Van de raadsagenda gehaald: Ruimtelijk kader locatie Scheepswerf Grave.

GraverMaat: Afgelopen dinsdag is dit agendapunt van de raadsagenda gehaald. Hierbij nogmaals de bijdrage van Ben Litjens zoals hij die had willen uitspreken.  Ben had forse kritiek op het raadsvoorstel en hij stond daarin niet alleen.

Ook wilde hij dat de anterieure exploitatie-overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal behandeld zou worden en niet als A-stuk, dus zonder bespreking, op de agenda bleef staan.

Ook zijn bedenkingen rond dit voorstel plaats ik nogmaals.

In iBabs staat de motivering B-stuk enz.

Een aantal fracties vindt de vaststelling van de kaders nog te vroeg.

Ze willen meer duidelijkheid in de kaders hebben (bijvoorbeeld over wat het maximale aantal woningen is, bouwlagen en hoogte gebouwen) en meer informatie over de economische haalbaarheid van de kaders.

Ook burgerparticipatie in dit proces wordt belangrijk gevonden.

VPGrave heeft aangegeven geen toegangsweg voor voertuigen over het Bastion Bekaf te willen.

Agendapunt 10: Ruimtelijk kader locatie Scheepswerf Grave

Ik ben zeer teleurgesteld over de inhoud van de kaderstellende nota.

De motie van 5 juli 2018 had in mijn ogen tot doel om vanuit de gemeenteraad een stimulans te geven aan de herontwikkeling van de locatie Scheepswerf.

In het verleden waren er goede plannen om daar een hotel annex woningen te bouwen. Dit is helaas niet doorgegaan omdat de gemeente te laks is geweest om positief met dit initiatief om te gaan. Voor Keerpunt 2010 was dit een goed initiatief omdat hierdoor diverse belangen werden gediend, zoals bevordering toerisme, verlevendiging van de binnenstad, verbetering Maasfront enz..

Nu wordt speciaal op woningbouw ingezet maar de voorwaarden voor deze woningbouw, die voortvloeien uit de kaderstellende nota, zijn zodanig dat nimmer tot een succesvolle exploitatie kan worden gekomen. En daarmede blijft Grave zitten met een scheepswerf, die het College daar weg wil hebben.

Voor wat betreft het aantal woonlagen wordt verwezen naar de hoogte van de St. Elisabeth kerk. Maar het gebouw van Catharinehof kent 5 bouwlagen met een enkele verdere verhoging tot 6 bouwlagen.

Ook blijft buiten beschouwing de hoogte van de bebouwing op het COX terrein.

Is daarmede geen integraal gebouw te realiseren wat over de toegang tot de jachthaven reikt en verbonden is met het gebouw op het COX terrein?

De toegang naar de haven zou in mijn mening veel smaller kunnen zijn.

Ook is aan de kant van het Coxterrein meer ruimte voor doelmatige parkeervoorzieningen.

De randvoorwaarden, die het College nu ons voorlegt voor het huidige scheepswerfterrein deden mij denken aan een Sinterklaas wensenlijstje.

Ik ga niets schrappen in dit wensenlijstje. Ik wil dat het hele lijstje wordt geschrapt en dat er een lijstje komt van 10 punten, die er echt toen doen.

Zo wordt gesteld, dat de zichtbaarheid van de vestingwerken speciaal Bastion Bekaf belangrijk is. Dat kan in mijn ogen ook geschieden door de nieuwbouw te bouwen in de contouren van de vestingwerk.

Maar als wij praten over een geïntegreerde aanpak van de oostzijde van de contouren van de vesting Grave als gevolg van de vernieuwbouw Prinsenstal, het bepalen van het tracé van de N 321, de ontwikkeling rondom de Hampoort en het Visio-terrein dan is het stil aan de kant van het College. Daarvoor geldt geen kaderstellende nota.

Ik bepleit een vormgeving, die toekomstgericht is met oog voor de historische vormgeving van de stad.

En laat de ontwerpers vrij in hun keuze. Wat mij betreft mogen zij meerdere ontwerpen maken.

Deze ontwerpen staan dan op enig moment ter discussie en vervolgens wordt er besloten.

De huidige gang van zaken is veel te betuttelend. Zo geschiedt er niets.

Ik stem tegen de voorgestelde randvoorwaarden en bepleit een 10 puntenplan, waarin realistische randvoorwaarden worden vastgelegd.

Agendapunt 2: vaststellen agenda

Ik verzoek de gemeenteraad om agendapunt 7 betreffende de overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal van de agenda af te voeren, omdat dit agendapunt niet in een openbare commissievergadering is behandeld.

Mocht dit verzoek worden afgewezen dan verzoek ik de gemeenteraad dit stuk als B-stuk te agenderen.

Ik wil over dit agendapunt nadere informatie ontvangen.

De gemeente sluit weer een overeenkomst met een waarde van € 400.000,- maar het risico kan veel hoger liggen. Keerpunt 2010 en ik willen geen 2e keer een geheime overeenkomst zoals bij Wisseveld het geval was met een projectontwikkelaar waar iedereen achteraf spijt van heeft.

Agendapunt 7: wensen en bedenkingen anterieure overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal Grave

Keerpunt 2010 is radicaal tegen dit voorstel.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van 80 parkeerplaatsen op het Visioterrein voor een prijs van € 5000,- per parkeerplaats en tevens de verantwoordelijk voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen.

Niemand weet of het nieuwe bestemmingsplan dit uiteindelijk zal toestaan.

Niemand weet of je met deze prijs over enkele jaren wel uitkomt.

Niemand weet of dit past binnen de stikstofwetgeving.

Niemand heeft bodemonderzoek gedaan. Archeologische vondsten kunnen de aanleg van een groot parkeerterrein blokkeren of een bijzonder diertje wat daar leeft.

De bodem van de ondergrond kan vervuild zijn.

Bij de aanleg horen ook toegangswegen, wandelpaden enz. Vallen die binnen deze prijs?

Wat is de kwaliteit van het uitvoeringsniveau? Heeft de gemeente nog niet genoeg leergeld betaald door met projectontwikkelaars in zee te gaan?

Nergens staat in het raadsvoorstel voor wiens rekening het latere onderhoud van deze parkeerplaatsen komt. En zijn deze parkeerplaatsen openbaar? En hoe zit het met de aansprakelijkheid als er sprake is van nalatigheid of overmacht.

De gemeente zegt dat een loopafstand van 500 meter naar het parkeerterrein nog acceptabel is. Gelooft u nu werkelijk dat iemand 500 meter gaat lopen met de boodschappen vanaf de parkeerplaats naar zijn of haar huis en daarbij nog een provinciale weg moet oversteken.

Moeten wij het ontwerp-bestemmingsplan niet eerst voorleggen aan het bureau West 8?

Is hier geen kaderstellende nota noodzakelijk?

De openbare school staat al op Visio maar wij hebben nog geen idee wat de provincie en de gemeente van plan is het de reconstructie van de St. Elisabethstraat en de Hampoort.

Ik stem tegen dit voorstel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: