Update: Leden van de voetbalclubs stemmen massaal voor fusie!!

GraverMaat: De Gelderlander weet vanmorgen te melden dat de leden massaal voor de fusie gekozen hebben: Op de bijzonder Algemene Leden Vergaderingen was een overgrote meerderheid voor een accommodatie: GVV’57; 165 voor en 2 tegen. Estria; 153 voor en 3 tegen. SCV; 96 voor en 5 tegen. 

Informatie vooraf:

WIL je in 2020 op dit VELD SCOREN?

Stem dan VOOR de TOEKOMST van het voetbal in Grave!

Kom dinsdag 25 juni 2019 STEMMEN!

VOOR zo’n NIEUWE MODERNE Sportaccommodatie!!

25 juni 2019 om 19.00 uur in het clubhuis van de vereniging waar je lid van bent.

ELKE STEM TELT!!!

Berichten op de website van GVV’57:

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING GVV’57

AGENDA
(1) Opening

(2) Vaststelling agenda

(3) Informatie over fusietraject

(4) Voorstel ter stemmin

• De drie voetbalverenigingen zullen samen met Hockeyclub Grave vanaf 1-7-2020 gezamenlijk op het nieuw ontwikkelde sportpark verder gaan.

Ter informatie

• Er wordt een beheerstichting opgericht, die de tekenpartner van de Gemeente wordt bij de overeenkomst omtrent de realisatie van het sportpark (waaronder begrepen de bouw van de sportaccommodatie), alsmede eigenaar en exploitant van dit sportpark met sportaccommodaties.

(5) Rondvraag
(6) Sluiting

TOELICHTING 1. OPENING

GVV’57 werkt al sinds 2012 nauw samen met Estria en SCV’58. Deze samenwerking tussen Estria, GVV’57 en SCV’58 ook wel de EGS genoemd heeft onder meer geleid tot het samenvoegen van alle jeugdteams (jongens en meiden), de damesafdelingen en een herenelftal.
De succesvolle ervaringen in de samenwerking en de overtuiging dat de samenwerkingsgedachte het beste vorm kan worden gegeven als alle activiteiten op één centrale locatie plaatsvinden, hebben ertoe geleid dat de drie verenigingen de vervolgstap gingen zetten. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring tot fusie die op 4 april 2017 door de drie voorzitters is ondertekend gevolgd door een fusievoorstel dat op 12 mei jl. is gepubliceerd.
Op 26 maart 2018 hebben de voorzitters van de drie voetbalverenigingen en van Hockeyclub Grave een overeenkomst getekend waarin zij de intentie uitspreken om gezamenlijk te zullen gaan optrekken bij de totstandkoming van een accommodatieplan om daar gezamenlijk hun sport te kunnen beoefenen. Naast de intentie van de drie voetbalverenigingen om te fuseren tot één voetbalvereniging zal op dit nieuwe sportpark ook, ruimte worden ingepland voor de Graafse hockeyclub HC Grave.
Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Grave ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw sportpark als er aan verschillende voorwaarden voldaan zou worden middels een amendement.
De Stuurgroep Samenwerking heeft in een intensieve samenwerking met de drie hoofdbesturen keihard gewerkt om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen. Na vele overleggen met de KNVB, fusie- en verenigings- begeleiders, juridische deskundigen waaronder een advocaat en een notaris die al een fusietraject begeleid heeft, specialisten uit de bouwwereld en medewerkers van de gemeente Grave zijn we nu zover om de volgende stap te zetten. Gesteund door een toegekende Rijkssubsidie van € 1.000.418,21 voor ontwikkeling van het nieuwe Sportpark.
Op 11 juni 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken o.b.v. het amendement dd 12022019.

2. VASTSTELLEN AGENDA
Vaststelling van de agenda.

3. INFORMATIE OVER HET FUSIETRAJECT
De Stuurgroep Samenwerking en de drie hoofdbesturen hebben de leden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het fusietraject, middels informatie verstrekking op de diverse ALV’s, tijdens de nieuwjaar-speeches en door middel van verschillende publicaties in “De 3e helft”, via de verenigingswebsites, interne mailings en de EGS-Facebookpagina.

Vervolgtraject:

20 jun. 2019: Informatieavond over het Fusievoorstel, stand van zaken ontwikkeling nieuw sportpark en fusietraject.

25 jun. 2019: ALV’s bij Estria, GVV’57 en SCV’58 over het ‘In gebruik nemen na gereed komen van het nieuwe Sportpark door de verenigingen na 1-7-2020’ en ‘het oprichtingen van een beheerstichting’.

juli 2019: Oprichting beheerstichting nieuwe sportaccommodatie.

26 aug. 2019: 2019: Informatie/werkoverleg met gemeenteraad.

10 sep. 2019: feb/mrt 2020: 1-7-2020: Commissievergadering gemeente Grave over plan “Ontwikkeling nieuwe Sportpark’.

16 sep. Gemeenteraad neemt een besluit over plan “Ontwikkeling nieuw Sportpark”.

febr./maart 2020: ALV’s bij Estria, GVV’57 en SCV’58 over het ‘Fuseren van de drie verenigingen tot één nieuwe vereniging’.

1-7-2020: Officiële start van de nieuwe vereniging op het Nieuwe Sportpark o.l.v. een overgangsbestuur.

4. VOORSTEL: ‘IN GEBRUIK NEMEN NA GEREED KOMEN VAN HET NIEUWE SPORTPARK DOOR GVV’57, NA 1-7-2020’
Het bestuur van GVV’57 streeft naar voortgang in het ‘ontwikkelingstraject nieuwe Sportpark’ en stelt haar leden voor om na het gereedkomen van het nieuw te ontwikkelen Sportpark, dat sportpark te gaan gebruiken voor haar verenigingsactiviteiten, startend na 1-7-2020. (Gedetailleerde voorstel, zie volgende bladzijde)

Voorstel ter stemming
• De drie voetbalverenigingen zullen samen met Hockeyclub Grave vanaf
1-7-2020 gezamenlijk op het nieuw ontwikkelde sportpark verder
gaan.

Ter informatie
• Er wordt een beheerstichting opgericht, die de tekenpartner van de Gemeente wordt bij de overeenkomst omtrent de realisatie van het sportpark (waaronder begrepen de bouw van de sportaccommodatie), alsmede eigenaar en exploitant van dit sportpark met sportaccommodaties.

5. RONDVRAAG
Een gedegen antwoord op eventuele vragen kan men slechts dan verwachten als men het bestuur de gelegenheid geeft zich in die vragen te verdiepen.

Iedereen wordt daarom verzocht om eventuele vragen vooraf per email in te dienen bij het secretariaat via secretaris@gvv57.nl

6. SLUITING
Sluiting van de vergadering

VERSLAG INFORMATIEAVOND OP 20 JUNI.

VOOR WIE ER NIET BIJ KON ZIJN!!! Én DIEGENEN DIE ER WAREN!!!

Afgelopen donderdag 20 juni 2019 hebben de leden van E(stria), G(VV’57) en S(CV’58) een informatieavond kunnen bijwonen.
Waar in het verleden uitgeweken kon worden naar de aula van het Merlet College, mochten we nu gebruik maken van de nieuwe locatie van ‘KC De Graaff’.
Een mooie locatie om de leden te verwelkomen.
De opkomst was niet erg groot en zal waarschijnlijk alles te maken hebben met onze Oranje Leeuwinnen die op dezelfde tijd een spannende wedstrijd speelden. Neemt niet weg dat diverse leden van de 3 verenigingen de weg naar de Graaff vonden.

De informatieavond werd geopend door Arthur Brussaard die de leden welkom heette. Een welkom dat ingeleid werd door de denkbeeldige trein die binnenkort langs gaat komen en waar de leden in kunnen stappen.

Maar wat houdt deze trein dan in?

Vanaf 2012 is er door de verengingen de samenwerking gezocht. Eerst heel pril maar uiteindelijk resulterend in een volledige samenwerking van de jeugd, nu nog EGS geheten. De EGS jeugd die laat zien dat de doelstelling van de samenwerking werkt: (voetbal)Plezier!
Diverse actiemomenten en successen van het afgelopen seizoen werden getoond. Een voorbeeld voor ons als volwassenen.
Arthur Brussaard nam de aanwezigen daarna mee naar het gemeenteraadsbesluit van 12 februari dit jaar. Een gemeenteraadsbesluit wat met grote meerderheid aangenomen werd, 12 stemmen voor en 1 tegen.
Een voorstel met een startkrediet, maar ook een amendement.

Wat was dat amendement ook al weer?

De gemeenteraad verzocht om 5 punten nader te onderzoeken en toe te lichten:
1. Fusie S.V. Estria, GVV ’57 en SCV ’58
2. Toekenning Rijkssubsidie
3. (Financiële) gevoeligheidsanalyse
Uitgevoerd door Stichting Waarborgfonds Sport
4. Geen additionele gemeentelijke bijdrage in exploitatie
Opgenomen in realisatie overeenkomst
5. Breed verkeerskundig onderzoek Uitgevoerd door Met Graumans

Wat veel leden niet ontgaan zal zijn is dat na flinke inspanningen van diverse leden de BOSA subsidie € 1.000.418,= binnen gehaald werd. Een geweldige opsteker!
De BOSA-subsidie verplicht ons echter om de sportaccommodatie voor eind jul 2020 te realiseren.
Wat eerst ons eigen doel was, het seizoen ‘20-’21 starten op een nieuwe accommodatie, werd daarmee een ‘eis’….
Een eis die een grotere impact bleek te hebben dan verwacht.
Het traject wat we namelijk aan het volgen waren had duidelijke deadlines.

Tijdens bovenstaande traject is er veelvuldig contact geweest met externe partners zoals de KNVB, notaris Kersten/Wilhem en juristen van Van Laake/ Engelen.

Tijdens één van deze gespreken leverde een statuten regel van de KNVB een ‘uitdaging’ op: De staturen van de KNVB stellen dat “Na besluitvormende ALV dient de fusie binnen 6 maanden een feit te zijn”.

Onze ALV ’s waarin een fusie voorgelegd zou gaan worden in de periode (juli- september 2019) zou resulteren in het terugtrekken van al onze teams uit de komende competitie ’19-‘20. Een niet te accepteren besluit.
Om in ’20-’21 met een nieuwe vereniging te kunnen te starten is een ALV/fusie pas in februari/maart 2020 mogelijk.
De KNVB was sportief genoeg om dit toe te lichten aan de gesprekspartners binnen de gemeente en te zoeken naar oplossingen.

(De statuten van de KNVB aan te laten passen om onze fusie mogelijk te maken ging de KNVB iets te ver… ).

Een oplossing werd echter niet direct gevonden. Hiermee kwam het traject hard tot stilstand. Een traject waarin stappen elkaar logisch opvolgden werd onderbroken.
Als de fusie ALV niet in juli-september door kon gaan, dan kon de gemeenteraad geen besluit nemen en hun financiële risicopositie niet afdekken.
Een start van de sportaccommodatie dit jaar kon niet worden verzekerd met als gevolg dat de BOSA subsidie niet verzilverd kon worden.
Zo’n unieke kans konden de vrijwilligers, die hier aan werkten, niet aan zich voorbij laten gaan.

Er werd aan een alternatief gewerkt.

De gemeenteraad wenste het financiële risico afgedekt te hebben, wat goed te begrijpen is.
Dit risico weg te nemen door de garantie te geven dat de verenigingen/vereniging het Nieuw te ontwikkelen sportpark gaan gebruiken bood een opening.
Zodoende werd 11 juni 2019 de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken én het alternatieve voorstel.

Het traject zou er als volgt uit gaan zien:

De leden worden op dinsdag 25 juni uitgenodigd op een ALV met 2 onderwerpen:
1. Voorstel ter stemming
“De drie voetbalverenigingen zullen samen met Hockeyclub Grave vanaf 1-7-2020 gezamenlijk op het nieuw ontwikkelde sportpark verder gaan”.

2. Ter informatie

“Er wordt een beheerstichting opgericht, die de tekenpartner van de Gemeente wordt bij de overeenkomst omtrent de realisatie van het sportpark (waaronder begrepen de bouw van de sportaccommodatie), alsmede eigenaar en exploitant van dit sportpark met sportaccommodaties”

Waarom punt 1 “Voorstel ter stemming” en punt 2 “Ter informatie”?
Volgens de terugkoppeling van de notarissen behoeven leden volgens de verenigingsstatuten niet te stemmen over beide punten en zouden de besturen van de verenigingen deze keuze zelf kunnen maken.
Als besturen/stuurgroep realiseerden we ons echter dat het een belangrijk punt is in het traject wat we met elkaar ingezet hebben. Een uitspraak van de leden geeft de besturen en duidelijk richting in hun besluitvorming.

Dinsdag 25 juni 2019 aanstaande wordt daarmee een hele belangrijke dag voor het toekomstige traject/besluitvorming!

PAKKEN WE DE TREIN of MISSEN WE DE TREIN!!??

Het Fusievoorstel.

Edwin van Kraaij lichtte het fusievoorstel tot in detail toe.
Het fusievoorstel wat een aantal weken geleden gepubliceerd is en op de diverse verenigingssites te vinden is, is blijkbaar duidelijk. Tot nu toe zijn er 2 schriftelijke vragen binnen gekomen.
Edwin lichtte toe hoe de organisatie structuur zou gaan worden en liet weten dat deze structuur al gevolgd wordt door de regelmatige geïntegreerde bestuurs- overleggen.
Daarnaast volgde de uitleg hoe de selectie en recreatieve senioren teams in de toekomst ingedeeld gaan worden. Het werd duidelijk dat de diverse vriendenteams binnen onze verenigingen gewoon blijven bestaan.
De dames zetten het aankomende seizoen een volgende stap in hun samenwerking. Zij vormen één damesteam met speelsters van alle 3 de verenigingen. Een compliment waard!

Maar ook een welkome plaats in de nieuwe vereniging voor veteranen/bikkels en walkinf footballers.
Een vereniging voor ons én van ons allemaal dus.

Begrijpelijkerwijze ging Edwin ook in op ‘de uitdagingen’:

Angst voor verlies eigen identiteit/cultuur, “Oud zeer”, “Drempelvrees”, Ambitie- gerichtheid, “Verhuizen”.
Hij ging ook in op ‘de Winst’: Voetbal op maat, een moderne, duurzame sportaccommodatie, betere verdeling van de vrijwilligers, eenduidig beleid naar de sponsoren, kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering (organisatorisch en sportief). De toehoorders herkende uiteraard ‘de uitdagingen’ maar ook ‘de winst’ die in het verschiet ligt!

Arthur Brussaard sloot het informatiedeel af met een blik in de toekomst.
Details waren te zien van de sportaccommodatie. Één van de bouwcoördinatoren, Jurgen Verhallen die als toehoorder aanwezig was, werd betrokken in de presentatie om de bijzonderheden van het sportpark nader toe te leggen.

De toehoorders waren het er over eens: “een prachtig plan” en “we kunnen niet wachten tot het gerealiseerd is”.

Het was aan Arthur Brussaard om de avond af te sluiten en nogmaals te benadrukken om 25 juni te gaan stemmen zodat de mening van de leden gehoord wordt.

Een kleine opkomst op de ALV’s zou een magere afspiegeling zijn wat de leden vinden en dat willen we met z’n allen toch niet?

Dus maak dinsdag 25 juni 2019 een uurtje vrij (19.00 uur) om bij uw vereniging te gaan stemmen!

PR Werkgroep EGS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: