geen recht aan de werkelijkheid.

En hoe pijnlijk is het dat wij 3 weken geleden als gemeente miljoenen beschikbaar hebben gesteld voor de voetbalclubs en dat het college nu op de subsidie voor sportende jeugdleden gaat korten omdat we tekorten hebben?

Keuzes maken?
Het CDA heeft tijdens de auditvergadering een ‘verlies’ waarschuwing afgegeven. Wij zien ons geconfronteerd met grote tekorten. Ja, wij hebben te maken met fikse tekorten op het sociaal domein door handelen van de Rijksoverheid. Maar de vraag is hoe je er dan mee omgaat. Moet je het dan niet veel meer over de visie op houdbare overheidsfinanciën hebben? In plaats daarvan is het college met de rekenmachine de begrotingsposten afgegaan. Wij teren in op onze gemeentelijke reserves en onze schuldpositie verslechterd. Een aantal bezuinigingen gaan onze lokale gemeenschap keihard raken.

Er zal nog veel worden gesproken over de financiele situatie van onze gemeente. Zo spreekt de gemeenteraad op 29 oktober in een openbare werkbijeenkomst over de genoemde plannen. Maar wat ons betreft zijn de begroting van 2020 en de lijst van ombuigingen toe aan een dikke paracetamol.

Roland Eijbersen
Raadslid CDA

Reactie Hans Satter

Roland, uit je ingezonden stukje maak ik op dat je buitengewoon sceptisch staat tegenover de voorliggende begroting. Je slaat de spijker enkele keren op de kop. Terecht stemde je tegen het EGS project. In lijn daarmee zou de voorliggende begroting ook je instemming niet moeten krijgen. Het is kaalslag alom.

Waar ik moeite mee heb is dat je je verschuilt achter landelijk beleid. Elk bedrijf, elke instelling wordt bij tijd en wijle getroffen door overheidsmaatregelen. Dan past het niet om daarover te zeuren. Het is dan geboden daarop te reageren en zelfs te anticiperen. Het Graafse college, gesteund door LPG en CDA Ook een gemeente. Doet dat al jaren niet. Burgers voor de gek houden en doorgaan met de zegeningen van een zelfstandig Grave.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: