Ben Litjens steunt oproep toepassing “gelijkheidsbeginsel” alle sportverenigingen.

GraverMaat: Ben Litjens wil bij de behandeling van het voorstel sportpark Kranenhof dat ook geluisterd wordt naar de oproep van de 6 andere sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Ook naar de “buren” moet geluisterd worden en wat doen we met de “kanttekening” over de financiele risico’s die gemaakt zijn door de voorzitter van de gemeenteraad Lex Roolvink?

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de raadscommissie Inwoners en Bestuur op 10 september 2019

Agendapunt 2: Mededelingen

Vandaag las ik in de Graafsche Courant dat onder agendapunt 7 van de ontwerp raadsvergadering van 17 september 2019 als A-stuk staat opgenomen de overeenkomst met de projectontwikkelaar van het complex Prinsenstal.

Dit is naar mijn mening een fout, omdat deze overeenkomst nog niet in een openbare raadscommissie is behandeld. Uit de openbare stukken behorende bij de Cie. Ruimtelijke Ordening van 3 september 2019 kon je zien, dat de gemeente meer dan een half miljoen aan verplichtingen op zich nam. Wat gebeurt hier?

Keerpunt 2010 wil geen 2e Wisseveld met geheime contracten.

Agendapunt 6: Verordening Basisregistratie Personen 2019 Grave

Akkoord met dit voorstel.

A-stuk

Agendapunt 7: Herontwikkeling Sportpark Kranenhof

Keerpunt 2010 wil vooraf duidelijk stellen, dat Keerpunt 2010 de sport welgezind is.

Keerpunt 2010 vindt een actieve sportbeleving in onze gemeente belangrijk.

Dat de gemeente daarbij een ondersteunende rol vervult is ook onze opvatting.

Wij gunnen onze 4 voetbalverenigingen een goede mogelijkheid om hun sport uit te oefenen.

De vraag is of met dit voorstel van het College onze sportverenigingen daarbij gebaat zijn.

Ik ben van mening, dat dit voorstel er toe zal leiden, dat de voetbalclubs uit Grave, Velp en Escharen daarbij niet gebaat zijn.

Op de korte termijn lijkt dit zo.

Maar deze verengingen nemen een onverantwoorde gok op de toekomst.

Aan het huidige voorstel zitten meerdere belangrijke aspecten.

Deze wil ik hier toelichten.

Het 1e aspect betreft een niet te verantwoorden wissel op de toekomst.

In een tijd dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en te behouden gaat het huidige voorstel ervan uit dat dit niet voor hen zal gelden.

Zij nemen een grote verantwoordelijkheid op zich door te stellen dat zij zonder ondersteuning van de gemeente het sportpark Kranenhof de komende tientallen jaren kunnen onderhouden inclusief de gebouwen en de sportvelden.

Ik vind dit een onverantwoorde aanname.

Bestuurders van deze verenigingen denken, dat als er zich in de toekomst toch om hulp van de gemeente nodig is, dat deze dan wel zal worden verleend.

Ik zou daar maar niet op vertrouwen, omdat hier door de verenigingen gekozen is voor een voorzienbaar probleem.

Een voetbal vereniging als Estria, die in een gezonde vereniging is met een complex dat met veel inzet door vrijwilligers is opgebouwd en in goede staat verkeerd, besluit feitelijk zichzelf op te heffen. En voorts besluit zij om hun accommodatie, waarmede een grote verbondenheid met vrijwilligers is, te slopen.

Hierdoor sloop je meer dan een gebouw. Hierbij wordt ook de eenheid van de vereniging aangetast.

Een 2e aspect betreft de gevolgen voor de andere sportverenigingen in de gemeente.

De door wethouder Joosten toegezegde sportnota is er niet gekomen.

Wel een brief van de verenigingen Stichting Hippisch Festijn, tennisverenigingen EDOS uit Gassel, Thos uit Grave en Esteren uit Escharen en voetbalvereniging Gassel.

Structureel vragen zij om € 25.000,- per jaar.

Keerpunt 2010 ondersteunt de gevraagde medewerking hiervoor.

De dekking kan worden gevonden door de deelname van de gemeente aan Agrifood Capital te beëindigen. Hierdoor wordt € 50.000,- bespaard.

Ik wil dat deze ondersteuning voor de komende jaren contractueel wordt vastgelegd.

Het is te voorzien, dat voor Kranenhof na enkele jaren toch extra financiële middelen van de gemeente nodig zijn, maar deze extra middelen mogen dan niet ten koste gaan van de ondersteuning van deze 6 verenigingen of voor de sport in zijn algemeenheid.

Deze waarborging voor onze andere sportverenigingen voor de toekomst vraagt Keerpunt 2010 per heden.

Een sportnota uitbrengen na de besluitvorming over Kranenhof is voor ons weinig zinvol.

Daarnaast heeft tennisvereniging Thos op 13 februari 2019 een verduurzaamheidsverzoek ingediend bij de gemeente.

Ook wil Keerpunt 2010 dat ook dit verzoek ook nu wordt behandeld.

Keerpunt 2010 wil een gelijktijdige behandeling van de diverse zaken rondom al onze sportverenigingen.

Een 3e aspect betreft de ruimtelijke ordening.

Uit het huidige voorstel van het College blijkt, dat er medewerking wordt gevraagd voor een versnelde ruimtelijke ordeningsprocedure.

Gevraagd wordt om een projectafwijkingsbesluit te faciliteren.

Maar ik begrijp niet, dat het College of de sportverenigingen niet met bezwaardE om de tafel zijn gaan zitten om te bezien of er geen oplossing mogelijk is.

Aantasting van de Ecologische Hoofd Structuur is toch geen kleinigheid.

Heeft een burger geen recht op een volwaardige procedure? Bezwaarde voert toch reële bezwaren aan.

En denkt de gemeente dat de Raad van State akkoord gaat met de gemeentelijke handelwijze?

Welke garanties hebt u daarvoor?

Valt de te verlenen omgevingsvergunning voor de nieuwe sportaccommodatie ook niet onder het Stikstofbesluit?

Conclusies:

Mijn conclusies zijn:

1. Ik verleen geen medewerking aan een uitgave van € 5 miljoen voor de herontwikkeling van Sportpark Kranenhof binnen de voorgestelde condities;
2. Ik bepleit een voorstel om de problemen bij GVV’57 op te lossen;                                                          
3. Ik bepleit een gelijktijdige behandeling van het voorstel van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV ’57 en SCV ’58, de recente brief van de zes verenigingen en de brief van tennisvereniging Thos van 13 februari 2019;
4. Ik bepleit beëindiging van de samenwerking met Agrifood Capital teneinde financiële middelen ter beschikking te krijgen voor onze sportverenigingen;
5. Ik bepleit een serieus overleg met bezwaarde ten aanzien van de ruimtelijke ordening;

B-stuk

Escharen, 10 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: