Inbreng Ben Litjens: Plannen Kalliste, Scheepswerf, Mooiland en benzinepomp.

GraverMaat: In. de commissievergadering van afgelopen dinsdag werd het onderstaande door Ben ingebracht.

Ook in Rijeka donkere wolken boven de stad.

En reddingsboot binnen loopafstand.

Agendapunt 6: prestatie afspraken met coöperatie Mooiland

Ik constateer dat het huidige college er niet in is geslaagd om binnen één jaar na aantreden tot prestatie afspraken te komen met Mooiland, die tijdig voor deze vergadering ter kennis van de raadscommissie zouden zijn gebracht.

Vandaag worden wij mondeling geïnformeerd maar Keerpunt 2010 vindt dat bij een zo’n belangrijk thema als huisvesting voor ouderen, starters enz. een transparant beleid moet worden gevoerd.

Verder betwijfelt Keerpunt 2010 dat Mooiland doet wat het moet doen namelijk het voeren van een woningbeleid, wat de huidige maatschappij vraagt. Daarvoor hebben wij te weinig actie gezien.

Verder wil Keerpunt 2010 weten in hoeverre GBB invloed heeft op de gewenste woningprogrammering van Mooiland.

Kunt u dat toelichten?

Verder zou Keerpunt 2010 graag nader ingelicht willen worden over de financiële positie van Mooiland.

Keerpunt 2010 heeft vernomen dat deze positie goed gezond is. Dat vind ik uitstekend maar een doelmatige benutting ten behoeve van de huidige bewoners van hun huizen van deze gelden bepleiten wij.

Zo zou Keerpunt 2010 graag zien dat Mooiland ook een bijdrage zou leveren aan het verbeteren van de woonomgeving van hun woningen.

Wilt u daarop ingaan?

Voor wat betreft uw plannen denk ik bij voorbaat: “Eerst en dan dan geloven wat er in de praktijk geschiedt”.

Agendapunt 7: Ruimtelijk kader locatie Scheepswerf Grave

Ik ben zeer teleurgesteld over de inhoud van de kaderstellende nota.

De motie van 5 juli 2018 had in mijn ogen tot doel om vanuit de gemeenteraad een stimulans te geven aan de herontwikkeling van de locatie Scheepswerf.

In het verleden waren er goede plannen om daar een hotel annex woningen te bouwen. Dit is helaas niet doorgegaan omdat de gemeente te laks is geweest om positief met dit initiatief om te gaan. Voor Keerpunt 2010 was dit een goed initiatief omdat hierdoor diverse belangen werden gediend, zoals bevordering toerisme, verlevendiging van de binnenstad, verbetering Maasfront enz..

Nu wordt speciaal op woningbouw ingezet maar de voorwaarden voor deze woningbouw, die voortvloeien uit de kaderstellende nota, zijn zodanig dat nimmer tot een succesvolle exploitatie kan worden gekomen. En daarmede blijft Grave zitten met een scheepswerf, die het College daar weg wil hebben.

Voor wat betreft het aantal woonlagen wordt verwezen naar de hoogte van de St. Elisabeth kerk. Maar het gebouw van Catharinehof kent 5 bouwlagen met een enkele verdere verhoging tot 6 bouwlagen.

Ook blijft buiten beschouwing de hoogte van de bebouwing op het COX terrein.

Is daarmede geen integraal gebouw te realiseren wat over de toegang tot de jachthaven reikt en verbonden is met het gebouw op het COX terrein?

Ook is daar meer ruimte voor doelmatige parkeervoorzieningen.

De randvoorwaarden, die het College nu ons voorlegt voor het huidige scheepswerfterrein deden mij denken aan een Sinterklaas wensenlijstje.

Ik ga niets schrappen in dit wensenlijstje. Ik wil dat het hele lijstje wordt geschrapt en dat er een lijstje komt van 10 punten, die er echt toen doen.

Zo wordt gesteld, dat de zichtbaarheid van de vestingwerken speciaal Bastion Bekaf belangrijk is. Dat kan in mijn ogen ook geschieden door de nieuwbouw te bouwen in de contouren van de vestingwerk.

Maar als wij praten over een geïntegreerde aanpak van de oostzijde van de contouren van de vesting Grave als gevolg van de vernieuwbouw Prinsenstal, het bepalen van het tracé van de N 321, de ontwikkeling rondom de Hampoort en het Visio-terrein dan is het stil aan de kant van het College. Daarvoor geldt geen kaderstellende nota.

Ik bepleit een vormgeving, die toekomstgericht is met oog voor de historische vormgeving van de stad.

En laat de ontwerpers vrij in hun keuze. Wat mij betreft mogen zij meerdere ontwerpen maken.

Deze ontwerpen staan dan op enig moment ter discussie en vervolgens wordt er besloten.

De huidige gang van zaken is veel te betuttelend. Zo geschiedt er niets.

B-stuk

Agendapunt 8: wensen en bedenkingen anterieure overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal Grave

Keerpunt 2010 is radicaal tegen dit voorstel.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van 80 parkeerplaatsen op het Visioterrein voor een prijs van € 5000,- per parkeerplaats en tevens de verantwoordelijk voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen.

Niemand weet of je met deze prijs over enkele jaren wel uitkomt.

Bij de aanleg horen ook toegangswegen, wandelpaden enz. Vallen die binnen deze prijs?

Wat is de kwaliteit van het voorstel?

Heeft de gemeente nog niet genoeg leergeld betaald door met projectontwikkelaars in zee te gaan?

Nergens staat in het raadsvoorstel voor wiens rekening het latere onderhoud van deze parkeerplaatsen komt. En zijn deze parkeerplaatsen openbaar?

De gemeente zegt dat een loopafstand van 500 meter naar het parkeerterrein nog acceptabel is. Gelooft u nu werkelijk dat iemand 500 meter gaat lopen met de boodschappen vanaf de parkeerplaats naar zijn of haar huis en daarbij nog een provinciale weg moet oversteken.

En wie weet of de noodzakelijke parkeerplaatsen wel passen binnen het Visioterrein.

Moeten wij dit niet eerst voorleggen aan het bureau West 8?

Is hier geen kaderstellende nota voor noodzakelijk?

De openbare school staat al op Visio maar wij hebben nog geen idee wat de provincie van plan is het de reconstructie van de St. Elisabethstraat.

En past deze verharding binnen het nieuwe stikstofbeleid?

En weet de gemeente zeker, dat op het voorziene parkeerterrein geen sprake is van bodemverontreiniging of van een archeologisch bijzonder gebied?

Kortom, Keerpunt 2010 wil op geen enkele manier dat de gemeente financiële verplichtingen en risico’s aangaat, die ten gunste van projectontwikkelaars zijn.

B-stuk

Agendapunt 9: Paraplubestemming Parkeren

Akkoord met voorstel

A-stuk

Agendapunt 10: Herinrichting N324-rotondes Tolschestraat en Industriestraat

Keerpunt 2010 ondersteunt het beeld dat de Industriestraat wordt omgevormd tot de hoofdweg van en naar Wisseveld. De Industrieweg wordt dan een beeldbepalend woonstraat.

Wij zouden nu reeds kunnen nadenken over een straatnaamwijzigingsvoorstel, omdat er nog geen woonbebouwing staat bijvoorbeeld in de Wisseveld. Om voor deze beeldbepalende laan het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de aanleg van een benzinepomp etc. vind ik een slecht idee.

De gehele gemeenteraad streeft naar kwaliteitsverbetering van de beschikbare ruimte rondom de vesting Grave.

En wat gaat de gemeente doen: De ontwikkeling van het  Scheepswerfterrein door absurde randvoorwaarden blokkeren en op de eerste de beste zichtlocatie komende vanuit de brug over de Maas  een benzinestation te plannen.

Ook ondersteun ik de gedachte dat het wonen naast een benzinestation geen ideale situatie is. Waarom gaat de gemeente Grave die dan creëren?

Ik ben een voorstander om de huidige plek van het benzinestation in stand te laten c.q. om deze in de nabijheid te houden van de huidige locatie.

Op dit moment ben ik tegen dit voorstel.

De 3 ingediende zienswijzen ondersteun ik.

B-stuk

 

Agendapunt 11: Bouwplan Meisevoort Gassel

Met dit voorstel ga ik akkoord.

A-stuk

Escharen, 3 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: