Brief 6 verenigingen: Investeren in sportaccommodaties.

GraverMaat: In Split staan ze ook op de barricaden. De Romeinen trekken hun sabels.

Tekst is bewerkt via iPhone. Later verbeteren.

Nu Koper bekijken.

Geachte raadsleden,

In de bijlage treft u een brief aan namens 6 sportverenigingen met een eigen accommodatie die actief zijn in de gemeente Grave en gezamenlijk zo’n 1.130 leden vertegenwoordigen. De afgelopen tijd hebben wij elkaar opgezocht en geconstateerd dat we allemaal tegen dezelfde problemen aanlopen in onze contacten met de gemeente als het gaat over investeringen in onze sportaccommodaties.

Kort gezegd: onze gesprekken met de gemeente lopen steeds op niets uit en er is nergens geld voor. Maar er wordt wel ruim 4 miljoen euro vrijgemaakt voor een nieuw sportpark De Kranenhof.

We hebben vastgesteld dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en tegen dezelfde teleurstellingen aanlopen. Dat heeft ons er toe gebracht om onze krachten te bundelen, een collectief te vormen en de bijgevoegde brief aan u te richten.

Wij verzoeken u om de inhoud te betrekken bij de beraadslagingen over het nieuwe sportpark De Kranenhof tijdens de commissievergadering van 10 september en de raadsvergadering van 16 september a.s.

Tijdens de commissievergadering van 10 september a.s. willen wij graag gebruik maken van het spreekrecht om deze brief nader toe te lichten. Ondergetekende zal dan namens onze 6 verenigingen inspreken.

Wanneer u of uw fractie in aanloop naar de commissie- of raadsvergadering behoefte heeft aan een nadere toelichting of meer informatie, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid om die te geven. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Michel Brands

Secretaris Stichting Hippisch Festijn Grave

Mede namens TV Thos, TV Esteren, TV Gassel, VV Gassel, Jeu de Boulesclub Grave Superieur en PPV ‘t Raamdal

Geachte gemeenteraadsteden,
Wij maken ons zorgen over de sport in Grave.

ln een eerdere brief in februari van dit jaar hebben 11 sportverenigingen hun zorgen aan u kenbaar gemaakt en deze in de raadsvergadering van 12 februari 2019 uitgesproken door gebruik te maken van het spreekrecht.

Aanleiding was de voorgenomen miljoeneninvestering in een nieuw sportpark De Kranenhof in relatie tot de noden en investeringsbehoeften van andere sportverenigingen in Grave.

De trein voor het nieuwe sportpark De Kranenhof raast in hoog tempo door en lijkt alle  stations waar de honderden leden van andere sportverenigingen staan te zwaaien vol gas voorbij te razen.

Het finalebestuit van de gemeenteraad over de aanleg van een ongetwijfeld prachtig nieuw sportpark De Kranenhof is aanstaande.

Zonder twijfet een nuttige investering voor de sport in Grave, die wij ook niet ter discussie willen stellen.

Maar wij maken ons grote zorgen over de vraag of er na deze miljoeneninvestering in Grave nog wel voldoende financiële ruimte is om ook de andere sportaccommodaties in de gemeente op peil te brengen en te houden.

In deze brief gaan wij hier verder op in.

Graag maken wij in de commissievergadering van 10 september 2019 ook gebruik van het spreekecht om eén en ander verder toe te lichten.

Sport- en beweegnota.

Na de toezegging van wethouder Joosten in februari is de afgelopen periode het proces om te komen tot een sportnota voortvarend ter hand genomen.

Diverse sportverenigingen in Grave leveren hun input en zijn bij dit proces betrokken.

Opvallend is overigens dat de vier sportverenigingen die al met u in overleg zijn over het nieuwe sportpark bij alle bijeenkomsten voor de sportnota de grote afwezigen waren.

Tijdens de bijeenkomst waarbij het thema ‘sportaccommodaties’ op de agenda stond, is onze zorg dat er bij de gemeente straks geen geld rneer is om daadwerketijk in de breedte in sport te investeren niet weggenomen. Integendeel, onze ervaringen met de gemeente geven weinig vertrouwen op een goede afloop.

Verzoeken van onze verenigingen om ondersteuning worden zonder enig overleg afgewezen of worden aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de sportnota.

De sportnota als  zoethoudertje voor andere sportverenigingen en excuus om zaken uit te stellen? Wij vrezen dat de sportnota zo breed wordt aangevlogen dat die in

algemeenheden zal blijven hangen. Wij vragen ons af of in de sportnota de noodzakelijke investeringen in sportaccommodaties en de verdeling van de kosten, zoals wel toegezegd is door de wethouder, benoemd gaan worden. Tijdens de bijeenkomsten zijn die immers niet besproken of in beeld gebracht.

Financieel

In de kadernota van de gemeente Grave is ook vermeld dat er gewerkt wordt aan een sport- en beweegnota”

De verwachting wordt uitgesproken dat hier uitvoeringskosten aan verbonden zijn, maar dat die nog niet bekend zijn. Aangekondigd wordt dat hier bij de begroting meer uitsluitsel over geboden kan worden. Wij vragen ons af of concretisering van de kosten en opname daarvan in de begroting nog wel onder uw aandacht is.

In februari hebben wij u nadrukketijk opgeroepen om de investeringsbehoeften bij de andere sportaccommodaties in beeld te brengen en het bestuit om een miljoeneninvestering in De Kranenhof te doen in de bredere context van de totate sport in Grave te plaatsen.

Tot onze spijt moeten wij constateren dat dat niet gebeurd is. Bij de gemeente lijkt alleen De Kranenhof op de agenda te staan.

Er worden zelfs aparte werkbijeenkomsten voor gehouden.

Andere sportaccommodaties lijken volledig uit beeld. Gesprekken met ons zijn moeilijk te plannen of worden uit de weg gegaan en áls ze plaatsvinden blijven ze helaas vruchtetoos omdat de boodschap keer op keer is dat er geen geld is.
Wij wachten met smart op het moment dat u (en/of het college) ook echt met ons over onze sportaccommodaties in gesprek gaat.

Tot op heden is, ondanks onze oproep daartoe vanuit de gemeente geen initiatief genomen om de investeringsbehoeften bij onze sportaccommodaties in beeld te brengen.

Hoe weet u dan wat u in de begroting op moet nemen? Om u hierbij te helpen hebben wij de afgelopen  periode zelf de globale investeringsbehoeften voor onze ó sportaccomodaties in beeld gebracht.

Voor de komende 10 jaar gaat het in totaal om een investering van zo’n € 900.000,-. Dan kunnen we onze accommodaties bij de tijd brengen, noodzakelijke vervangingen doen, verduurzamen en daarmee onze verenigingen vitaal en toekomstbestendig houden. Met deze inventarisatie als basis gaan wij graag met de gemeente het gesprek aan.

Mogen wij en onze 1.130 leden er op rekenen dat u de kadernota verder concretiseert door een concreet en voldoende groot investeringsbedrag in de begroting 2020 op te nemen?

Evenredigheidsbeginsel.

U vindt de financiëte dekking van de investering in het nieuw sportpark grotendeels in de huidige privatiseringsbijdragen van € 80.000,- die de drie fuserende voetbalverenigingen voor het onderhoud ontvangen. U gebruikt dit bedrag (gemeenschapsgeld dat ook nog 40 jaar geïndexeerd wordt) ter dekking van de kapitaalslasten op de investering die gedaan wordt in nieuwe (kunstgras)velden én een nieuwe kantine  en kleedaccommodatie.

Daardoor kan de investering voor de gemeente grotendeels budgettair neutraal gedaan worden.

Onze verenigingen/accommodaties ontvangen geen of veel kleinere (privatiserings)bijdragen van de gemeente.

Deze manier van financieren gaat voor ons dus niet op.

Worden wij straks “gestraft’ voor het feit- dat we al jaren grotendeels onze eigen broek op houden en niet “op de gemeentebegroting staan”?

De gemeente lijkt er nu voor te kiezen om een exclusief voordeel dat de fuserende voetbalclubs al jaren hebben ten opzichte van andere sportclubs, in stand te houden en zelfs te vergroten!

Dat kunt u en mag u doen, maar zet u dan ook stap twee en geeft u al die andere sporters in Grave een gelijke behandeling?

Helaas heeft u een motie van ongeveer gelijke strekking op 26 maart 2019 verworpen.

U zult begrijpen dat wij daarover teleurgesteld zijn en dat dat het ver- trouwen van onze verenigingen in de gemeente niet heeft vergroot.

Wij roepen u dan ook op om duidelijk uit te spreken of u voornemens bent om richting andere verenigingen/accommodaties het evenredigheidsbeginsel toe te passen zodat de sport in Grave in de volle breedte en op gelijke wijze op ondersteuning van de gemeente kan rekenen.

Een eerste stap om het evenredigheidsbeginsel toe te passen is een eenvoudige die ook snel  te realiseren is.

Wij vragen u op om op korte termijn een inventarisatie te maken van wat elke vere- niging met eigen accommodatie aan gemeentelijke belastingen en waterschapslasten betaalt en de afgelopen jaren betaald heeft.

Tijdens een bijeenkomst in het kader van de sportnota hebben we geconstateerd dat de gemeente hierbij al vele  jaren  met twee maten meet.

De ene vereniging heeft die lasten niet {geheel) hoeven te betalen en de andere vereniging wel.

Er zijn verenigingen die hierdoor a[ jaren meer belasting aan de gemeente betalen dan ze aan subsidie ontvangen!

Dit gaat over de afgelopen jaren om duizenden euro’s aan kosten die de ene vereniging wel heeft gehad en de andere niet. Wij roepen u op om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Geef zekerheid en vertrouwen.

Sport is in de gemeente Grave breder dan alleen een nieuw sportpark De Kranenhof. De investering in sport zou daarom ook breder moeten zijn. Met het opstellen van een sportnota is een begin gemaakt om te komen tot een breed sportbeleid in Grave. Zeker is dat dit ook investeringen vraagt in andere sportaccommodaties.

U loopt vooruit op de uitkomsten van de sportnota met een miljoeneninvestering in een nieuw sportpark De Kranenhof.

Andere investeringsverzoeken worden afgewezen of worde in de wacht gezet ‘in afwachting van de uitkomsten van de sportnota’.

Voor de investering in De Kranenhof geldt dat blijkbaar niet en wordt een uitzonde- ring gemaakt. Dit is moeilijk met elkaar te rijmen en geeft ons weinig vertrouwen.

Onze zorg is dat straks zal blijken dat er voor uitvoering van de sportnota en het investeren in de bijbehorende sportaccommodaties niet voldoende financiële middelen meer zijn.

Daardoor kunt u niet meer aan het evenredigheidsbeginsel voldoen, ook al zou u dat willen.

Het zou wel heel erg zuur ziin als we er bij het afronden van de sportnota achter komen dat er onvoldoende geld is voor de uitvoering.

De 1.130 sporters die wij vertegenwoordigen zouden wederom met lege handen blijven staan.

Wij vragen u nadrukketijk om, onder toepassing van het evenredigheidsbeginsel, ook onze vere- nigingen (financiëte) zekerheid te bieden en dit niet te blijven uitstelten. Wij kunnen en willen noodzaketijke investeringen in (verduurzaming van) onze sportaccommodaties niet nog jaren uitstellen.

Sommige investeringen zijn urgent en dulden geen langer uitstel. Mogen wij rekenen op een besluit dat niet alleen leidt tot een fraai nieuw sportpark De Kranenhof, maar ook ruimte biedt om vanaf 2020 te investeren in de andere sportaccommodaties in Grave?

Wij verzoeken u om nu, parallel aan het besluit over het sportpark De Kranenhof, ook jaarlijks  structureet € 25.000,- vrij te maken ter financiering van de investeringen in onze 6 sportaccommodaties.

Daarmee kunnen wij het ruime sportaanbod in Grave continueren en een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een gezonde, sportieve en leefbare gemeente Grave.

Samenvattend

Wij vertegenwoordigen tezamen ongeveer net zoveel sportende leden als de vier gebruikers van het nieuwe sportpark De Kranenhof. Wij rekenen op een gelijke behandeling en een spoedige uitnodiging van de gemeente om over onze sportaccommodaties door te praten.

Maar zo’n gesprek heeft alleen zin wanneer u als gemeenteraad het college de financiële kaders meegeeft die het mogetijk maken om ook in de overige sportaccommodaties te Ínvesteren.

Zonder financiele  ruÍmte verandert er niets en blijven gesprekken vruchtetoos.

Wij hebben de afgelopen tijd voorwerk gedaan en eén en ander in beeld gebracht.

Het is nu aan u om de volgende stap te zetten en de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Zoals aangegeven, wij verwachten dat een structureel bedrag van € 25.000,- voldoende financieringsruimte biedt voor de noodzakelijke investeringen en structureel gezonde exploitaties waarbij ook gereserveerd kan worden voor toekomstig groot onderhoud of vervanging. Daarmee maakt u niet alleen een nieuw sportpark De Kranenhof mogelijk, maar zorgt u ook voor langjarige continuiteit voor 6 andere sportaccommodaties waar 1.300 sporters met veel plezier gebruik van maken! Dan investeert u echt in de breedte in de sport. U kunt rekenen op onze inzet! Wij rekenen nu ook op u!

Met vriendelijke groet,
Voorzitter Stichting Hippisch Festijn Grave

Bas van de Wiel,
Voorzitter Tennisvereniging EDOS, Gassel

Gerard Ophuis,
Voorzitter Tennisvereniging Thos, Grave

Marius jans,
Voorzitter

Ruud Ansems,
Voorzitter Grave Superieur, Jeu de Boulesctub van Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: