STAVAZA “Ambtelijke positionering” CBA-gemeenten, Grave en Mill en Sint Hubert.

GraverMaat: Via eigen bronnen kreeg ik dit openbare verslag van een bestuurlijk overleg van 19 juni 2019 inzake de ambtelijke positionering CBA onder ogen. Dit vermeld ik omdat in e-mails van de griffie aan onze fractievoorzitter altijd de onderstaande opmerking staat:

 Mails van de griffie(r) aan de raads- en/of commissieleden zijn niet voor publicatie op openbare websites.

Opmerkelijk was de passage waarin staat dat Grave na de zomer een proces gaat opstarten en een eigenstandig proces gaat doorlopen inzake “ambtelijke positionering”. Ik heb die passage “aangedikt”.

Onder dit verslag van het bestuurlijk overleg heb ik een aanvulling gemaakt uit het document van SeinstraVandeLaar getiteld: Opschalen en Verbinden.

WEERGAVE BESTUURLIJK OVERLEG 19 JUNI 2019 INZAKE ‘AMBTELIJKE POSITIONERING’

DEFINITIEF NAV BESPREKING 2 JULI 2019

  •  R. de Greef geeft technische/juridische toelichting op de drie hoofdvarianten zoals in notitie uitgewerkt en verwoord in brief van CBA-gemeenten aan Grave en Mill en Sint Hubert. R. de Greef zegt toe een bondig memo te maken waarin deze vragen inzake juridische (on)mogelijkheden uitgezet worden. Daarin is aandacht voor bijvoorbeeld het feit dat de Wet Arhi boven de GR-tekst gaat, wordt de provinciale rol volgens de Wet Arhi uiteengezet op net moment partijen niet tot een keuze kunnen komen én hun mogelijk aanwijzing tot ‘een overgang van rechtswege’. Ook zal de memo stilstaan bij de formele opzegtermijn conform de GR en de rol van de Wet Arhi daarin. Met deze memo wordt gestreefd naar een zo uniform als mogelijke informatiepositie en eenduidige uitleg van de juridische status.

 

  • Grave geeft aan de keuze van de CBA-gemeenten inzake de ambtelijke positionering graag tegemoet te zien. Grave zal hieromtrent een eigenstandig proces doorlopen. Dit proces zal Grave na de zomer 2019 opstarten. Op verzoek van de CBA-gemeenten zegt de bestuurlijke vertegenwoordiging van Grave aan tafel toe dit standpunt/proces op schrift te zullen stellen.

 

  • Het college van B&W van Mill en Sint Hubert heeft een concept brief in voorbereiding ter bespreking in zijn gemeenteraad van 4 juli 2019. De lijn in deze brief wordt nog niet in het overleg van 19 juni gedeeld met de gesprekspartners.
    • De CBA-gemeenten geven aan dat variant 3 ‘ambtelijke fusieorganisatie voor de gemeenten Grave, Mill en Sint Hubert én CBA-gemeente’ niet de voorkeur geniet van CBA. Deze variant wordt in zijn organisatievorm (GR: apart bestuurlijk-juridisch construct, met eigen bestuur en eigen p&c-cyclus) als complex beschouwd en kan de CBA-gemeente mogelijk remmen in de realisatie van de in het herindelingsontwerp vast te leggen opgaven en ambities. Deze variant zou enkel een resultante kunnen zijn van een constructief door vijf partijen gezamenlijk in voortvarendheid doorlopen proces, waarbij de stemverhoudingen in het bestuur van deze GR vervolgens recht doen aan de (forse) verschillen in omvang van de participerende gemeenten in deze werkorganisatie. Dit in lijn met de brief zoals door de CBA-gemeenten gezonden aan Grave en Mill en Sint Hubert. Een stemverhouding 1:1:1 of 1:1:2 lijkt daarbij op voorhand uitgesloten vanuit het CBA-perspectief. Voortschrijdend inzicht (na verzending brief aan Mill en Sint Hubert en Grave) geeft het beeld dat in de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis deze variant in de raden naar alle waarschijnlijkheid niet op steun kan rekenen.
  • Mill en Sint Hubert uit gevoelens van verbazing en verwondering over het standpunt van de CBA-gemeenten. Mill en Sint Hubert (en ook Grave) hebben daarbij het gevoelen dat ‘variant 3’ wel benoemd is, maar geen serieuze variant (meer) betreft in de brief van de stuurgroep CBA. Daar waar deze beide gemeenten het beeld uit de eerste bijeenkomst hebben overgehouden dat variant 3 wél bespreekbaar zou zijn, onder condities van stemverhouding. Een variant dan ook die door deze gemeenten wel is betrokken in het gesprek in de betreffende colleges. Vanuit Boxmeer wordt aangegeven dat sprake is van voortschrijdend inzicht in de haalbaarheid van de drie varianten, door eerste aftasting van de varianten met vertegenwoordigers van deze gemeente in het CBA-beraad. De stuurgroepleden CBA verwijzen naar de passages in de betreffende brief, waaruit een voorkeursvolgorde blijkt en de condities, vanuit CBA-perspectief, onder variant 3 zijn benoemd.
  • Herindelingsontwerp CBA-gemeenten wordt 28/10 in de drie gemeenteraden vastgesteld. Op moment van vaststelling van dit ontwerp in de betreffende colleges is sprake van openbaarheid. Na vaststelling ervan in de raden op 28/10 treedt de formele zienswijze procedure in werking, waarbij o.a. de buurgemeenten wordt gevraagd om een reactie.
  • Dinsdagochtend 2/7, 8.00 uur is een vervolgoverleg gepland.

Aanvulling: In het document opschalen en verbinden van het plan van aanpak herindeling van de drie gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis staat het volgende te lezen:

De komende 2,5 jaar staat voor de drie gemeenten in het teken van de voorbereidingen op de bestuurlijke fusie, dat terwijl ‘de winkel open blijft’. Voor medewerkers en gemeentebesturen breekt een belangrijke en spannende periode aan. Met kansen, maar ongetwijfeld ook met onzekerheden. Het slagen van de deze complexe veranderopgave is van vele factoren afhankelijk.

Een transparante en periodieke communicatie met alle betrokkenen (raden, colleges, medezeggenschap, leidinggevenden, medewerkers) zien wij daarbij als belangrijke basis onder het proces. Wij geven daarin openheid, zodat maximaal draagvlak en betrokkenheid kan worden gecreëerd bij de veranderingen die worden ingezet.

Wij zijn daarbij ook realistisch in de fase van het herindelingsontwerp. Deze fase kenmerkt zich door hoofdlijnen en kaderstelling. Een fase waarbinnen niet alle leidinggevenden en medewerkers al een actieve rol in de projectorganisatie kunnen vervullen. Een periode ook met een relatief korte doorlooptijd, waarin we met elkaar deels ook nog gaan ontdekken wat dit proces van ons vraagt en wat het proces van ons nodig heeft om ‘soepel’ te blijven verlopen.

Met name in de implementatiefase gaan wij veel aandacht besteden aan betrokkenheid, kennismaking, ontmoeting, inhoudelijke bijdragen leveren van onderop, etc. Zodanig dat de nieuw te vormen gemeente ‘van, voor en door’ alle betrokkenen gaat voelen. In die fase gaan we echt samen bouwen aan iets nieuws.

Tegelijkertijd worden ook in de komende herindelingsontwerpfase al activiteiten ontplooid om te werken aan het onderlinge vertrouwen en de betrokkenheid van inwoners/ondernemers, medewerkers, colleges en raden. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan een bestuurlijke ronde langs inwoners en ondernemers van de 25 kernen, kennismaking van de drie colleges en raden met de CBA-gemeenten en inspiratiemomenten (bustour/avonden voor colleges/raden) vanuit de herindelingsgemeenten.

Ten aanzien van het herindelingsontwerp maken we bovendien gebruik van de bestaande afspraken tussen gemeente en samenleving en aanvullend daarop de uitkomsten van de burgerconsultaties in Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis. Inwoners van de drie gemeenten worden actief betrokken bij het proces tot naamgeving van de nieuwe gemeente. Daarover zal actief gecommuniceerd worden.

Een communicatieadviseur is op afroep beschikbaar voor de stuurgroep en projectgroep en zal een bondig en praktisch communicatieplan opstellen, waarbij oog is voor het inzetten van welke kanalen/communicatiemiddelen (intranet, nieuwsbrief, raadsinformatiebrief, afdelingsoverleg, personeelsbijeenkomsten, collegeontmoetingen, griffie- en raadsontmoetingen, etc. voor welke doelgroepen. Dit met het oog op informeren over inhoud en proces, maar ook met oog voor ontmoeting en kennismaking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: