Graafse voetbalclubs aan de vooravond van een unieke en historische gebeurtenis.

Waar het begon
Sinds ruim zeven jaar werken de voetbalclubs Estria, GVV’57 en SCV’58 samen aan een fusieplan om te komen tot een nieuwe fusievereniging, die momenteel intensief opereert onder de werknaam ‘EGS’.

Op initiatief van de drie jeugdbesturen werd in 2012 de samenwerking gezocht met als doel  “hoe kunnen we de kwaliteit van het jeugdvoetbal in de Gemeente Grave vergroten? “ Al snel
leidde dit tot het samenbrengen van de meisjesteams van de clubs vanwege een tekort aan speelsters bij de individuele teams van de clubs. Dit leidde tot een succesvolle en vruchtbare  samenwerking die al snel werd gevolgd door samenwerking in de volle breedte van de jeugdteams. Eerst slechts enkele teams en sinds dit seizoen voetballen alle jeugdteams onder de vlag van de samenwerking verdeeld over de drie accommodaties van de clubs in Escharen,
Grave en Velp.

Het succes van deze samenwerking vroeg om een goed vervolg.

Samen
De toekomstbestendigheid van een succesvolle samenwerking is alleen te continueren als op alle vlakken daarvoor de juiste faciliteiten worden gerealiseerd. Een goede organisatie en exploitatie, goede technische ondersteuning en een goede accommodatie vormen daarbij de basis. Samen is een sleutelwoord voor de fusie en dat geldt ook voor het samen kunnen spelen op één sportaccommodatie.

Een nieuwe accommodatie is cruciaal voor het mogelijk maken én de levensvatbaarheid van de nieuwe fusievereniging, dus werd een fusieplan ontwikkeld.

Het fusieplan, een professioneel document waarin zaken beschreven en uitgewerkt zijn zoals:
organisatiestructuur, samenstelling bestuur en commissies
juridische zaken, zoals naam, clubkleuren, statuten, contracten, etc.
financiën, consolidatie balansen fuserende verenigingen, begroting
accommodatie
voetbaltechnische zaken, senioren en junioren
sponsoring & public relations
vrijwilligersbeleid
activiteiten                                                                                   kantinebeheer

In 2006 besloot de gemeente Grave de accommodaties van de voetbalclubs in Grave te privatiseren. De verenigingen werden daardoor zelfredzaam en moesten het beheer van de
sportvelden zelf uitvoeren met de middelen die door de gemeente Grave daar jaarlijks voor beschikbaar werden gesteld. Deze middelen vormen de basis van het financieringsplan dat nu ten grondslag ligt voor de realisatie van de nieuwe accommodatie.

Deskundigheid
Met behulp van Sportservice Noord-Brabant, de Rabobank, de KNVB, bureau Kragten, SORS Adviesgroep en enkele financiële experts uit de eigen verenigingen is in overleg met de
gemeente Grave gewerkt aan het financieringsplan. Een ogenschijnlijk ingewikkeld plan, dat in principe inhoudt dat de jaarlijkse bijdrage die de drie voetbalclubs momenteel al krijgen wordt omgezet in een financieringsvoorschot van deze bijdrage voor de komende 40 jaar in geïndexeerde vorm. De gronden van De Bikkelkamp en HockeyClub Grave (HCG) die door het
samengaan op één accommodatie vrij zullen komen en in de toekomst voor gemeentelijke inkomsten zorgen zijn hierbij niet mee begroot.

Dit bedrag vormt het budget waarbinnen de nieuwe accommodatie gerealiseerd dient te worden.

In beginsel was dat niet haalbaar, want de begroting voor de nieuwe accommodatie op basis van de eerste uitgangspunten kwam op ruim zeven miljoen euro.

Maar ons initiatief wordt breed omarmd, zo ook door de Rijksoverheid die een Rijkssubsidie (BOAS) in het vooruitzicht stelde waar we als clubs aanspraak op konden maken.

Onder begeleiding van een professioneel bouwbureau met veel ervaring op het gebied van sportaccommodaties is een accommodatieplan uitgewerkt, waarbij intensieve afstemming met
gemeente, KNVB, NOC/NSF en Sportservice Noord-Brabant heeft plaatsgevonden om tot een optimale invulling te komen van een nieuwe accommodatie. Daarnaast hebben we met de
Rabobank een overeenkomst gesloten, waarbij de bank vanuit haar maatschappelijke rol een bijdrage heeft geleverd voor deskundige ondersteuning bij de vorming van het fusieplan en het accommodatieplan, door de kosten van Sportservice Noord-Brabant, die als adviseur optrad, voor haar rekening te nemen.

Het resultaat was dat een ‘lean & mean’ plan werd gemaakt, waarbij door het slim aanpassen en goed onderling overleg voldaan kon worden aan de voorwaarden die door de KNVB gesteld worden aan een accommodatie voor een club van de beoogde omvang en de begroting met bijna twee miljoen euro kon worden verminderd.

Daarnaast kon een Rijkssubsidie worden aangevraagd van ruim 1 miljoen euro op de realisatiekosten. Als de subsidie zou worden
verstrekt dan kon de accommodatie binnen het beoogde budget worden gerealiseerd.

Voor de totstandkoming van de juridische overeenkomsten tussen gemeente en voetbalclubs, is de Stichting Verenging en Recht ingeschakeld. De Nederlandse Stichting voor Vereniging en
Recht is hét juridisch kennisinstituut voor verenigingen, stichtingen en overheden. De verenigingen zijn ondersteund door notariskantoor Kersten&Wilhelm en een jurist van advocatenkantoor van Laake Engelen. Daarnaast zijn de conceptstukken op verzoek van de
gemeente Grave gecontroleerd en scherp gesteld door het gerenommeerde kantoor Dirkzwager Advocaten uit Nijmegen.

Gemeenteraad
Op 12 februari van dit jaar, lag er een voorstel voor het fusievoornemen en de realisatie van een gezamenlijke sportaccommodatie voor de drie voetbalclubs Estria, GVV’57 en SCV’58, alsmede voor de Hockeyclub Grave, ter besluitvorming voor, bij de gemeenteraad van Grave.

De Raad heeft een geamendeerd besluit genomen mee te willen werken aan de fusieplannen en de nieuwe accommodatie onder enkele voorwaarden. Deze voorwaarden richtten zich op
enkele nog niet in te schatten risico’s en (omgevings)factoren, te weten:

het verkrijgen van de Rijkssubsidie van ruim 1 miljoen euro
het doorgaan van de fusie van de drie verenigingen
de haalbaarheid van de begrote exploitatie
de verkeersveiligheid van en naar het sportpark

Het amendement – wat hebben we gedaan?

De oorspronkelijke investeringsraming van € 7.426.053,14 was al teruggebracht middels optimalisatie-rondes. Optimalisatie door:
Kostenbesparend gekozen voor een bouwteamorganisatie
Op realistische wijze zelfwerkzaamheid ingepast. In overleg met de KNVB overeengekomen dat er één natuurgrasveld minder nodig is.
De geraamde m2 prijs op grond van benchmarking verlaagd.
Aanvullende subsidiemogelijkheden en een bonus voor duurzaam bouwen opgenomen.

Hierdoor kon de investeringsraming teruggebracht worden tot € 4.153.508,17, waarbij uitgegaan werd van het verkrijgen van een BOSA-subsidie (Rijkssubsidie) van rond de 1 miljoen euro.

De Rijkssubsidie van ruim 1 miljoen euro voor dit project is inmiddels
goedgekeurd en toegekend. Tevens is de realisatiedatum van de nieuwe accommodatie met 1 jaar verlengd tot 1-7-2021, waardoor de tijdsdruk voor het komend jaar is komen te vervallen!
Er is kritisch gekeken naar de exploitatiebegroting, uitgangspunt is dat de nieuwe vereniging een goede, realistische, financiële basis heeft om ‘vooruit te kunnen’ zonder de privatiseringsbijdrage van de gemeente Grave, die al ingezet is voor de financiering van het plan.

De financiële plannen zijn op verzoek en initiatief van de gemeente Grave onder de loep genomen en bijgesteld, waarna de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met behulp van financiële deskundigen een onafhankelijk en deskundig onderzoek heeft uitgevoerd.

De conclusie van dit onderzoek is:
Op basis van de ontvangen informatie concludeert SWS dat de businesscase ‘financiële onderbouwing EGS’, zoals deze door de stuurgroep EGS is opgesteld voor de gemeente Grave, haalbaar is waardoor de continuïteit van de nieuwe fusievereniging voldoende lijkt gewaarborgd. Bovenstaande conclusie is gebaseerd op de informatie zoals SWS die heeft ontvangen van de verenigingen, de de stuurgroep EGS en de gemeente. De Algemene Ledenvergadering van de drie voetbalclubs hebben met een ruime meerderheid
(97%) het besluit genomen om na realisatie van de nieuwe accommodatie gezamenlijk op één sportpark te zullen gaan voetballen. Tevens hebben ze besloten gezamenlijk een
beheersstichting op te richten, die als contractpartner met de gemeente Grave zal optreden en het beheer van de nieuwe accommodatie zal uitvoeren. Deze beheersstichting is inmiddels
opgericht onder de naam ‘Stichting Beheer Sportpark Grave’. De formele fusie zal vervolgens vanwege praktische en wettelijke bepalingen in het voorjaar van 2020 aan deledenvergaderingen worden voorgelegd, hetgeen geen invloed heeft op de verdere
besluitvormingen.

In opdracht van de gemeente heeft het verkeerskundig bureau Met Graumans een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. In het verkeerskundig onderzoek wordt geconcludeerd dat de huidige situatie ‘niet onveilig’ is.
Er worden een aantal aanbevelingen gedaan om de bestaande situatie veiliger te maken. Door de gemeente is gekeken naar de verhouding tussen de hoogte van de investering versus de
‘veiligheidswinst’ die met de maatregelen bereikt wordt. Deze afweging heeft ertoe geleid dat in het raadsbesluit wordt meegenomen om middelen ter beschikking te stellen voor de
uitvoering van enkele extra maatregelen.

Conclusie
Op 16 september aanstaande zal de gemeenteraad van Grave een besluit nemen over de nieuwe sportaccommodatie én de toekomst van de voetbalclubs Estria, GVV’57 en SCV’58 alsmede Hockeyclub Grave.

We zijn zorgvuldig te werk gegaan om risico’s uit te sluiten en de toekomstbestendigheid van de nieuwe fusieclub, de Hockeyclub en de nieuwe accommodatie te garanderen. De verantwoordelijkheid ligt immers bij ons en ons nageslacht. Wij hebben kennisgenomen van de zorgen die burgemeester Roolvink in de media heeft geuit en hadden zijn zorgen graag in een persoonlijk gesprek besproken. Wij hebben de zorg positief omgezet in acties om eventuele financiële risico’s te reduceren of waar mogelijk uit te bannen. We waarderen de betrokkenheid en begrijpen de zorgen die worden uitgesproken door derden, maar kunnen niet anders dan ons baseren op feiten en deskundigheid én die liegen er niet om!

Met inzet van ruim 150 vrijwilligers en daarnaast vele professionals is de afgelopen jaren gewerkt aan de totstandkoming van de plannen. Alle deskundige en onafhankelijke partijen hebben de plannen als haalbaar beoordeeld en afspraken en juridische verantwoordelijkheden zijn goed en overwogen vastgelegd. De toekenning van de Rijkssubsidie van ruim 1 miljoen euro is uniek, die kans komt niet iedere dag voorbij. De gemeente wilt dat sportverengingen zelfredzaam zijn en dat laten we zien. Sport en bewegen zal nog meer gestimuleerd worden in Grave en dat geeft een extra grote maatschappelijke betekenis.

Na een positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 16 september a.s. begint het pas.

Voorbereidingen en uitvoering zullen gepland gaan worden, maar bovenal zullen we dan naast het verder betrekken van de leden bij de uitvoeringsplannen, ook met de omgeving in contact treden om een goede afstemming te hebben en belangen goed te borgen en ook de Graafse gemeenschap op de hoogte houden van de vorderingen.

Hoofdbesturen Estria/GVV’57/SCV’58 en Stuurgroep EGS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: