Opmerkelijk: 1. Per abuis gesnoeid. 2. GBB-boot in Nieuwe Haven. 3. Einde geitenpaadje. 4. Zitting Raad van State over Bomenteelt.

GraverMaat: Vier zaken sprongen er deze week uit in de informatieverstrekking vanuit het stadhuis:  

1. Dankzij raadsvragen is nu duidelijk wat er mis ging bij het maaien van de vijverranden bij de        Lovendaalsingel. In IBabs is het volgende te lezen.  

Meer: zoekwoord Lovendaalsingel intypen bij zoeken.

2. In een artikel in de Gelderlander over de twee woonboten in de Nieuwe Haven is te lezen dat de woonboot die er al lang ligt eigendom is van projectontwikkelaar GBB; ontwikkelaar van het Wisseveld. 

Meer: zoekwoorden: Nieuwe Haven, GBB, woonboten intypen bij zoeken.

3. In een raadsinformatiebrief wordt de aankondiging gedaan dat het resterend stukje fietspad tussen Brede School Grave Oost en Van Steenhuijslaan begin september aangelegd wordt.  

Meer: zoekwoord: Geitenpaadje.

4. Vragen over een artikel in de Gelderlander over procedure rond de Bomenteelt van de Raad van State.

Meer: zoekwoord: Bomenteelt, Raad van State, de Gelderlander.

1. Wat ging er mis bij het maaien van de vegetatie langs de vijverranden langs de Lovendaalsingel?

Enkele vragen inzake het maaien van de kanten bij de plas aan de Lovendaalsingel.

1. Waarom zijn de kanten ‘gesloopt’?

2. Heeft het waterschap destijds niet overbeplanting aangebracht langs het ravelijn om de vogels en waterdieren de ruimte te geven en waarom gaan we dit vervolgens in het broed seizoen van sommige vissen weer weghalen?

3. Is hierover contact geweest met een expert en met het waterschap?

Beantwoording:

Eind juni is per abuis alle vegetatie langs de vijverrand in een werkgang meegenomen. Dit had zo niet uitgevoerd moeten worden gelet op de (te ontwikkelen) natuurwaarden en belevingswaarde. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt intern en met de aannemer om dit in het vervolg te voorkomen. Hieronder lichten wij kort toe
welke vormen van onderhoud er gepland staan door het jaar heen op de Lovendaalsingel.

Voor het terrein tussen de Lovendaalsingel en de N324 geldt dat deze meerdere functies vervult binnen zijn omgeving. De primaire functie van de nieuw ingerichte vestingwerken, met de voorliggende vijver, betreft de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Als nevenfuncties zijn in het gebied bijzondere natuur- en recreatieve waarden ingepast. De wallen zijn strak aangelegd en het maaibeheer is erop gericht dit krachtige
beeld te behouden door het vlakke deel en de taluds strak te maaien.

Het beheer van de oevers gebeurt als onderstaand vermeld, (e.e.a is een sobere variant op basis van het ‘beheerplan vijver en vestingwerken Lovendaalsingel’ en beschikbare budget). Voorafgaand aan het maaien wordt in het kader van de algemene zorgplicht vanuit de wet natuurbescherming natuurvriendelijk gewerkt door het te
maaien traject te controleren op nesten van (water)vogels. De aannemer heeft de verplichting vanuit de wet zo te handelen om te beoordelen of er sprake is van een broedgeval.

1. Het vlakke gedeelte van de wallen wordt 4x per jaar geklepeld.
2. De vestingwallen (taluds) worden 3x per jaar kort gemaaid.
3. De oevervegetatie/ natuurvriendelijke oevers (vochtig graslandoever met overwegend lage oeverbeplanting) wordt 1 x per jaar uit gemaaid (=geschoond) nat en droog profiel (op basis van het beheerplan moet ca. de helft blijven staan; gefaseerd maaien alles 1x per 2 jaar).
4. Enkele vlakke delen zoals de ijsbaan (bloemrijk grasland) wordt hooibeheer toegepast door 1x te maaien en pas na enige tijd het maaisel af te voeren.
5. De oever/ plasoevers (achterzijde woningen aan de Lovendaalsingel) maaien waterplanten in plasoevers 1x per jaar met maaiboot ivm slechte bereikbaarheid.

Maaien van oevers gebeurt over het algemeen met een messenbalk aan een maaikorf.
Geknipte vegetatie heeft een beter herstellend vermogen en er ontstaat geen schade aan bodem of kleine fauna.

Het bloemrijke grasland wordt door het team wijkbeheer gemaaid en geschut en na indrogen van het maaisel pas geharkt en afgevoerd om zaden van kruiden een kans te geven zich uitte zaaien. Het is een beheer wat gericht is op verschraling van de voedselsituatie waardoor zeldzamere soorten een kans krijgen in plaats van
dominantie van enkele snel groeiende plantensoorten.

Met oog op de zorgplicht conform de wet natuurbescherming wordt tevens het maaisel van de oevervegetatie (het schoonsel) tijdelijk op de kant gedeponeerd hierdoor krijgen veel soorten de kans om nog een veilig heenkomen te zoeken. Het leidt bovendien tot verminderde stortkosten doordat het vrijkomende materiaal is uitgelekt.

2. N.a.v. vragen van VPGrave over een vaartuig in de Nieuwe Haven berichtte de Gelderlander dat de woonboot die er al langer ligt eigendom is van projectontwikkelaar GGB. GGB bezit veel terreinen op het Wisseveld en dus ook een boot. De ontwikkelaar is van plan om woningen te bouwen in diverse fases en bestaande bedrijfsgebouwen te renoveren. In het antwoord van de gemeente wordt ook al gesproken over een GBB-boot. 

Vragen VPGrave, Dhr. Kamps vaartuig in Nieuwe haven

In de Nieuwe Haven van Grave ( zie foto) ligt een vaartuig naast de woonboot. Naar mijn mening heeft het college de bevoegdheid om op basis van artikel 5:25 APV een besluit te nemen op basis waarvan vaartuigen wel of niet een ligplaats mogen innemen. In dit kader heb ik de volgende vragen.

1. Ligt dit vaartuig op het door het college aangewezen gedeelte waar het is
toegestaan om een ligplaats in te nemen ?
2. Zo ja, wanneer is dat besluit genomen?
3. Is dat besluit genomen in overleg met de watersportvereniging De Stuw?
4. Indien het de eigenaar van het vaartuig niet is toegestaan om deze ligplaats in te nemen, is het college dan bereid om te gaan handhaven?

Beantwoording

Het college is bekend met het feit dat er een boot tegen de woonboot van GBB aanligt. Deze boot is op last van Rijkswaterstaat van het water gehaald i.v.m. staat van het vaartuig. De haven van de gemeente Grave was de dichtstbijzijnde haven waar de boot in depot gelegd kon worden. De RWS heeft in overeenstemming met de Jachthaven van Grave het vaartuig daar in Depot gelegd. Conform de regels van de Stuw heeft de boot een maand aangemeerd gelegen in de jachthaven. Daarna is deze gevraagd om de ligplaats vrij te geven.

Omdat het vaartuig niet geschikt is om mee te varen is het vaartuig, zonder tussenkomst van de gemeente, in overleg met GBB afgemeerd aan de woonboot. We weten dat het vaartuig door een Duits gezin is gekocht van een andere Duitser. Wij zijn niet op de hoogte wie de huidige eigenaar is. Via de Stuw hebben we wel vernomen
dat er een juridische procedure loopt tussen verkoper en koper.

De gemeente is bevoegd op grond van de APV Grave om het vaartuig af te slepen naar een door de gemeente aangewezen plaats. Sleep- en stallingskosten zijn dan voor de gemeente Grave. De gemeente is derhalve niet voornemens om handhavend op te treden. Eigenaren in kennis stellen en een termijn geven om de boot weg te halen, ligt eerder voor de hand omdat we dan de kosten zouden kunnen verhalen op de eigenaren. Tot op heden is de identiteit van de eigenaren bij de gemeente niet bekend.

3. Aanleg resterend stukje fietspad tussen Brede School Grave Oost en de Van Steenhuijslaan.

Zoals bij u bekend konden wij een stukje fietspad tussen de nieuwe Brede School Grave Oost en de Van Steenhuijslaan voor de in-gebruik-name van de school in 2018 niet aanleggen omdat een deel van de buurtbewoners hier tegen in beroep was gegaan. De rechtbank heeft dit voorjaar uitspraak gedaan, dus we willen u nu informeren over de stand van zaken en het vervolg.

Inhoud

Op 6 maart 2019 heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het beroep dat een aantal omwonenden uit de Van Steenhuijslaan had ingediend. Deze uitspraak was in het voordeel van de gemeente Grave. Tegen de uitspraak kon in hoger beroep worden gegaan. Na het verstrijken van deze termijn is vastgesteld dat hier geen gebruik van is gemaakt. Hiermee is er nu definitief “groen licht” voor de aanleg van het ontbrekend stukje fietspad. Het veelbesproken “geitenpaadje” kan nu dus worden omgezet in een echt fietspad.

Procedurele informatie

Nu vast staat dat wij dit ontbrekende stukje fietspad van ca 40-50 m1 mogen gaan aanleggen, zijn wij bezig na te gaan hoe we dit stukje fietspad tegen zo laag mogelijke kosten kunnen aanleggen. We hebben geprobeerd om de uitvoering te laten plaatsvinden in de zomervakantie omdat dit tijdstip geen overlast voor de bereikbaarheid van de Brede School betekent. Helaas blijkt dat niet mogelijk. De planning is op dit moment dat de werkzaamheden begin september uitgevoerd gaan worden. We zullen te zijner tijd uiteraard met de scholen communiceren over de definitieve uitvoering.

Bijlagen
1. Uitspraak Rechtbank

4. Mevrouw Bannink van de Lokale Partij Gave stelt vragen n.a.v. een artikel over een zitting van de Raad van State over de Bomenteelt.

Vragen over onderstaand artikel.

Wat klopt er inhoudelijk van het verhaal en klopt het dat de woordvoerder van de gemeente een externe woordvoerder was?

Waarom was er niemand van de gemeente aanwezig?

En klopt het ook dat deze woordvoerder niet geheel op de hoogte was van alle ins en outs?

Grave flink in het nauw door boomteeltbeleid https://www.gelderlander.nl/grave/grave-flink-in-het-
nauw-doorboomteeltbeleid~a7a17b40/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Beantwoording

In betreffende procedure hebben we ons laten vertegenwoordigen door een externe juriste, waarbij over de voorbereiding uiteraard wel overleg is geweest met de gemeente. Deze keuze is gemaakt in relatie tot de andere opgaven binnen de afdeling Ruimtelijk Beleid. Voor wat betreft het verloop van de zitting heeft betreffende juriste teruggekoppeld dat het een lastige zitting was (waarin op detailniveau werd ingezoomd op specifieke percelen welke niet in de beroepschriften aan de orde waren geweest).

Om een oordeel te kunnen hebben over de inhoud van casus is de uitspraak van de Raad van State van belang.

De uitspraak wordt afgewacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: